Un fluid cerebral ajuda a netejar toxines relacionades amb malalties degenerativas

Científics de la Universitat de Rochester (Nova York, Estats Units) han descobert un fluid en el cervell que podria ajudar a eliminar l’acumulació de les proteïnes associades a l’Alzheimer, malaltia d’Huntington i altres trastorns degeneratius, segons un estudi publicat en Science Translational Medicine.  Científicos de la Universidad de Rochester (Nueva York, Estados Unidos) han descubierto un fluido en el cerebro que podría ayudar a eliminar la acumulación de las proteínas asociadas al Alzheimer, enfermedad de Huntington y otros trastornos degenerativos, según un estudio publicado en Science Translational Medicine.

El descobriment de cèl•lules immunes que protegeixen enfront de l’esclerosi múltiple, esperança per a un nou tractament

En l’esclerosi múltiple, el sistema immunològic ataca els nervis situats en el cervell i en la medul·la espinal, causant problemes de mobilitat, debilitat muscular i pèrdua de visió. Les cèl·lules immunes anomenades cèl·lules dendríticas, que en un començament es van emprar per contribuir al descobriment de la patologia, en l’actualitat protegeixen enfront de la mateixa, segons un experiment practicat amb ratolins en l’estudi publicat per Cell Press en la revista Immunity.   En la esclerosis múltiple, el sistema inmunológico ataca los nervios ubicados en el cerebro y en la médula espinal, causando problemas de movilidad, debilidad muscular y pérdida de visión. Las células inmunes llamadas células dendríticas, que en un comienzo se emplearon para contribuir al descubrimiento de la patología, en la actualidad protegen frente a la misma, según un experimento practicado con ratones en el estudio publicado por Cell Press en la revista Immunity.

L’Autoritat de seguretat alimentària europea ups i el límit superior de vitamina d

El Comitè europeu de productes dietètics, nutrició i al·lèrgies ha augmentat recentment el límit màxim tolerable per a la vitamina D. A petició de la Comissió Europea, el panell va fer un cop d’ull a la investigació fins a la data per tornar a avaluar si un canvi en el límit superior era necessari.   El Comité europeo de productos dietéticos, nutrición y alergias ha aumentado recientemente el límite máximo tolerable para la vitamina D. A petición de la Comisión Europea, el panel echó un vistazo a la investigación hasta la fecha para volver a evaluar si un cambio en el límite superior era necesario.

Guany Merck supera expectatives per medicina Rebif i monedes

FRANCFORT (Reuters) – La farmacèutica alemanya Merck KGaA va superar els pronòstics per als seus guanys ajustats i va anticipar un major creixement en les utilitats subjacents aquest any, sobre la base de millors vendes d’un medicament per a l’esclerosi múltiple i a la fortalesa del dòlar. FRANCFORT (Reuters) – La farmacéutica alemana Merck KGaA superó los pronósticos para sus ganancias ajustadas y anticipó un mayor crecimiento en las utilidades subyacentes este año, en base a mejores ventas de un medicamento para la esclerosis múltiple y a la fortaleza del dólar.

La Festa de la Solidaritat ajudarà als afectats d’esclerosi múltiple

Mercadillos, subhastes, massatges, tallers, carrera popular, degustacions, passejos, revetlla, bingo… Són moltes les activitats que el poble de Torrecilla en Cameros ha organitzat per a aquest dissabte, jornada en què celebrarà la XVI Festa de la Solidaritat. Mercadillos, subastas, masajes, talleres, carrera popular, degustaciones, paseos, verbena, bingo… Son muchas las actividades que el pueblo de Torrecilla en Cameros ha organizado para este sábado, jornada en que celebrará la XVI Fiesta de la Solidaridad.

Estar informat sobre l’esclerosi múltiple, punt de partida per afrontar la malaltia

Les dades indiquen que la prevalença de l’esclerosi múltiple (EM) s’ha duplicat en els últims 15 anys, igual que s’ha produït un augment de la proporció de dones que sofreix aquesta malaltia, especialment les que se situen entre els 25 i els 40 anys. L’aparició d’aquesta patologia en edats tan primerenques pot suposar un fort impacte en el projecte vital dels pacients. És aquí on la informació juga un paper molt important a l’hora d’assumir aquesta nova situació i d’asseure les bases d’una estratègia per afrontar-la adequadament.Los datos indican que la prevalencia de la esclerosis múltiple (EM) se ha duplicado en los últimos 15 años, al igual que se ha producido un aumento de la proporción de mujeres que sufre esta enfermedad, especialmente las que se sitúan entre los 25 y los 40 años. La aparición de esta patología en edades tan tempranas puede suponer un fuerte impacto en el proyecto vital de los pacientes. Es aquí donde la información juega un papel muy importante a la hora de asumir esta nueva situación y de sentar las bases de una estrategia para afrontarla adecuadamente.

Expert neuròleg adverteix creixent casos d’Esclerosi Múltiple en dones

Estudis epidemiològics de tot Latinoamerica. L’expert neuròleg Víctor Rivera, va expressar que estudis epidemiològics que es realitzen a la regió llatinoamericana, incloent Xile, demostren que la tendència de casos diagnosticats de l’Esclerosi Múltiple anirà en forma creixent.Estudios epidemiológicos de todo Latinoamerica. El experto neurólogo Víctor Rivera, expresó que estudios epidemiológicos que se realizan en la región latinoamericana, incluyendo Chile, demuestran que la tendencia de casos diagnosticados de la Esclerosis Múltiple irá en forma creciente.

Ademna i la Vall d’Egüés col•laboren per millorar el benestar dels afectats per esclerosi múltiple

L’Associació d’Esclerosi Múltiple de Navarra (Ademna) ha signat aquest dimarts un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Valle d’Egüés per col·laborar mútuament en el desenvolupament de programes i activitats en benefici de la ciutadania del municipi. La quantitat aportada per l’Ajuntament a l’associació és de 3.000 euros per a l’exercici de 2012. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (Ademna) ha firmado este martes un convenio de colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Egüés para colaborar mutuamente en el desarrollo de programas y actividades en beneficio de la ciudadanía del municipio. La cantidad aportada por el Ayuntamiento a la asociación es de 3.000 euros para el ejercicio de 2012.

Pacients amb esclerosi múltiple demanen no ser tractats amb genèrics

Polèmica. Assegurats denuncien que medicament Uribeta lliurat per Essalud agreuja la seva malaltia, però entitat desmenteix qualsevol dany o perjudici. Polémica. Asegurados denuncian que medicamento Uribeta entregado por Essalud agrava su enfermedad, pero entidad desmiente cualquier daño o perjuicio.

Ademna organitza en Civican tallers de cuina per millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple

L’associació Ademna, en col·laboració amb la Fundació Caixa Navarra, organitza el cicle ‘Cuina amb nosaltres al nostre ritme’, que té com a objectiu «millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple».   La asociación Ademna, en colaboración con la Fundación Caja Navarra, organiza el ciclo ‘Cocina con nosotros a nuestro ritmo’, que tiene como objetivo «mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple».