El CERMI proposa endurir les sancions per incomplir la quota de reserva d’ocupació

El CERMI ha elaborat un document de propostes dirigit als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, amb l’objectiu d’introduir esmenes al projecte de Llei de Lluita contra l’Ocupació Irregular i el Frau a la Seguretat Social i en el qual proposa endurir les sancions per incompliment de la quota de reserva d’ocupació a persones amb discapacitat. El CERMI ha elaborado un documento de propuestas dirigido a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de introducir enmiendas al proyecto de Ley de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social y en el que propone endurecer las sanciones por incumplimiento de la cuota de reserva de empleo a personas con discapacidad.

Malalties de la civilització

Els avançaments tecnològics des de l’enraizamiento de l’agricultura fins a la mecanització de la vida ens han portat a cotes de progrés cada vegada més altes i més ràpides… Un ritme que a l’evolució del nostre cos li costa molt seguir Los adelantos tecnológicos ¿desde el enraizamiento de la agricultura hasta la mecanización de la vida¿ nos han llevado a cotas de progreso cada vez más altas y más rápidas… Un ritmo que a la evolución de nuestro cuerpo le cuesta mucho seguir.

Unes 300 persones pateixen esclerosi múltiple a Àvila

Adema va celebrar aquest dijous les seves XII Jornades d’Esclerosi Múltiple amb dues conferències, una centrada en la rehabilitació i una altra sobre la nova farmacologia existent Adema celebró este jueves sus XII Jornadas de Esclerosis Múltiple con dos conferencias, una centrada en la rehabilitación y otra sobre la nueva farmacología existente.

Obra Social la Caixa destina 57.500 € a quatre entitats socials de Mallorca

L’Obra Social «la Caixa» destinarà 57.500 euros a projectes de l’Associació Síndrome de Down de Balears, l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple, l’Associació per a Estudio y Promoción del Bienestar Social Barcelona y la Fundación Proyecto Joven.La Obra Social «la Caixa» destinará 57.500 euros a proyectos de la Asociación Síndrome de Down de Baleares, la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple, la Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social Barcelona y la Fundación Proyecto Joven.

Quan falla el tractament? Quan canviar?

Des de fa una mica més de 15 anys es vénen utilitzant tractaments per a pacients amb esclerosi múltiple, que han aconseguit disminuir el nombre de brots d’aquesta malaltia, millorar la discapacitat i en últim terme millorar la qualitat de vida d’aquests malalts. Desde hace algo más de 15 años se vienen utilizando tratamientos para pacientes con esclerosis múltiple, que han logrado disminuir el número de brotes de esta enfermedad, mejorar la discapacidad y en último término mejorar la calidad de vida de estos enfermos.

Cànnabis sativa per l’espasticitat en l’EM: no té beneficis addicionals

Un extracte de la planta Cànnabis sativa (nom comercial Sativex ®) va ser aprovat al maig de 2011 per als pacients que sofreixen de moderada a severes paràlisis espásticas i espasmos musculars deguts a l’esclerosi múltiple (EM). En una avaluació de les prestacions anticipades de conformitat amb la «Llei de Reforma del Mercat de Medicaments» (AMNOG), l’Institut Alemany de Qualitat i Eficiència en l’Atenció de la Salut (IQWiG) va examinar si el nou fàrmac, que s’utilitza com un spray bucal ofereix algun benefici addicional sobre la teràpia estàndard.   Un extracto de la planta Cannabis sativa (nombre comercial Sativex ®) fue aprobado en mayo de 2011 para los pacientes que sufren de moderada a severas parálisis espásticas y espasmos musculares debidos a la esclerosis múltiple (EM). En una evaluación de las prestaciones anticipadas de conformidad con la «Ley de Reforma del Mercado de Medicamentos» (AMNOG), el Instituto Alemán de Calidad y Eficiencia en la Atención de la Salud (IQWiG) examinó si el nuevo fármaco, que se utiliza como un spray bucal ofrece algún beneficio adicional sobre la terapia estándar.

