Enquesta mundial sobre la fatiga i Esclerosi Múltiple

Els resultats mostren que la fatiga és un símptoma molt comú de la EM, que és difícil de tractar, i que té un gran impacte en la majoria de les àrees de la vida. Molts enquestats senten que les persones a la seva al voltant no entenen la fatiga.  Los resultados muestran que la fatiga es un síntoma muy común de la EM, que es difícil de tratar, y que tiene un gran impacto en la mayoría de las áreas de la vida. Muchos encuestados sienten que las personas a su alrededor no entienden la fatiga.

Cap al tractament personalitzat en esclerosi múltiple

Els estudis en epigenètica avancen en la possibilitat de poder subdividir als pacients en grups en un futur Noves dades de fingolimod reafirmen l’eficàcia i seguretat del fàrmac en el tractament de EM amb recidives a set anys Los estudios en epigenética avanzan en la posibilidad de poder subdividir a los pacientes en grupos en un futuroNuevos datos de fingolimod reafirman la eficacia y seguridad del fármaco en el tratamiento de EM con recidivas a siete años.

Esclerosi múltiple no és la fi

Fa 10 anys a Nayda Cuevas li va ser diagnosticada esclerosi múltiple, una malaltia que va canviar la seva vida — però no la seva fortalesa per enfrontar-la.Hace 10 años a Nayda Cuevas le fue diagnosticada esclerosis múltiple, una enfermedad que cambió su vida — pero no su fortaleza para enfrentarla.

Tractament d’esclerosi múltiple amb interferón beta potencia les migranyes

En els pacients amb esclerosi múltiple (EM) que pateixen migranyes, l’ús de interferón beta provoca un augment sostingut de la freqüència i la gravetat d’aquests maldecaps, segons publica un equip d’Itàlia en la revista Headache.   En los pacientes con esclerosis múltiple (EM) que padecen migrañas, el uso de interferón beta provoca un aumento sostenido de la frecuencia y la gravedad de esos dolores de cabeza, según publica un equipo de Italia en la revista Headache.

Nous estudis recolzen l’aprovació de dos fàrmacs de Genzyme per a l’esclerosi múltiple

La farmacèutica Genzyme, filial de Sanofi Aventis, va a presentar al congrés de l’Acadèmia Americana de Neurologia que s’està celebrant en Nova Orleáns (Estats Units) una dotzena d’estudis que recolzen l’aprovació de dos nous tractaments, la teriflunomida i el alemtuzumab, per a les formes recurrents d’esclerosi múltiple.  La farmacéutica Genzyme, filial de Sanofi Aventis, va a presentar en el congreso de la Academia Americana de Neurología que se está celebrando en Nueva Orleáns (Estados Unidos) una docena de estudios que respaldan la aprobación de dos nuevos tratamientos, la teriflunomida y el alemtuzumab, para las formas recurrentes de esclerosis múltiple.

Natalizumab i reducció dels nivells de proteïnes carboniladas en l’esclerosi múltiple

Es coneix l’especial sensibilitat del sistema nerviós central al dany oxidatiu, així com la relació entre aquest i la resposta inflamatoria. Recents estudis han mostrat que l’estrès oxidatiu està present en la instauració i evolució de l’esclerosi múltiple (EM). Un dels més recents tractaments en aquest procés és el natalizumab (Tysabri ®), un anticòs monoclonal. Se conoce la especial sensibilidad del sistema nervioso central al daño oxidativo, así como la relación entre éste y la respuesta inflamatoria. Recientes estudios han mostrado que el estrés oxidativo está presente en la instauración y evolución de la esclerosis múltiple (EM). Uno de los más recientes tratamientos en este proceso es el natalizumab (Tysabri ®), un anticuerpo monoclonal.

Planificar l’embaràs assegura l’eficàcia i seguretat en EM

L’epidemiologia de l’esclerosi múltiple (EM) ha canviat. Per cada home afectat hi ha tres dones. En cas d’embaràs, en el qual la pacient sol tenir protecció enfront dels brots o recaigudes, el tractament per la EM ha de posposar-se fins al cap del part.  La epidemiología de la esclerosis múltiple (EM) ha cambiado. Por cada hombre afectado hay tres mujeres. En caso de embarazo, en el que la paciente suele tener protección frente a los brotes o recaídas, el tratamiento para la EM debe posponerse hasta después del parto.

Menys progressió de la EM remitent-recurrent gràcies a l’oral fingolimod

Amb motiu de la reunió de la AAN es presenten resultats d’eficàcia i seguretat a 7 añosLa prevalença de l’esclerosi múltiple a Espanya, tenint en compte als pacients sense diagnosticar, és de 50.000 pacients. El tractament amb interferones és eficaç en, aproximadament, un terç dels malalts. Per determinats casos en què no ho és, fingolimod, l’única teràpia oral aprovada per EM amb recidivas, és eficaç i segur,Con motivo de la reunión de la AAN se presentan resultados de eficacia y seguridad a 7 añosLa prevalencia de la esclerosis múltiple en España, teniendo en cuenta a los pacientes sin diagnosticar, es de 50.000 pacientes. El tratamiento con interferones es eficaz en, aproximadamente, un tercio de los enfermos. Para determinados casos en que no lo es, fingolimod, la única terapia oral aprobada para EM con recidivas, es eficaz y seguro.

Genoma Espanya transfereix a Bioncotech les patents d’un projecte per al tractament de malalties autoinmunes

A través D’INHIBIDORS D’INTERACCIÓ TCR-NCK EN LIMFÒCITS T La Fundació Genoma Espanya ha transferit a l’empresa valenciana Bioncotech Therapeutics la família de patents d’un dels seus projectes de cartera tecnològica que, en aquesta ocasió, està dirigit al desenvolupament d’inhibidors de la interacció TCR-Nck en limfòcits T per al tractament de malalties d’origen autoinmune.A TRAVÉS DE INHIBIDORES DE INTERACCIÓN TCR-NCK EN LINFOCITOS T La Fundación Genoma España ha transferido a la empresa valenciana Bioncotech Therapeutics la familia de patentes de uno de sus proyectos de cartera tecnológica que, en esta ocasión, está dirigido al desarrollo de inhibidores de la interacción TCR-Nck en linfocitos T para el tratamiento de enfermedades de origen autoinmune.

Suplements d’oli de peix no ajuden en esclerosi múltiple

Moltes persones amb esclerosi múltiple (EM) prenen píndoles amb oli de peix per evitar que els símptomes neurològics empitjorin, però un nou estudi suggereix que aquests àcids grassos omega-3 no els estarien ajudant.  Muchas personas con esclerosis múltiple (EM) toman píldoras con aceite de pescado para evitar que los síntomas neurológicos empeoren, pero un nuevo estudio sugiere que esos ácidos grasos omega-3 no los estarían ayudando.