Esclerosi múltiple: un nou marcador podria millorar el diagnòstic

El diagnòstic de l’esclerosi múltiple (EM) és un repte fins i tot per als neuròlegs El diagnóstico de la esclerosis múltiple (EM) es un reto incluso para los neurólogos

Augmenta la freqüència d’esclerosi múltiple en dones.

Millora la qualitat de vida. “Acabem d’acabar un estudi en el qual hem vist que en 15 anys s’ha més que duplicat la freqüència de l’esclerosi múltiple, especialment en la gent jove, entorn dels 30 anys”, ha dit Óscar Fernández, cap del Servei de Neurologia i director de l’Institut de Neurociencias Clíniques de l’Hospital Universitari Carlos Haya de Màlaga. Mejora la calidad de vida. “Acabamos de terminar un estudio en el que hemos visto que en 15 años se ha más que duplicado la frecuencia de la esclerosis múltiple, en especial en la gente joven, en torno a los 30 años”, ha dicho Óscar Fernández, jefe del Servicio de Neurología y director del Instituto de Neurociencias Clínicas del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga.

El tractament de l’esclerosi múltiple avança

Al costat de les teràpies injectables, en els últims anys s’han incorporat els tractaments orals, que afavoreixen l’adherència del pacient Junto a las terapias inyectables, en los últimos años se han incorporado los tratamientos orales, que favorecen la adherencia del paciente.

Entre 30.000 i 45.000 persones tenen esclerosi múltiple

La prevalença de l’esclerosi múltiple entre la població s’ha duplicat durant els últims 15 anys i ha augmentant la proporció de dones que sofreix aquesta malaltia en comparació de la xifra d’homes, ha assegurat aquest dilluns el director de l’Institut de Neurociencias Clíniques de l’Hospital d’Universitari Carlos Haya de Màlaga, el doctor Oscar Fernández, durant la presentació de la segona edició de la publicació  ‘Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la esclerosis múltiple y no se atrevió a preguntar’.  La prevalencia de la esclerosis múltiple entre la población se ha duplicado durante los últimos 15 años y ha aumentando la proporción de mujeres que sufre esta enfermedad en comparación con la cifra de hombres, ha asegurado este lunes el director del Instituto de Neurociencias Clínicas del Hospital de Universitario Carlos Haya de Málaga, el doctor Oscar Fernández, durante la presentación de la segunda edición de la publicación ‘Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la esclerosis múltiple y no se atrevió a preguntar’.

Alleujament de l’estrès retarda lesions de l’esclerosi múltiple

El maneig de l’estrès permetria controlar una mica de la inflamació cerebral que produeix l’esclerosi múltiple (EM), almenys temporalment.El manejo del estrés permitiría controlar algo de la inflamación cerebral que produce la esclerosis múltiple (EM), por lo menos temporalmente.

La ciència comença a indagar en l’esclerosi infantil

   •    Es comencen a assajar teràpies específiques per als menors    •    El neuròleg de la Fe vaticina una revolució en els tractaments a curt termini Se empiezan a ensayar terapias específicas para los menores El neurólogo de La Fe vaticina una revolución en los tratamientos a corto plazo

Teràpies antiestrés contra l’esclerosi múltiple

‘L’única cosa que tens segur en la vida és la mort i l’estrès’, afirma el savi refranyer popular, ambdues coses gens positives. Precisament, si l’estrès no és bon company de patologies tan diferents com l’insomni, la malaltia cardiovascular o les úlceres, ara es descobreix que tampoc ho és per als afectats per l’esclerosi múltiple.   «Lo único que tienes seguro en la vida es la muerte y el estrés’, afirma el sabio refranero popular, ambas cosas nada positivas. Precisamente, si el estrés no es buen compañero de patologías tan distintas como el insomnio, la enfermedad cardiovascular o las úlceras, ahora se descubre que tampoco lo es para los afectados por la esclerosis múltiple.

El Govern central creu que els clubs de cànnabis volen «tenir el seu negoci lucratiu»

Vitòria (Europa Press).- El delegat del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Francisco Babín, va expressar aquest dimarts els seus «dubtes» respecte a la possibilitat que el PaísBasc pugui aprovar una regulació específica sobre els clubs de cànnabis si aquests es dediquen al cultiu i a la distribució d’aquesta substància. Vitoria (Europa Press).- El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, expresó este martes sus «dudas» respecto a la posibilidad de que el País Vasco pueda aprobar una regulación específica sobre los clubes de cannabis si éstos se dedican al cultivo y a la distribución de esta sustancia.

Novetats finals del XXVII Congrés de l’ECTRIMS

La segona part d’una revisió publicada en Revista de Neurologia mostra les dades noves finals més rellevants presentats al V Congrés Trianual dels Comitès Europeus i Americans per al Tractament i la Investigació en Esclerosi Múltiple (ECTRIMS/ACTRIMS), celebrat en Ámsterdam el passat mes d’octubre. La segunda parte de una revisión publicada en Revista de Neurología muestra los datos novedosos finales más relevantes presentados en el V Congreso Trianual de los Comités Europeos y Americanos para el Tratamiento y la Investigación en Esclerosis Múltiple (ECTRIMS/ACTRIMS), celebrado en Ámsterdam el pasado mes de octubre.

Els casos d’esclerosi múltiple es dupliquen en els últims 15 anys

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) – La prevalença de l’esclerosi múltiple entre la població s’ha duplicat durant els últims 15 anys i ha augmentant la proporció de dones que sofreix aquesta malaltia en comparació de la xifra d’homes, ha assegurat aquest dilluns el director de l’Institut de Neurociencias Clíniques de l’Hospital d’Universitari Carlos Hagi de Màlaga, el doctor Oscar Fernández, durant la presentació de la segona edició de la publicació ‘Tot el que vostè sempre va voler saber sobre l’esclerosi múltiple i no es va atrevir a preguntar’. MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) –    La prevalencia de la esclerosis múltiple entre la población se ha duplicado durante los últimos 15 años y ha aumentando la proporción de mujeres que sufre esta enfermedad en comparación con la cifra de hombres, ha asegurado este lunes el director del Instituto de Neurociencias Clínicas del Hospital de Universitario Carlos Haya de Málaga, el doctor Oscar Fernández, durante la presentación de la segunda edición de la publicación ‘Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la esclerosis múltiple y no se atrevió a preguntar’.