Dissenyen una plataforma web per a la detecció precoç de l’esclerosi múltiple i l’Alzheimer

Un equip interdisciplinari de la Universitat de Jaén està treballant en el disseny i implementació d’una plataforma web que incorpora un programari amb el qual serà possible detectar de forma precoç malalties neurodegenerativas com l’Alzheimer o l’esclerosi múltiple, segons ha informat aquest divendres la Fundació Descobreix, en el marc del ‘Dia Nacional de l’Esclerosi Múltiple’, que se celebra aquest diumenge.   Un equipo interdisciplinar de la Universidad de Jaén está trabajando en el diseño e implementación de una plataforma web que incorpora un software con el que será posible detectar de forma precoz enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la esclerosis múltiple, según ha informado este viernes la Fundación Descubre, en el marco del ‘Día Nacional de la Esclerosis Múltiple’, que se celebra este domingo.

Assemblea Extraordinaria

A l’Assemblea Extraordinaria realitzada el passat 8 de novembre del 2011, on es va a provar l’increment del preu deis servéis, hi van haver diverses propostes per a que s’efectués un increment de quotes, amb la fi de pal.liar el déficit d’ingressos.En la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado día 8 de noviembre del 2011,  en la que se aprobó el incremento de los servicios, hubo algunas propuestas para que se efectuara, un incremento de cuotas, con el fin de paliar el déficit de ingresos.

Força per a l’esclerosi

Guanyar força per frenar els efectes de l’esclerosi múltiple sobre les persones afectades és l’objectiu principal del programa d’entrenament dirigit pel professor de la Universitat de León, José Antonio de Paz.   Ganar fuerza para frenar los efectos de la esclerosis múltiple sobre las personas afectadas es el objetivo principal del programa de entrenamiento dirigido por el profesor de la Universidad de León, José Antonio de Paz.

La desmielinizatció inflamatoria en el cortex comença en estadis primerencs de l’esclerosi múltiple

Les lesions corticals desmielinizats són comunes en etapes primerenques de l’esclerosi múltiple (EM), segons es publica recentment en la revista The New England Journal of Medicine. Utilitzant el teixit cortical obtingut durant la biòpsia cerebral de malalts de EM, els investigadors van trobar que les lesions corticals eren freqüents i estaven fortament associades amb la inflamació meníngea. Aquesta troballa suggereix que el procés inflamatori que condueix a la EM en la matèria blanca també es produeix en la matèria grisa. Las lesiones corticales desmielinizantes son comunes en etapas tempranas de la esclerosis múltiple (EM), según se publica recientemente en la revista The New England Journal of Medicine. Utilizando el tejido cortical obtenido durante la biopsia cerebral de enfermos de EM, los investigadores encontraron que las lesiones corticales eran frecuentes y estaban fuertemente asociadas con la inflamación meníngea. Este hallazgo sugiere que el proceso inflamatorio que conduce a la EM en la materia blanca también se produce en la materia gris.

Sofreixen depressió pacients amb esclerosi múltiple

Guadalajara, Jalisco.- El cap del departament de Neurologia de l’Hospital d’Especialitats del Centre Mèdic Nacional d’Occident (CMNO), Miguel Ángel Macías Illes, va assenyalar que la depressió afecta a 50 per cent de persones amb esclerosi múltiple.  Guadalajara, Jalisco.- El jefe del departamento de Neurología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), Miguel Ángel Macías Islas, señaló que la depresión afecta a 50 por ciento de personas con esclerosis múltiple.

La discapacitat aconsegueix més tardanament a les persones amb esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple afecta a prop de 46.000 persones a Espanya i cada any es diagnostiquen 1.800 nous casos la curació dels quals segueix sent una tasca impossible. No obstant això, des de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) mostren cert optimisme perquè els nous tractaments estan permetent retardar la deterioració i la discapacitat que provoca.  La esclerosis múltiple afecta a cerca de 46.000 personas en España y cada año se diagnostican 1.800 nuevos casos cuya curación sigue siendo una tarea imposible. No obstante, desde la Sociedad Española de Neurología (SEN) muestran cierto optimismo porque los nuevos tratamientos están permitiendo retrasar el deterioro y la discapacidad que provoca.

Carlos Haya investiga quins tractaments combaten millor l’esclerosi múltiple

Aquest estudi permet predir si un pacient va a respondre millor a una teràpia o a una altra. Investigadors de l’Hospital Regional Carlos Haya estan duent a terme un estudi sobre els canvis genètics en l’esclerosi múltiple amb la finalitat d’identificar marcadors que els permetin predir, o conèixer de forma precoç, si el pacient va a respondre millor a un tractament o un altre, i així poder orientar als neuròlegs en l’elecció d’una teràpia personalitzada, tractaments alternatius o teràpies combinades. Este estudio permite predecir si un paciente va a responder mejor a una terapia o a otra. Investigadores del Hospital Regional Carlos Haya están llevando a cabo un estudio sobre los cambios genéticos en la esclerosis múltiple con el fin de identificar marcadores que les permitan predecir, o conocer de forma precoz, si el paciente va a responder mejor a un tratamiento u otro, y así poder orientar a los neurólogos en la elección de una terapia personalizada, tratamientos alternativos o terapias combinadas.

Cautela en l’ús del tractament endovascular en pacients amb esclerosi múltiple

La majoria dels estudis sembren dubtes raonables sobre que la insuficiència venosa cerebroespinal crònica (IVCEC) sigui responsable de la fisiopatologia de l’esclerosi múltiple (EM). Aquesta denominació, que va sorgir a partir dels treballs de Paolo Zamboni, proposa la fisiopatologia vascular com a possible origen de la EM, i seguint aquesta hipòtesi planteja un tractament curativo mitjançant el tractament endovascular de la vena yugular interna i la vena àzigs.La mayoría de los estudios siembran dudas razonables sobre que la insuficiencia venosa cerebroespinal crónica (IVCEC) sea responsable de la fisiopatología de la esclerosis múltiple (EM). Esta denominación, que surgió a partir de los trabajos de Paolo Zamboni, propone la fisiopatología vascular como posible origen de la EM, y siguiendo esta hipótesis plantea un tratamiento curativo mediante el tratamiento endovascular de la vena yugular interna y la vena ácigos.

Incontinència urinària i esclerosi múltiple.

– La incontinència afecta freqüentment als pacients amb esclerosi múltiple – El tractament amb toxina botulínica tipus A millora els pacients amb esclerosi múltiple i incontinència urinària associada a hiperactivitat del múscul detrusor de la bufeta – Igualment, l’elecció d’un absorbent adequat ajuda a millorar la qualitat de vida- La incontinencia afecta frecuentemente a los pacientes con esclerosis múltiple  – El tratamiento con toxina botulínica tipo A mejora los pacientes con esclerosis múltiple e incontinencia urinaria asociada a hiperactividad del músculo detrusor de la vejiga  – Igualmente, la elección de un absorbente adecuado ayuda a mejorar la calidad de vida

Les infeccions perifèriques empitjoren el pronòstic en EM

Les infeccions perifèriques causen empitjorament del dany cerebral en un model animal d’esclerosi múltiple. Aquesta troballa es desprèn d’un estudi del Idibaps-Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de Southampton que es publica en Annals of Neurology.  Las infecciones periféricas causan empeoramiento del daño cerebral en un modelo animal de esclerosis múltiple. Este hallazgo se desprende de un estudio del Idibaps-Hospital Clínico de Barcelona y la Universidad de Southampton que se publica en Annals of Neurology.