Gilenya, la primera teràpia oral per a esclerosi múltiple, ja està a Espanya

El fàrmac de Novartis redueix un 31 per cent l’índex d’atròfia cerebral en un any. El primer tractament oral per a l’esclerosi múltiple ha estat un dels protagonistes del congrés de la SEN a causa que ja s’ha aprovat i està disponible a Espanya. Gilenya (fingolimod DCI), de Novartis, és un modulador del receptor de la esfingosina 1 fosfat (S1PR) que ofereix un mecanisme dual i és capaç de reduir entre un 61 i un 74 per cent la taxa anual de recaigudes en els casos de gran activitat, en comparació de interferón beta-1a, segons ho dades obtingudes en els estudis fase III Freedoms i Transforms. El fármaco de Novartis reduce un 31 por ciento el índice de atrofia cerebral en un año.  El primer tratamiento oral para la esclerosis múltiple ha sido uno de los protagonistas del congreso de la SEN debido a que ya se ha aprobado y está disponible en España. Gilenya (fingolimod DCI), de Novartis, es un modulador del receptor de la esfingosina 1 fosfato (S1PR) que ofrece un mecanismo dual y es capaz de reducir entre un 61 y un 74 por ciento la tasa anual de recaídas en los casos de gran actividad, en comparación con interferón beta-1a, según lo datos obtenidos en los estudios fase III Freedoms y Transforms.

Per l’esclerosi múltiple

Recapten fons per a l’Associació de Guipúscoa en club Basozabal  Fa uns dies es va celebrar en el golf de Basozabal, el 8º torneig a benefici d’Esclerosi Múltiple. Van participar 100 jugadors i el primer equip classificat hándicap estava compost per Pedro Orbegozo i Marí Valentín. El segon premi hándicap va recaure en l’equip format per José María Asúa i Luis Miguel Zufiría i el premi scratch sobre Kike Intxausti i Juan Fernando Gurruchaga. Recaudan fondos para la Asociación de Gipuzkoa en club Basozabal Hace unos días se celebró en el golf de Basozabal, el 8º torneo a beneficio de Esclerosis Múltiple. Participaron 100 jugadores y el primer equipo clasificado hándicap estaba compuesto por Pedro Orbegozo y Marino Valentín. El segundo premio hándicap recayó en el equipo formado por José María Asúa y Luis Miguel Zufiría y el premio scratch sobre Kike Intxausti y Juan Fernando Gurruchaga.

Cada cinc hores es diagnostica un nou cas d’esclerosi múltiple a Espanya, segons experts

Un nou cas d’esclerosi múltiple es diagnostica a Espanya cada cinc hores, segons les dades consensuades pel recentment creat Comitè Mèdic Assessor (CMA) de la Federació Espanyola per a la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple (FELEM), la presentació de la qual ha tingut lloc en el marc de la reunió anual de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN). MADRID, 18 (EUROPA PRESS)  Un nuevo caso de esclerosis múltiple se diagnostica en España cada cinco horas, según los datos consensuados por el recientemente creado Comité Médico Asesor (CMA) de la Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM), cuya presentación ha tenido lugar en el marco de la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN). MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Revolucionari tractament contra l’Esclerosi Múltiple

Actualment estem vivint una nova revolució en l’Esclerosi Múltiple amb l’adveniment de noves drogues», descriu el Dr. Vladimiro Sinay , encarregat de l’Àrea de Malalties Demielinizantes de l’Institut de Neurologia Cognitiva (INECO) i de la Fundació Favaloro. Els detalls de l’informe.   Actualmente estamos viviendo una nueva revolución en la Esclerosis Múltiple con el advenimiento de nuevas drogas», describe el Dr. Vladimiro Sinay , encargado del Área de Enfermedades Demielinizantes del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y de la Fundación Favaloro. Los detalles del informe. 

El Clínic millora l’atenció a malalts d’esclerosi múltiple

L’hospital compta amb un programa per informar als afectats i als seus familiars sobre el tractament receptat pels metges Millorar la qualitat de vida dels pacients crònics és l’objectiu que sustenta al programa engegat per l’Hospital Clínic Universitari per optimitzar el control i el seguiment del tractament de malalts amb esclerosi múltiple. El hospital cuenta con un programa para informar a los afectados y a sus familiares sobre el tratamiento recetado por los médicos Mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos es el objetivo que sustenta al programa puesto en marcha por el Hospital Clínico Universitario para optimizar el control y el seguimiento del tratamiento de enfermos con esclerosis múltiple.

