‘Hi ha tantes esclerosis com a pacients’

Amb un nombre, el de la seva història clínica, així és com la periodista María Paz Giambastiani ha batejat el seu primer llibre: ‘142.942, Esclerosi Múltiple en primera persona’. Amb ell ha volgut explicar la seva història que, encara que semblant, difereix de la d’altres pacients amb el seu mateix diagnòstic perquè, com ella diu, aquesta malaltia té mil cares.Con un número, el de su historia clínica, así es como la periodista María Paz Giambastiani ha bautizado su primer libro: ‘142.942, Esclerosis Múltiple en primera persona’. Con él ha querido contar su historia que, aunque parecida, difiere de la de otros pacientes con su mismo diagnóstico porque, como ella dice, esta enfermedad tiene mil caras

Experts busquen tractaments reparadors per a malalts d’esclerosi múltiple

El Grup de Neurobiología del Desenvolupament de l’Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo està immers en un treball que busca el desenvolupament de tractaments reparadors de les cèl·lules mare que mata l’esclerosi múltiple. L’investigador principal d’aquest grup, Fernando de Castro, va explicar els detalls d’aquesta investigació en el seminari sobre Avanços en Biomedicina que organitza la Facultat de Medicina del Campus de Ciudad Real.  El Grupo de Neurobiología del Desarrollo del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo está inmerso en un trabajo que busca el desarrollo de tratamientos reparadores de las células madre que mata la esclerosis múltiple. El investigador principal de este grupo, Fernando de Castro, explicó los detalles de esta investigación en el seminario sobre Avances en Biomedicina que organiza la Facultad de Medicina del Campus de Ciudad Real.

Esclerosi múltiple, paradigma de malalties neurològiques

A Amèrica és la patologia crònica més freqüent en adults joves i la segona causa d’incapacitat.És inflamatoria i desmielinizant (afecta a la mielina). La beina de mielina és una substància que recobreix al sistema nerviós central i la missió del qual és protegir-ho de possibles agressions. Quan es lesiona la beina de mielina els missatges que envia el cervell a la resta de l’organisme es bloquegen i triguen més temps a arribar.En América es la patología crónica más frecuente en adultos jóvenes y la segunda causa de incapacidad.Es inflamatoria y desmielinizante (afecta a la mielina). La vaina de  mielina es una sustancia que recubre al sistema nervioso central y cuya misión es protegerlo de posibles agresiones. Cuando se lesiona la vaina de mielina los mensajes que envía el cerebro al resto del organismo se bloquean y tardan más tiempo en llegar.

L’investigador Fernando de Castro aborda els tractaments de l’esclerosi múltiple en un seminari de la UCLM

El científic principal del Grup de Neurobiología del Desenvolupament-GNDe de l’Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Fernando de Castro, ha participat, al costat d’altres experts, en el seminari sobre Avanços en Biomedicina, que s’ha celebrat en la Facultat de Medicina de Ciudad Real, on ha abordat els tractaments de l’esclerosi múltiple.El científico principal del Grupo de Neurobiología del Desarrollo-GNDe del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Fernando de Castro, ha participado, junto a otros expertos, en el seminario sobre Avances en Biomedicina, que se ha celebrado en la Facultad de Medicina de Ciudad Real, donde ha abordado los tratamientos de la esclerosis múltiple.

I Congrés Científic d’Esclerosi Múltiple en Alfaz

Més de 80 professionals de la neurologia de nacionalitat russa participen des d’avui i fins al divendres en l’exclusiu complex hoteler de l’Albir, Sha Wellness Clinic, a l’I Congrés Científic sobre el Registre Internacional de Pacients d’Esclerosi Múltiple.  Más de 80 profesionales de la neurología de nacionalidad rusa participan desde hoy y hasta el viernes en el exclusivo complejo hotelero de l’Albir, Sha Wellness Clinic, en el I Congreso Científico sobre el Registro Internacional de Pacientes de Esclerosis Múltiple.

