La pintura com a teràpia per a l’estimulació cognitiva.

Una exposició itinerant visitarà els centres de Sanitas Residencial. – Sanitas Residencial Santander acull del 13 al 18 de desembre una exposició de pintures realitzades per residents amb demència – La mostra recorrerà 17 centres de Sanitas Residencial, situats en sis Comunitats Autònomes diferents.Una exposición itinerante visitará los centros de Sanitas Residencial.  – Sanitas Residencial Santander acoge del 13 al 18 de diciembre una exposición de pinturas realizadas por residentes con demencia  – La muestra recorrerá 17 centros de Sanitas Residencial, situados en seis Comunidades Autónomas diferentes

Detecció i teràpia precoç, les millors armes contra la EM

La incidència i prevalença de l’esclerosi múltiple (EM) —que a Espanya pateixen unes 46.000 persones— està augmentant, i «encara que també han augmentat els mètodes i l’eficàcia per diagnosticar la malaltia, a mesura que s’incrementen els casos, puja aquesta proporció en tots els països que s’ha estudiat», segons Celia Oreja-Guevara, coordinadora del Grup d’Estudi de Malalties Desmielinizantes de la SEN, que ha realitzat aquestes manifestacions amb motiu del Dia Nacional de la EM, el 18 de desembre. La incidencia y prevalencia de la esclerosis múltiple (EM) —que en España padecen unas 46.000 personas— está aumentando, y «aunque también han aumentado los métodos y la eficacia para diagnosticar la enfermedad, a medida que se incrementan los casos, sube esta proporción en todos los países que se ha estudiado», según Celia Oreja-Guevara, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la SEN, que ha realizado estas manifestaciones con motivo del Día Nacional de la EM, el 18 de diciembre.

Tractaments de l’esclerosi múltiple que retarden la discapacitat que provoca

L’esclerosi múltiple afecta a prop de 46.000 persones a Espanya i cada any es diagnostiquen 1.800 nous casos la curació dels quals segueix sent una tasca impossible. No obstant això, des de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) mostren cert optimisme perquè els nous tractaments estan permetent retardar la deterioració i la discapacitat que provoca.  La esclerosis múltiple afecta a cerca de 46.000 personas en España y cada año se diagnostican 1.800 nuevos casos cuya curación sigue siendo una tarea imposible. No obstante, desde la Sociedad Española de Neurología (SEN) muestran cierto optimismo porque los nuevos tratamientos están permitiendo retrasar el deterioro y la discapacidad que provoca.

Conferència a càrrec de la Doctora Cristina Ramo Tello

El proper 18 de de desembre és el dia Nacional de l’Esclerosi Múltiple. Tal i com vam fer l’any passat dedícarem un dia, per fer una conferència relacionada amb la malaltia.El próximo 18 de de diciembre es el día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Tal y como hicimos el año pasado dedícaremos un día, para hacer una conferencia relacionada con la enfermedad.

El 18 de desembre se celebra el Dia Nacional de l’Esclerosi Múltiple.

– A Espanya, al voltant de 46.000 persones pateixen aquesta malaltia crònica neurodegenerativa – És la primera causa de discapacitat no traumàtica entre persones joves a Espanya – L’agilitació dels processos diagnòstics i terapèutics així com l’engegada d’unitats especials en cada centre hospitalari, milloraria la seva qualitat de vida- En España, alrededor de 46.000 personas padecen esta enfermedad crónica neurodegenerativa – Es la primera causa de discapacidad no traumática entre personas jóvenes en España – La agilización de los procesos diagnósticos y terapéuticos así como la puesta en marcha de unidades especiales en cada centro hospitalario, mejoraría su calidad de vida

L’esclerosi múltiple és la segona causa de discapacitat entre els joves

Les últimes dades presentades durant la celebració de l’última reunió anual de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), revelen que al nostre país pateixen esclerosi múltiple unes 46.000 persones, cada any es detecten 1.800 nous casos i segueix sent, després dels accidents de trànsit, la segona causa de discapacitat més freqüent entre els joves espanyols i la primera en discapacitat sobrevinguda.  Los últimos datos presentados durante la celebración de la última reunión anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN), revelan que en nuestro país padecen esclerosis múltiple unas 46.000 personas, cada año se detectan 1.800 nuevos casos y sigue siendo, tras los accidentes de tráfico, la segunda causa de discapacidad más frecuente entre los jóvenes españoles y la primera en discapacidad sobrevenida.

Treballadors nocturns tenen major risc d’esclerosi múltiple

La falta de llum natural seriosa és un dels principals factors Quan era un jove mèdic i feia guàrdia, no m’agradava que el beeper sonés en la meitat de la nit, la qual cosa succeïa molt freqüentment. De vegades, una nit dormia poc i a la següent igual, i fins i tot en ocasions s’afegien dues nits més. La falta de luz natural seria es uno de los principales factores Cuando era un joven médico y hacía guardia, no me gustaba que el beeper sonara en la mitad de la noche, lo que sucedía muy frecuentemente. A veces, una noche dormía poco y a la siguiente igual, e incluso en ocasiones se añadían dos noches más.

Noves opcions terapèutiques per la EM

L’avanç en el coneixement sobre els mecanismes subjacents a l’esclerosi múltiple (EM) ha fet que es millorin els tractaments, encara que queden diversos aspectes per resoldre.  El avance en el conocimiento sobre los mecanismos subyacentes a la esclerosis múltiple (EM) ha hecho que se mejoren los tratamientos, aunque quedan varios aspectos por resolver.

Reyes: ´Les malalties neurològiques són molt discapacitants´

La doctora María del Pino Reyes acaba de ser nomenada directiva de la Societat Espanyola de Neurologia La Societat Espanyola de Neurologia (SEN) és una institució en la qual María del Pino Reyes assumirà les responsabilitats de conscienciació i divulgació de les anomenades malalties neurològiques que, malgrat que tenen una gran prevalença, són poc conegudes per la societat.La doctora María del Pino Reyes acaba de ser nombrada directiva de la Sociedad Española de Neurología La Sociedad Española de Neurología (SEN) es una institución en la que María del Pino Reyes asumirá las responsabilidades de concienciación y divulgación de las llamadas enfermedades neurológicas que, pese a que tienen una gran prevalencia, son poco conocidas por la sociedad.

Esclerosi Múltiple, una malaltia discapacitant

L’Esclerosi Múltiple (EM) és una de les malalties del sistema nerviós central més discapacitante, que afecta al món a 2.5 milions de joves entre 15 a 20 anys d’edat, va assenyalar el neuròleg Eli Skromne.La Esclerosis Múltiple (EM) es una de las enfermedades del sistema nervioso central más discapacitante, que afecta en el mundo a 2.5 millones de jóvenes entre 15 a 20 años de edad, señaló el neurólogo Eli Skromne.