Un fàrmac experimental revela una possible teràpia per a les lesions medul•lars

Un estudi que es publica avui en The American Journal of Pathology mostra que FTY720, un fàrmac oral que ha mostrat resultats esperançadors en assajos enfront de l’esclerosi múltiple, millora significativament la recuperació locomotriz en ratolins amb lesions de la medul·la espinal.   Un estudio que se publica hoy en The American Journal of Pathology muestra que FTY720, un fármaco oral que ha mostrado resultados esperanzadores en ensayos frente a la esclerosis múltiple, mejora significativamente la recuperación locomotriz en ratones con lesiones de la médula espinal.

Pot un virus sigui la causa de la EM?

Pot ser que algunes formes de malaltia neurològica, com l’esclerosi múltiple i l’esquizofrènia, que va causar almenys en part per bacteris, virus o altres paràsits? Un equip de gran danès ha publicat recentment l’evidència d’una forta associació entre l’esclerosi múltiple i un retrovirus, juntament amb indicis que un gen anomenat TRIM5, que s’utilitza per les cèl·lules per lluitar contra els virus, és especialment activa en les persones amb EM. Altres malalties han inesperadament va resultar ser causada per paràsits.  Puede que algunas formas de enfermedad neurológica, como la esclerosis múltiple y la esquizofrenia, que causó al menos en parte por ¿bacterias, virus u es u otros parásitos? Un equipo de daneses ha publicado recientemente la evidencia de una fuerte asociación entre la esclerosis múltiple y un retrovirus, junto con indicios de que un gen llamado TRIM5, que se utiliza por las células para luchar contra los virus, es especialmente activa en las personas con EM.

Milers de persones per posar fi a la crisi del sistema

Milers de persones d’edat avançada i discapacitats, incloent a moltes persones afectades per esclerosi múltiple, avui acudiran a Westminster per complir amb la seva MP i animar-les a millorar el sistema d’assistència social.Miles de personas de edad avanzada y  discapacitados, incluyendo a muchas personas afectadas por esclerosis múltiple, hoy acudirán a Westminster para cumplir con su MP y animarlas a mejorar el sistema de asistencia social.

Neuròlegs debaten en Laguardia sobre esclerosi múltiple

La trobada mèdica analitza els últims avanços per lluitar contra la malaltia Només a Euskadi existeixen 2.100 casos diagnosticats, encara que la xifra definitiva podria ser molt major  El encuentro médico analiza los últimos avances para luchar contra la enfermedad Sólo en Euskadi existen 2.100 casos diagnosticados, aunque la cifra definitiva podría ser mucho mayor

CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS.

om cada any us convoquem  a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el proper dimarts l0 d’Abril a les 17 hores en primera convocatòria; i a les 17,30 en segona convocatòria per tots els socis.Como cada año os convocamos a la Asamblea General Encomendera que se celebrará el próximo martes l0 de Abril a las 17 horas en primera convocatoria; y a las 17,30 en segunda convocatoria por todos los socios.

El formatge i la llet, aliments per mantenir en forma el cervell

Un grup de científics d’EUA i Austràlia va descobrir que una dieta rica en greixos evitaria l’Alzheimer i l’esclerosi múltiple Les persones que consumeixen més llet, formatge i yogurt tenen millor puntuació en les proves d’habilitat mental que la resta.Un grupo de científicos de EE.UU. y Australia descubrió que una dieta rica en grasas evitaría el Alzheimer y la esclerosis múltiple Las personas que consumen más leche, queso y yogurt tienen mejor puntuación en las pruebas de habilidad mental que el resto

Fundació francesa tria Parapléjicos per investigar l’esclerosi múltiple

La més important Fundació francesa que es dedica a la gestió de fons per al desenvolupament de l’esclerosi múltiple ha triat al Grup de Neurobiología del Desenvolupament-GNDe de l’Hospital de Parapléjicos de Toledo per investigar nous tractaments de la malaltia.La más importante Fundación francesa que se dedica a la gestión de fondos para el desarrollo de la esclerosis múltiple ha elegido al Grupo de Neurobiología del Desarrollo-GNDe del Hospital de Parapléjicos de Toledo para investigar nuevos tratamientos de la enfermedad.

Validació d’una nova bateria neuropsicológica breu en l’esclerosi múltiple

Les bateries actuals, com Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests (BRB-N), per a l’avaluació de la deterioració cognitiva en pacients amb esclerosi múltiple, són complexes i ofereixen molt temps. Un estudi publicat en Revista de Neurologia obté dades normatives i valida una nova bateria a aquest efecte. Las baterías actuales, como Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests (BRB-N), para la evaluación del deterioro cognitivo en pacientes con esclerosis múltiple, son complejas y deparan mucho tiempo. Un estudio publicado en Revista de Neurología obtiene datos normativos y valida una nueva batería con este fin.

Videojocs per rehabilitar a malalts d’esclerosi múltiple

La Fundació Basca d’Esclerosi Múltiple Eugenia Epalza, inaugurarà el proper 7 de març, “Emlabs Virtual Games”, el primer espai a Europa de rehabilitació virtual, que inclou la utilització de videojocs, per millorar la qualitat de vida de persones amb esclerosi múltiple. Un innovador projecte per a la rehabilitació dels pacients a través de tecnologies multimèdia, realitat virtual i els “serious games”, segons informa la citada fundació.a Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza, inaugurará el próximo 7 de marzo, “Emlabs Virtual Games”, el primer espacio en Europa de rehabilitación virtual, que incluye la utilización de videojuegos, para mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis múltiple. Un innovador proyecto para la rehabilitación de los pacientes a través de tecnologías multimedia, realidad virtual y los “serious games”, según informa la citada fundación.

CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS.

Com cada any us convoquem  a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el proper dimarts l0 d’Abril a les 17 hores en primera convocatòria; i a les 17,30 en segona convocatòria per tots els socis.Como cada año os convocamos a la Asamblea General Encomendera que se celebrará el próximo martes l0 de Abril a las 17 horas en primera convocatoria; y a las 17,30 en segunda convocatoria por todos los socios.