Palma, finalista en concurs per ajudar a pacients amb esclerosi múltiple

Palma ha estat seleccionat com un dels municipis finalistes del concurs arquitectònic » Corta con las barreras «, que té com a objectiu millorar la mobilitat i l’autonomia personal de pacients amb esclerosi múltiple, perquè aconsegueixin una major interacció social i més llibertat en el seu moment a dia. Palma ha sido seleccionado como uno de los municipios finalistas del concurso arquitectónico «Corta con las barreras», que tiene como objetivo mejorar la movilidad y la autonomía personal de pacientes con esclerosis múltiple, para que logren una mayor interacción social y más libertad en su día a día.

Esclerosi múltiple de començament tardà.

Resum Introducció. L’esclerosi múltiple de començament tardà (EMCT) és una entitat infreqüent i no bé caracteritzada, que sol plantejar dificultats diagnòstiques. Objectius. Estudi retrospectiu d’una sèrie hospitalària d’EMCT (primer símptoma a partir dels 50 anys). Resumen Introducción. La esclerosis múltiple de comienzo tardío (EMCT) es una entidad infrecuente y no bien caracterizada, que suele plantear dificultades diagnósticas. Objetivos. Estudio retrospectivo de una serie hospitalaria de EMCT (primer síntoma a partir de los 50 años).

«El cas de Carolina és únic, ha d’estudiar-se detingudament»

El doctor de la jove recuperada d’esclerosi expressa que a pesar que suposi una llum per als malalts, «existeixen moltes ombres i cal ser prudents»   El doctor de la joven recuperada de esclerosis expresa que a pesar de que suponga una luz para los enfermos, «existen muchas sombras y hay que ser prudentes»

La Plataforma del Tercer Sector denuncia que les retallades i impagaments impedeixen a les ONG prestar els seus serveis

La Plataforma del Tercer Sector, que integra a les principals ONG d’aquest país, demana a les Institucions Públiques que en l’actual context d’inestabilitat econòmica, financera i de valors no se de l’esquena als col·lectius més fràgils d’aquesta societat, grups que ja estaven en situació de risc abans que es deslligués la crisi. La Plataforma del Tercer Sector, que integra a las principales ONG de este país, pide a las Instituciones Públicas que en el actual contexto de inestabilidad económica, financiera y de valores no se de la espalda a los colectivos más frágiles de esta sociedad, grupos que ya estaban en situación de riesgo antes de que se desatara la crisis.

La Kosta Trail destina 11.500 euros a la lluita contra l’esclerosi múltiple

Forum Sport i la Fundació Lagun Cèrcol- Mirada Social han lliurat part de la recaptació de la setena edició de la Kosta Trail a la Fundació Basca d’Esclerosi Múltiple Eugenia Epalza Forum Sport y la Fundación Lagun Aro- Mirada Social han entregado parte de la recaudación de la séptima edición de la Kosta Trail a la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza.

Resultats australians publicats sobre la prevalença de CCSVI en l’EM inicial

L’investigador australià, Prof Brian Càmeres de l’Hospital Austin, Melbourne, ha publicat els resultats del seu estudi finançat per MSRA en la prevalença de la insuficiència venosa crònica cefaloraquidi (CCSVI) a principis de l’EM (llegir el resum aquí).   El investigador australiano, Prof Brian Cámaras del Hospital Austin, Melbourne, ha publicado los resultados de su estudio financiado por MSRA en la prevalencia de la insuficiencia venosa crónica cefalorraquídeo (CCSVI) a principios de la EM (leer el resumen aquí).

Una bona notícia per als pacients amb esclerosis

Pot passar a ser la tercera teràpia oral que s’aprovi per a l’esclerosi múltiple, però no per aparèixer més tard es quedarà irremeiablement en un lloc relegat de l’armament terapèutic. Les dades de dos estudis publicats per la revista ‘The New England Journal of Medicine’ són prou positius com perquè els especialistes pensin que aquest medicament podria convertir-se en la primera elecció per tractar a aquests pacients, per davant fins i tot de l’interferón.  Puede pasar a ser la tercera terapia oral que se apruebe para la esclerosis múltiple, pero no por aparecer más tarde se quedará irremediablemente en un lugar relegado del armamento terapéutico. Los datos de dos estudios publicados por la revista ‘The New England Journal of Medicine’ son lo suficientemente positivos como para que los especialistas piensen que este medicamento podría convertirse en la primera elección para tratar a estos pacientes, por delante incluso del interferón.

Una batalla pel volant

Els malalts d’esclerosi múltiple demanen que es reconegui el seu dret a conduir. CiU proposa a l’Executiu rectificar el Reial decret que impedeix renovar el carnet a tots els pacients medul·lars. Los enfermos de esclerosis múltiple piden que se reconozca su derecho a conducir. CiU propone al Ejecutivo rectificar el Real Decreto que impide renovar el carné a todos los pacientes medulares.

Presentada una Proposició No de Llei relacionada amb les persones amb EM i el permís de conduir

Una enquesta llançada a principis d’agost confirmava que els tràmits a l’hora d’obtenir o renovar el permís de conduir poden ser complexos… i injusts per a les persones amb EM. Esclerosi Múltiple Espanya ja està actuant per resoldre-ho.   Una encuesta lanzada a principios de agosto confirmaba que los trámites a la hora de obtener o renovar el carné de conducir pueden ser complejos… e injustos para las personas con EM. Esclerosis Múltiple España ya está actuando para resolverlo.

Ademna organitza dos concerts solidaris de Barricada en benefici de les persones amb esclerosi múltiple

L’Associació d’Esclerosi Múltiple de Navarra Ademna celebrarà els propers 27 i 28 de setembre, a les 20.30 hores, en el Teatre Municipal d’Ansoáin dos concerts solidaris de Barricada els beneficis íntegres de la qual seran destinats a l’associació.   La Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra Ademna celebrará los próximos 27 y 28 de septiembre, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal de Ansoáin dos conciertos solidarios de Barricada cuyos beneficios íntegros serán destinados a la asociación.