Neuròlegs insten a millorar l’accés a la rehabilitació i al tractament

L’epidemiologia demostra que en les properes dècades els sistemes de salut s’enfrontaran amb el desafiament de millorar l’accessibilitat i les tècniques de rehabilitació per a pacients amb trastorns. Succeeix que dins de 30 anys es duplicarà la quantitat de persones amb malalties neurològiques (Alzheimer, Parkinson, esclerosi múltiple, esclerosi lateral amiotrófica, entre altres), a causa de la major expectativa de vida i als avanços de la ciència que ofereixen millors fàrmacs i tractaments per allargar la vida dels pacients. La epidemiología demuestra que en las próximas décadas los sistemas de salud se enfrentarán con el desafío de mejorar la accesibilidad y las técnicas de rehabilitación para pacientes con trastornos. Sucede que dentro de 30 años se duplicará la cantidad de personas con enfermedades neurológicas (Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, entre otras), debido a la mayor expectativa de vida y a los avances de la ciencia que ofrecen mejores fármacos y tratamientos para alargar la vida de los pacientes.

L’esclerosi múltiple és uha afecció difícil de comprendre fins a para qui la pateix

Gerardo García Perales és el President de l’Associació Espanyola d’Esclerosi Múltiple (AEDEM-COCEMFE) des del 12 de novembre de 2011. L’any 1986, quan tenia 22 anys, va ser diagnosticat d’Esclerosi Múltiple i aquest mateix any es va associar a l’Associació de EM de Madrid, on l’any 2000 va ser nomenat President, càrrec que encara exerceixGerardo García Perales es el Presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) desde el 12 de noviembre de 2011. En el año 1986, cuando tenía 22 años, fue diagnosticado de Esclerosis Múltiple y ese mismo año se asoció a la Asociación de EM de Madrid, donde en el año 2000 fue nombrado Presidente, cargo que todavía desempeña.

Diagnòstic de l’esclerosi múltiple pot trigar fins a deu anys

Aquesta malaltia és la primera causa de discapacitat no traumàtica en adults joves. Els símptomes més freqüents són el adormecimiento de braços, la fatiga, rigidesa muscular, alteracions en la visió i la memòria, entre unes altres.   Dicha enfermedad es la primera causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. Los síntomas más frecuentes son el adormecimiento de brazos, la fatiga, rigidez muscular, alteraciones en la visión y la memoria, entre otras.

«Existeix una relació dosi-resposta en EM: com més alta major és l’eficàcia»

Pregunta. Es diagnostica correctament l’esclerosi múltiple (EM) a Espanya? Resposta. El diagnòstic s’obté amb les dades clíniques, l’ocupació de ressonància magnètica del cervell i de la medul·la espinal i l’estudi del líquid cefaloraquidi. Fet per neuròlegs experts no sol ser complicat en la majoria dels pacients, i a Espanya existeixen bons professionals i sobretot unitats especialitzades, com la qual jo dirigeixo, on el seu diagnòstic sol ser ràpid i correcte en la gran majoria dels pacients. Pregunta. ¿Se diagnostica correctamente la esclerosis múltiple (EM) en España?  Respuesta. El diagnóstico se obtiene con los datos clínicos, el empleo de resonancia magnética del cerebro y de la médula espinal y el estudio del líquido cefalorraquídeo. Hecho por neurólogos expertos no suele ser complicado en la mayoría de los pacientes, y en España existen buenos profesionales y sobre todo unidades especializadas, como la que yo dirijo, donde su diagnóstico suele ser rápido y correcto en la gran mayoría de los pacientes.

Reina Sofia usarà celulas mare per tractar l’esclerosi múltiple

Estimen que la teràpia pot ser eficaç contra aquesta dolència neurològica. El centre està acreditat per a la fabricació d’aquest tipus de medicació M.J. RATLLA 05/04/2012 El laboratori de Teràpia Cel·lular de l’hospital Regna Sofia acaba d’iniciar un assaig clínic amb l’objectiu de buscar un possible tractament per a l’esclerosi múltiple, quan aquesta patologia es troba en una fase menys avançada. Aquesta malaltia és una dolència neurològica progressiva i sense cura que afecta a la substància blanca de la medul·la espinal i del cervell de forma intermitent. Estiman que la terapia puede ser eficaz contra esta dolencia neurológica. El centro está acreditado para la fabricación de este tipo de medicación  M.J. RAYA 05/04/2012 El laboratorio de Terapia Celular del hospital Reina Sofía acaba de iniciar un ensayo clínico con el objetivo de buscar un posible tratamiento para la esclerosis múltiple, cuando esta patología se encuentra en una fase menos avanzada. Esta enfermedad es una dolencia neurológica progresiva y sin cura que afecta a la sustancia blanca de la médula espinal y del cerebro de forma intermitente.