Avonex pen® ja està disponible a Espanya per al tractament de l’Esclerosi Múltiple

  Avonex Pen® és el primer autoinyector intramuscular per al tractament de l’Esclerosi Múltiple, setmanal millorant la comoditat de la teràpia i per tant la seva qualitat de vida.Avonex Pen® es el primer  autoinyector intramuscular para el tratamiento de la Esclerosis Múltiple, semanal mejorando la comodidad de la terapia y por tanto su calidad de vida.

Els resultats provisionals en fase 2 de l’estudi MIS416 en l’EM secundària progressiva

Immunotherapeutics innates va anunciar avui positves les dades provisionals de la fase de l’empresa mitjana assaig clínic dels MIS416 en pacients amb esclerosi múltiple progressiva crònica (EM).  Immunotherapeutics innatas anunció hoy positivos los datos provisionales de la fase de la empresa media ensayo clínico de MIS416 en pacientes con esclerosis múltiple progresiva crónica (EM).

L’ús del cànnabis no aconsegueix retardar l’avanç de l’esclerosi múltiple

Investigadors de la Universitat de Plymouth, a Regne Unit, no han aconseguit retardar a llarg termini la deterioració que causa l’esclerosi múltiple amb un prometedor fàrmac amb tetrahidrocannabinol (THC), un compost del cànnabis que en estudis previs havia demostrat uns resultats esperançadors que ara no s’han confirmat.   Investigadores de la Universidad de Plymouth, en Reino Unido, no han conseguido retrasar a largo plazo el deterioro que causa la esclerosis múltiple con un prometedor fármaco con tetrahidrocannabinol (THC), un compuesto del cannabis que en estudios previos había demostrado unos resultados esperanzadores que ahora no se han confirmado.

Genzyme sol•licita a l’EMA i la FDA l’aprovació el seu fàrmac per a l’esclerosi múltiple alemtuzumab

Genzyme, empresa del grup Sanofi, ha sol·licitat davant les agències del medicament d’Europa i Nord Amèrica, l’EMA i la FDA respectivament, l’autorització del seu fàrmac alemtuzumab, desenvolupat en col·laboració amb Bayer, com a tractament de l’esclerosi múltiple recurrent. Genzyme, empresa del grupo Sanofi, ha solicitado ante las agencias del medicamento de Europa y Norte América, la EMA y la FDA respectivamente, la autorización de su fármaco alemtuzumab, desarrollado en colaboración con Bayer, como tratamiento de la esclerosis múltiple recurrente.

Pacients amb Esclerosi Múltiple sofreixen de bufeta hiperactiva

“L’Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia degenerativa que ataca el sistema nerviós central. Existeixen moltes hipòtesis al voltant de la seva causa, però el que sí és cert és que es lesiona la mielina, substància que protegeix els nervis del cervell i la medul·la espinal”, refereix la Dra. Omaira Molina, Neuròleg i Neuropsicólogo Clínic, Adjunt al Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Maracaibo. “La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad degenerativa que ataca el sistema nervioso central. Existen muchas hipótesis alrededor de su causa, pero lo que sí es cierto es que se lesiona la mielina, sustancia que protege los nervios del cerebro y la médula espinal”, refiere la Dra. Omaira Molina, Neurólogo y Neuropsicólogo Clínico, Adjunto al Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Maracaibo.

Els símptomes de l’esclerosi múltiple millorarien gràcies al cànnabis

Un estudi, publicat en Canadian Medical Association Journal, ha demostrat que el consum de cànnabis durant uns pocs dies va alleujar l’espasticidad muscular en 30 pacients amb esclerosi múltiple (EM). Un estudio, publicado en Canadian Medical Association Journal, ha demostrado que el consumo de cannabis durante unos pocos días alivió la espasticidad muscular en 30 pacientes con esclerosis múltiple (EM).

Discriminació als discapacitats

L’Associació Catalana LA LLAR de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple és una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública, formada per persones afectades per aquesta malaltia crònica i altres malalties de caràcter neurodegeneratiu. El nostre número actual de socis és de 180 persones.La Asociación Catalana LA LLAR de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, formada por personas afectadas por esta enfermedad crónica y otras enfermedades de carácter neurodegenerativo. Nuestro número actual de socios es de 180 personas.

Informació d’interès per els socis de “LA LLAR”

Vacances i Termalisme Com cada any, COCEMFE ha donat a conèixer els torns de Vacances i Termalisme corresponent al programa 2012, que es faran partir del proper mes de juliol. • Vacaciones y Termalismo Como cada año, COCEMFE ha dado a conocer los turnos de Vacaciones y Termalismo correspondiente al programa 2012, que se harán partir del próximo mes de julio.

Informació d’interès per els socis de “LA LLAR”(torns ,destinacions, dates i preus de les vacances)

                                                                                                                                                                               

Risc d’esclerosi múltiple més baix quan els nivells de vitamina D són més alts

La vitamina D, la «vitamina del sol», és de vital importància per a la salut i pot obtenir-se dels aliments, la llum del sol o els suplements. A més, els individus amb alts nivells de vitamina D són menys propenses a desenvolupar esclerosi múltiple (EM).   La vitamina D, la «vitamina del sol», es de vital importancia para la salud y puede obtenerse de los alimentos, la luz del sol o los suplementos. Además, los individuos con altos niveles de vitamina D son menos propensas a desarrollar esclerosis múltiple (EM).