Les Jornades d’Esclerósis Múltiple donaran a conèixer la malaltia

L’esclerosi múltiple és una malaltia degenerativa que afecta a la medul·la i al sistema nerviós que «no té curació». A la nostra província hi ha diagnosticades unes 240 persones d’aquesta malaltia que en el conjunt nacional afecta a unes 50.000 persones. Donar a conèixer una mica més aquesta malaltia que sol començar a manifestar-se a edats primerenques és l’objectiu de les XII Jornades d’Esclerosi Múltiple que, organitzades per l’Associació d’Esclerosi Múltiple d’Àvila (Adema) i la Universitat Catòlica d’Àvila, i en col·laboració amb l’Obra Social de Caixa d’Àvila, es desenvoluparan aquest dijous en el Palau Els Serrano. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que afecta a la médula y al sistema nervioso que «no tiene curación». En nuestra provincia hay diagnosticadas unas 240 personas de esta enfermedad que en el conjunto nacional afecta a unas 50.000 personas. Dar a conocer un poco más esta enfermedad que suele comenzar a manifestarse a edades tempranas es el objetivo de las XII Jornadas de Esclerosis Múltiple que, organizadas por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ávila (Adema) y la Universidad Católica de Ávila, y en colaboración con la Obra Social de Caja de Ávila, se desarrollarán este jueves en el Palacio Los Serrano.

BG-12 i l’acetat de glatirámero, eficaços en EM recurrent-remitent

Investigadors del Centre Mellen per a Investigació i Tratamient0 de l’Esclerosi Múltiple, dins de la Clínica Cleveland, a Estats Units, han trobat que el dimetil fumarato (BG-12), un tractament oral en desenvolupament per als pacients amb esclerosi múltiple recurrent-remitent, i l’acetat de glatirámero van reduir de forma significativa les taxes de relapso i van millorar els resultats neurorradiológicos en relació al placebo. Investigadores del Centro Mellen para Investigación y Tratamient0 de la Esclerosis Múltiple, dentro de la Clínica Cleveland, en Estados Unidos, han hallado que el dimetil fumarato (BG-12), un tratamiento oral en desarrollo para los pacientes con esclerosis múltiple recurrente-remitente, y el acetato de glatirámero redujeron de forma significativa las tasas de relapso y mejoraron los resultados neurorradiológicos en relación al placebo.

Les fotos de Pedro Tzontémoc: “locuralocúralo”

MÈXIC, D.F. (Procés).- Esperant trobar alleujament a l’esclerosi múltiple diagnosticada fa més d’una dècada, el fotògraf Pedro Tzontémoc (D. F., 1964) va portar la seva càmera per retratar aquell pelegrinatge cap a la salut que va emprendre de 1999 a 2010 per sales d’hospital, consultoris de doctors practicants de medicines tradicionals i terapistas New Age, sumant 55 expedients d’un procés vital les imatges del qual i textos ofereixen les 157 pàgines del seu llibre locuralocúralo, editat per Arts de Mèxic i suports de Conaculta.   MÉXICO, D.F. (Proceso).- Esperando hallar alivio a la esclerosis múltiple diagnosticada hace más de una década, el fotógrafo Pedro Tzontémoc (D. F., 1964) llevó su cámara para retratar aquel peregrinaje hacia la salud que emprendió de 1999 a 2010 por salas de hospital, consultorios de doctores practicantes de medicinas tradicionales y terapistas New Age, sumando 55 expedientes de un proceso vital cuyas imágenes y textos ofrecen las 157 páginas de su libro locuralocúralo, editado por Artes de México y apoyos de Conaculta.

Amb esclerosi múltiple s’és més propens a la migranya

Antecedents Estudis que s’han fet per conèixer si l’associació entre l’esclerosi múltiple (EM) i la migranya van produir resultats contradictoris a més d’una gran varietat en la taxa de prevalença de la migranya en pacients amb EM. En un meta-anàlisi de totes les dades disponibles, es va dirigir a establir una estimació global de qualsevol forma d’associació amb la finalitat d’informar amb major precisió als metges i cuidadors sobre una possible associació entre l’esclerosi múltiple i la migranya.  Antecedentes Estudios que se han hecho para conocer si la asociación entre la esclerosis múltiple (EM) y la migraña produjeron resultados contradictorios además de una gran variedad en la tasa de prevalencia de la migraña en pacientes con EM. En un meta-análisis de todos los datos disponibles, se dirigió a establecer una estimación global de cualquier forma de asociación con el fin de informar con mayor precisión a los médicos y cuidadores acerca de una posible asociación entre la esclerosis múltiple y la migraña.