Ocrelizumab en el tractament de l’esclerosi múltiple

Els resultats d’un assaig de fase 2, publicats en la revista The Lancet, sobre el tractament amb ocrelizumab en pacients amb esclerosi múltiple (EM) de recaiguda-remissió mostren que les dosis estudiades van reduir significativament el nombre total de lesions realçades amb gadolini en la ressonància magnètica (MRI), després de 24 setmanes de tractament enfront del placebo. Los resultados de un ensayo de fase 2, publicados en la revista The Lancet, sobre el tratamiento con ocrelizumab en pacientes con esclerosis múltiple (EM) de recaída-remisión muestran que las dosis estudiadas redujeron significativamente el número total de lesiones realzadas con gadolinio en la resonancia magnética (MRI), después de 24 semanas de tratamiento frente al placebo.

El 40% dels malalts d’esclerosi múltiple no compleix el tractament

El 40 per cent dels malalts d’esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa que a Espanya afecta a entre 35.000 i 40.000 persones, no compleix adequadament el tractament, per aquest motiu el gran repte d’aquesta patologia estigui enfocat en la falta de compliment terapèutic.   El 40 por ciento de los enfermos de esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa que en España afecta a entre 35.000 y 40.000 personas, no cumple adecuadamente el tratamiento, de ahí que el gran reto de esta patología esté enfocado en la falta de cumplimiento terapéutico.

Els afectats per l’esclerosi múltiple demanen més suport al Principat

Sumen prop de 800 i més de 400 d’ells estan adscrits a l’Associació Asturiana d’Esclerosi Múltiple (AADEM). Els afectats per aquesta malaltia neurològica, que sol aparèixer en l’interval entre els 20 i els 40 anys, la més freqüent entre joves i que afecta en major proporció a les dones, van celebrar ahir les seves XIII Jornades Científiques posant una reivindicació sobre la taula. «Necessitem més suports del Principat», li va fer saber el president de l’associació, Luis Miranda, a la consellera de Benestar Social i Igualtat, Paloma Menéndez Prado. Suman cerca de 800 y más de 400 de ellos están adscritos a la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple (AADEM). Los afectados por esta enfermedad neurológica, que suele aparecer en el intervalo entre los 20 y los 40 años, la más frecuente entre jóvenes y que afecta en mayor proporción a las mujeres, celebraron ayer sus XIII Jornadas Científicas poniendo una reivindicación sobre la mesa. «Necesitamos más apoyos del Principado», le hizo saber el presidente de la asociación, Luis Miranda, a la consejera de Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez Prado.

Les variacions genètiques i la febre glandular apropa la probabilitat de EM

Científics australians de l’Oest estan ajudant a resoldre els misteris de l’esclerosi múltiple (EM) amb la investigació per trobar un vincle entre el desenvolupament de la EM i la infecció prèvia per febre glandular. Científicos australianos del Oeste están ayudando a resolver los misterios de la esclerosis múltiple (EM) con la investigación para encontrar un vínculo entre el desarrollo de la EM y la infección previa por fiebre glandular.

Diversos ponents tractaran el present de l’Alzheimer, el Parkinson i l’Esclerosi Múltiple

La Facultat de Medicina de la Universitat de Sevilla (US) acull aquest divendres la III Trobada de Neurociencia i Neurologia sobre malalties neurodegenerativas, que se centra principalment en les afeccions de Parkinson, Alzheimer i Esclerosi Múltiple. La jornada compta amb la presència d’experts i professionals, que tenen per objectiu abordar els últims avanços i l’actualitat d’aquestes dolències. La Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla (US) acoge este viernes el III Encuentro de Neurociencia y Neurología sobre enfermedades neurodegenerativas, que se centra principalmente en las afecciones de Parkinson, Alzheimer y Esclerosis Múltiple. La jornada cuenta con la presencia de expertos y profesionales, que tienen por objetivo abordar los últimos avances y la actualidad de estas dolencias.