L’esclerosi múltiple comença sovint en les capes externes del cervell

L’esclerosi múltiple (EM) pot progressar des de les capes més externes del cervell a les seves parts més profundes, i no sempre de «dins cap a fora» com es pensava anteriorment, segons un nou estudi dut a terme per investigadors de la Cínica Maig i la Clínica Cleveland, a Estats Units. MADRID, 9 (EUROPA PRESS)  La esclerosis múltiple (EM) puede progresar desde las capas más externas del cerebro a sus partes más profundas, y no siempre de «dentro hacia fuera» como se pensaba anteriormente, según un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Cínica Mayo y la Clínica Cleveland, en Estados Unidos. MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Relacionen una deficiència genètica de vitamina D amb l’esclerosi múltiple

Una mutació genètica poc freqüent que produeix baixos nivells de vitamina D sembla estar relacionada directament amb l’esclerosi múltiple, segons un estudi de la Universitat d’Oxford. Científics britànics i canadencs van identificar al gen mutat en 35 pares i mares de nens amb esclerosi múltiple i, en cada cas, el fill ho ha heretat.Una mutación genética poco frecuente que produce bajos niveles de vitamina D parece estar relacionada directamente con la esclerosis múltiple, según un estudio de la Universidad de Oxford. Científicos británicos y canadienses identificaron al gen mutado en 35 padres y madres de niños con esclerosis múltiple y, en cada caso, el hijo lo ha heredado.

BG-12: prometedors resultats en assaig en fase III

Un medicament administrat per via oral anomenat BG-12, també conegut com dimetil fumarato, ha mostrat resultats positius en el primer dels dos assajos de fase III. Un medicamento administrado por vía oral llamado BG-12, también conocido como dimetil fumarato, ha mostrado resultados positivos en el primero de los dos ensayos de fase III.

NOVES TECNOLOGIES -A l’hospital i a casa-

Medicina sense comandaments Les noves tecnologies es posen al servei dels metges i els pacients Els videojocs específics milloren la recuperació de malalties Una sala de rehabilitació a casa, sense necessitat de moure mobles ni ficar grans aparells en el saló. És el que té a la seva O.G., a qui fa un any li van diagnosticar esclerosi múltiple, encara que els símptomes de la malaltia ja venien avisant temps enrere. Gràcies a una consola que no necessita cables ni comandaments i a uns videojocs específics ha millorat, gairebé sense adonar-se, la seva resistència, el seu equilibri i, la qual cosa és igual d’important, la seva confiança.Medicina sin mandos Las nuevas tecnologías se ponen al servicio de los médicos y los pacientes Los videojuegos específicos mejoran la recuperación de enfermedades Una sala de rehabilitación en casa, sin necesidad de mover muebles ni meter grandes aparatos en el salón. Es lo que tiene en la suya O.G., a quien hace un año le diagnosticaron esclerosis múltiple, aunque los síntomas de la enfermedad ya venían avisando tiempo atrás. Gracias a una consola que no necesita cables ni mandos y a unos videojuegos específicos ha mejorado, casi sin darse cuenta, su resistencia, su equilibrio y, lo que es igual de importante, su confianza.

Esclerosi Múltiple i gènere

Per la Dra. Mar Mendibe Les qüestions relacionades amb el gènere en les malalties neurològiques, en concret enla Esclerosi Múltiple(EM), estan en el primer plànol dela actualitat. Cada vegada cobren més importància les interaccions que existeixen entre el sistema nerviós central, immunològic i endocrí.Por la Dra. Mar Mendibe  Las cuestiones relacionadas con el género en las enfermedades neurológicas, en concreto enla Esclerosis Múltiple (EM), están en el primer plano dela actualidad. Cada vez cobran más importancia las interacciones que existen entre el sistema nervioso central, inmunológico y endocrino.

