Estudi de la simvastatina millora la visió en la neuritis òptica

Un estudi recent suggereix que la simvastatina, ,un fàrmac comunament utilitzat per reduir els nivells de colesterol, pot ser un tractament efectiu per a les persones amb infecció aguda per neuritis òptica .Un estudio reciente sugiere que la simvastatina, ,un fármaco comúnmente utilizado para reducir los niveles de colesterol, puede ser un tratamiento efectivo para las personas con infección aguda por neuritis óptica .

Merck i Ono Pharmaceutical treballaran junts a la recerca d’un nou fàrmac per a l’esclerosi múltiple

La farmacèutica alemanya Merck, a través de la seva divisió Merck Serono, ha signat dos acords de col·laboració amb la japonesa Ono Pharmaceutical per treballar en el desenvolupament d’un fàrmac per a l’esclerosi múltiple i una nova immunoteràpia per al càncer.   La farmacéutica alemana Merck, a través de su división Merck Serono, ha firmado dos acuerdos de colaboración con la japonesa Ono Pharmaceutical para trabajar en el desarrollo de un fármaco para la esclerosis múltiple y una nueva inmunoterapia para el cáncer.

Tractaran entre altres mals, l’hepatitis C, el ictus i l’embòlia, així com per a l’esclerosi múltiple.

El Ministeri de Sanitat ha aprovat la inclusió en el finançament públic de diversos medicaments contra, entre altres mals, l’hepatitis C, el ictus i l’embòlia, així com per a l’esclerosi múltiple, segons va informar ahir en un comunicat.  El Ministerio de Sanidad ha aprobado la inclusión en la financiación pública de varios medicamentos contra, entre otros males, la hepatitis C, el ictus y la embolia, así como para la esclerosis múltiple, según informó ayer en un comunicado.

Relacionen l’esclerosi múltiple amb el mestissatge

Doina García /El Sol de Mèxic Ciutat de Mèxic.- Científics mexicans i estrangers assenyalen que d’acord a les últimes investigacions, el mestissatge entre races és un dels factors principals per al desenvolupament de diverses malalties neuronals, entre les quals destaca l’Esclerosi Múltiple (EM). Doina García /El Sol de México Ciudad de México.- Científicos mexicanos y extranjeros señalan que de acuerdo a las últimas investigaciones, el mestizaje entre razas es uno de los factores principales para el desarrollo de diversas enfermedades neuronales, entre las que destaca la Esclerosis Múltiple (EM).

Neuròlegs adverteixen influència de l’estrès en l’esclerosi múltiple

Cancún, Q. Rosego.- Neuròlegs adverteixen que està científicament demostrat que l’estrès provoca l’alliberament de substàncies químiques del cos que alteren l’estructura cel·lular i detonen malalties del sistema nerviós central com l’esclerosi múltiple, que s’ha convertit en la primera causa d’incapacitat no traumàtica en persones en edat productiva entre els 20 i 40 anys.Cancún, Q. Roo.- Neurólogos advierten que está científicamente demostrado que el estrés provoca la liberación de sustancias químicas del cuerpo que alteran la estructura celular y detonan enfermedades del sistema nervioso central como la esclerosis múltiple, que se ha convertido en la primera causa de incapacidad no traumática en personas en edad productiva entre los 20 y 40 años.

Thiago i Valdés canten en un videoclip solidari

Aquest 2011 el Esclerock tornarà a convertir-se en un missatge dels afectats per l’esclerosi múltiple a la societat catalana, i Valdés i Thiago s’han sumat a la iniciativa per reforçar-ho.Este 2011 el Esclerock volverá a convertirse en un mensaje de los afectados por la esclerosis múltiple a la sociedad catalana, y Valdés y Thiago se han sumado a la iniciativa para reforzarlo.

Malaltia vascular estaria associada amb l’esclerosi múltiple

Reuters 04/10/2011 18:39 Actualitzat: 04/10/2011 20:50 Per Genevra Pittman Una revisió d’estudis publicats conclou que podria existir una relació entre l’esclerosi múltiple (EM) i l’estrenyiment de les venes del cap i el coll, encara que es necessiten més estudis per confirmar-ho.Reuters 04/10/2011 18:39 Actualizado: 04/10/2011 20:50   Por Genevra Pittman Una revisión de estudios publicados concluye que podría existir una relación entre la esclerosis múltiple (EM) y el estrechamiento de las venas de la cabeza y el cuello, aunque se necesitan más estudios para confirmarlo.

«El tractament de l’esclerosi múltiple requereix de moltes cures»

Conclusions de la II Reunió Iberolatinoamericana sobre l’especialitat, en la qual experts locals i de l’estranger van coincidir a remarcar que la clau està a trobar opcions que s’adaptin a les necessitats de cada pacient Conclusiones de la II Reunión Iberolatinoamericana sobre la especialidad, en la que expertos locales y del extranjero coincidieron en remarcar que la clave está en encontrar opciones que se adapten a las necesidades de cada paciente

Diferent context inmunogenétic entre la neuromielitis òptica i l’esclerosi múltiple

Els pacients caucàsics amb neuromielitis òptica (NMO) i esclerosi múltiple (EM) presenten una distribució alélica HLA-DRB1 diferent. L’al·lel DRB103 sembla contribuir a ser IgG-NMO seropositiu i a la presència de Ac- AQP-4. En la població estudiada, la NMO, en comparació de la EM, s’associava a una major freqüència de l’al·lel DRB110.Los pacientes caucásicos con neuromielitis óptica (NMO) y esclerosis múltiple (EM) presentan una distribución alélica HLA-DRB1 diferente. El alelo DRB1*03 parece contribuir a ser IgG-NMO seropositivo y a la presencia de Ac- AQP-4. En la población estudiada, la NMO, en comparación con la EM, se asociaba a una mayor frecuencia del alelo DRB1*10.

Serono Symposia International Foundation (SSIF) del 30 de setembre a l’1 d’octubre de 2011

  FLORÈNCIA, Itàlia, September 30, 2011 /PRNewswire/ — Serono Symposia International Foundation (SSIF) – Cognition Disorders in MS – a Florència del 30 de setembre a l’1 d’octubre de 2011 La discapacitat cognitiva de l’esclerosi múltiple s’expressa en el seguiment clínic de la malaltia entre el 43% o el 70% dels casos. Afecta a la tercera part dels pacients en edat escolar FLORENCIA, Italia, September 30, 2011 /PRNewswire/  Serono Symposia International Foundation (SSIF) – Cognition Disorders in MS en Florencia del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2011 La discapacidad cognitiva de la esclerosis múltiple se expresa en el seguimiento clínico de la enfermedad entre el 43% u el 70% de los casos. Afecta a la tercera parte de los pacientes en edad escolar