“L’herència genètica explica el 50% de l’esclerosi”

L’argentí Jorge Oksenberg (Avellaneda, 1954) és un expert en esclerosi múltiple. La seva última visita a Madrid va ser per participar en unes jornades organitzades per Nature i la Fundació Ramón Areces sobre malalties autoinmunes. Aquest grup de patologies és de les més desconegudes. Tant que fins i tot hi ha dubtes d’incloure l’esclerosi múltiple. “No es pot dir que el sigui al 100%, però si que hi ha evidències que així succeeix, encara que hi hagi un virus que la provoqui. Perquè el que no sabem és la causa. Tenim més clar l’efecte: una greu discapacitat crònica del sistema nerviós central”, diu el metge.   El argentino Jorge Oksenberg (Avellaneda, 1954) es un experto en esclerosis múltiple. Su última visita a Madrid fue para participar en unas jornadas organizadas por Nature y la Fundación Ramón Areces sobre enfermedades autoinmunes. Este grupo de patologías es de las más desconocidas. Tanto que incluso hay dudas de incluir la esclerosis múltiple. “No se puede decir que lo sea al 100%, pero sí que hay evidencias de que así sucede, aunque haya un virus que la provoque. Porque lo que no sabemos es la causa. Tenemos más claro el efecto: una grave discapacidad crónica del sistema nervioso central”, dice el médico.

Expert adverteix de la importància de preservar les cèl•lules mares del cordó umbilical per la seva utilitat clínica

Dels 450.000 parts anuals a Espanya, unes 40.000 famílies emmagatzemen el teixit en bancs privats o el donan al sistema públic De los 450.000 partos anuales en España, unas 40.000 familias almacenan el tejido en bancos privados o lo donan al sistema público.

El futbol es rendeix a la solidaritat

Els exjugadors del Badajoz van guanyar el quadrangular benèfic disputat en el Nuevo Vivero. Rafa Pozo va tornar a recordar amb els seus gols èpoques daurades del club blanquinegro Parada, Álex Herrera i Ímola van delectar jugant en l’equip dels afeccionats Los exjugadores del Badajoz ganaron el cuadrangular benéfico disputado en el Nuevo Vivero Rafa Pozo volvió a recordar con sus goles épocas doradas del club blanquinegro Parada, Álex Herrera e Ímola deleitaron jugando en el equipo de los aficionados.

El tractament de l’esclerosi múltiple amb interferón beta pot incrementar la migranya comórbida

En els pacients amb esclerosi múltiple (EM) que pateixen migranyes, l’ús d’interferón beta pot provocar un augment sostingut de la freqüència i la gravetat d’aquestes. Per contra, el tractament amb natalizumab no tindria aquest efecte.   En los pacientes con esclerosis múltiple (EM) que padecen migrañas, el uso de interferón beta puede provocar un aumento sostenido de la frecuencia y la gravedad de éstas. Por el contrario, el tratamiento con natalizumab no tendría dicho efecto.

Virtualware i la Fundació Basca d’Esclerosi Multiple presenten els resultats de validació de Virtualrehab

És el primer producte de rehabilitació que combina tecnologia kinect , entorns 3D i telerehabilitación.VirtualRehab es presentava a primers de març en la inauguració del Centre EMLABS, el primer espai a Europa de rehabilitació virtual de la mà de la Fundació Basca d’Esclerosi Múltiple Eugenia Epalza. A partir de llavors, s’ha dut a terme en el nou centre, un estudi per a la validació del producte en el qual han participat 20 pacients amb Esclerosi Múltiple amb diferents capacitats motores. Es el primer producto de rehabilitación que combina tecnología kinect , entornos 3D y telerehabilitación.VirtualRehab se presentaba a primeros de marzo en la inauguración del Centro EMLABS, el primer espacio en Europa de rehabilitación virtual de la mano de la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza. A partir de entonces, se ha llevado a cabo en el nuevo centro, un estudio para la validación del producto en el que han participado 20 pacientes con Esclerosis Múltiple con diferentes capacidades motoras.

Esclerosi múltiple, la malaltia ‘capritxosa’

Els símptomes, evolució i resposta al tractament varien d’un pacient a un altre Cada any es diagnostiquen a Espanya 1.800 casos nous Los síntomas, evolución y respuesta al tratamiento varían de un paciente a otro Cada año se diagnostican en España 1.800 casos nuevos

Els hospitals de la província detecten cada any 80 nous casos d’esclerosi múltiple

Un estudi revela com el dolor es redueix si s’alterna el tractament habitual amb tècniques de relaxacióUn estudio revela cómo el dolor se reduce si se alterna el tratamiento habitual con técnicas de relajación

Fàrmacs cannabinoides per a les malalties neurològiques

En els últims anys s’han produït avanços en el desenvolupament de fàrmacs basats en la planta Cànnabis sativa o en molècules sintètiques amb una acció similar. Algun d’aquests fàrmacs, com l’aerosol bucal Sativex ®, ha estat recentment aprovat per al tractament de l’espasticidad en esclerosi múltiple, però anteriorment ho van anar uns altres, com Marinol ® o Cesamet ® per al tractament del vòmit i la nàusea, i la síndrome d’anorèxia-caquèxia.  En los últimos años se han producido avances en el desarrollo de fármacos basados en la planta Cannabis sativa o en moléculas sintéticas con una acción similar. Alguno de estos fármacos, como el aerosol bucal Sativex ®, ha sido recientemente aprobado para el tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple, pero anteriormente lo fueron otros, como Marinol ® o Cesamet ® para el tratamiento del vómito y la náusea, y el síndrome de anorexia-caquexia.

Els pacients amb esclerosi múltiple donen la cara

Cada any es detecten 1.800 nous casos d’esclerosi múltiple a Espanya Les associacions de pacients demanen més implicació a les administracions Pacients i metges volen recordar que l’esclerosi múltiple és una malaltia amb un gran nombre d’ombres, perquè no es coneix ni la seva causa ni existeix un tractament per a la seva curació. Per això, en el Dia Mundial d’aquesta patologia alcen la veu per mostrar les 1.000 cares de la malaltia, per les diferències que existeixen entre uns casos i uns altres. Cada año se detectan 1.800 nuevos casos de esclerosis múltiple en España Las asociaciones de pacientes piden más implicación a las administracionesPacientes y médicos quieren recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad con un gran número de sombras, porque no se conoce ni su causa ni existe un tratamiento para su curación. Por eso, en el Día Mundial de esta patología alzan la voz para mostrar las 1.000 caras de la enfermedad, por las diferencias que existen entre unos casos y otros.

Conviure amb esclerosi múltiple

Es calcula que a Espanya viuen 40.000 persones amb esclerosi múltiple (EM), una malaltia neurològica que se sol presentar en adults joves i l’origen dels quals i cura són desconeguts. La seva evolució de la malaltia varia molt: mentre en uns casos permet realitzar una vida pràcticament «normal», en uns altres la qualitat de vida pot veure’s condicionada Se calcula que en España viven 40.000 personas con esclerosis múltiple (EM), una enfermedad neurológica que se suele presentar en adultos jóvenes y cuyo origen y cura son desconocidos. Su evolución de la enfermedad varía mucho: mientras en unos casos permite realizar una vida prácticamente «normal», en otros la calidad de vida puede verse condicionada