Els receptors de helicasas tipus RIG-I es perfilen com a diana terapèutica per a l’esclerosi múltiple

El tractament es podria administrar per via intravenosa Un estudi que es publica en l’edició electrònica de Nature Neuroscience mostra una nova diana terapèutica enfront de l’esclerosi múltiple. Marco Prinz i el seu equip de la Universitat de Friburg (Alemanya) han descobert en un model d’esclerosi múltiple en ratolí que un receptor de les cèl·lules T del sistema nerviós central podria ser una peça clau en el desenvolupament de la malaltia. El tratamiento se podría administrar por vía intravenosa Un estudio que se publica en la edición electrónica de Nature Neuroscience muestra una nueva diana terapéutica frente a la esclerosis múltiple. Marco Prinz y su equipo de la Universidad de Friburgo (Alemania) han descubierto en un modelo de esclerosis múltiple en ratón que un receptor de las células T del sistema nervioso central podría ser una pieza clave en el desarrollo de la enfermedad.

Els factors de risc de la insuficiència venosa cerebroespinal crònica s’associen amb EM

Un grup d’investigadors de la Universitat de Búffalo, de Nova York (Estats Units), ha dut a terme un estudi en el qual han detectat els factors de risc de la insuficiència venosa cerebroespinal crònica, en voluntaris sense danys neurològics, i han pogut relacionar aquests amb els factors de risc de desenvolupar esclerósis múltiple (EM), segons ha publicat PLoS One.  Un grupo de investigadores de la Universidad de Búffalo, de Nueva York (Estados Unidos), ha llevado a cabo un estudio en el que han detectado los factores de riesgo de la insuficiencia venosa cerebroespinal crónica, en voluntarios sin daños neurológicos, y han podido relacionar estos con los factores de riesgo de desarrollar esclerosis múltiple (EM), según ha publicado PLoS One.

Fàrmacs biotecnològics tracten malalties crònic-degeneratives. Amb Ruiz Healy

Francisco Kuri Breña, portaveu de Probiomed, va explicar també, que són medicaments que no es troben en qualsevol farmàcia, ni tampoc es donen de manera normal als hospitals, a causa que són molt especialitzats per a malalties com a càncer, esclerosi múltiple, diabetis, anèmies per insuficiències renals, tractaments amb quimioteràpies o radiacions, etcètera.Francisco Kuri Breña, portavoz de Probiomed, explicó también, que son medicamentos que no se encuentran en cualquier farmacia, ni tampoco se dan de manera normal en los hospitales, debido a que son muy especializados para enfermedades como cáncer, esclerosis múltiple, diabetes, anemias por insuficiencias renales, tratamientos con quimioterapias o radiaciones, etcétera.

Xanit Hospital Internacional tracta els últims avanços en esclerosi múltiple en una jornada

L’Àrea de Neurociencias de Xanit Hospital Internacional ha organitzat una reunió d’Actualització en Esclerosi Múltiple (EM) en la qual han participat més d’una vintena de professionals entre neuròlegs, neurofisiólogos, psicòlegs, psiquiatres, logopedes i especialistes en teràpia ocupacional de la província de Màlaga.El Área de Neurociencias de Xanit Hospital Internacional ha organizado una reunión de Actualización en Esclerosis Múltiple (EM) en la que han participado más de una veintena de profesionales entre neurólogos, neurofisiólogos, psicólogos, psiquiatras, logopedas y especialistas en terapia ocupacional de la provincia de Málaga.

La solidaritat té el seu premi

La tercera edició de la iniciativa distingeix a l’Associació De La Rioja d’Esclerosi Múltiple, Corazones Integrados i ASUR El Museu Würth acull aquesta tarda la gala de lliurament dels guardons ‘La Rioja un alma solidària’La tercera edición de la iniciativa distingue a la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple, Corazones Integrados y ASUR  El Museo Würth acoge esta tarde la gala de entrega de los galardones ‘La Rioja un alma solidaria’