Els ulls són les veritables finestres del … cervell

Un estudi d’exploració ocular de baix cost que pren només cinc minuts pot avaluar amb precisió la quantitat de dany cerebral en les persones amb el trastorn autoimmune esclerosi múltiple (EM) , i ofereix pistes sobre la rapidesa amb que la malaltia progressa, segons els resultats de dos estudis del Johns Hopkins.Un estudio de exploración ocular de bajo costo que toma tan solo cinco minutos puede evaluar con precisión la cantidad de daño cerebral en las personas con el trastorno autoinmune esclerosis múltiple (EM), y ofrece pistas acerca de la rapidez con que la enfermedad progresa, según los resultados de dos estudios del Johns Hopkins.

Demostren que no totes les cèl • lules mare són igual d’eficaços per emprar-les en medicina regenerativa

Científics de les universitats de Granada i Alcalá de Henares han demostrat que no totes les cèl · lules mare que s’aïllen en un laboratori tenen la mateixa eficàcia a l’hora d’emprar-en medicina regenerativa i en la construcció de teixits artificials, segons ha informat aquest dimarts a una nota la institució acadèmica granadina.Científicos de las universidades de Granada y Alcalá de Henares han demostrado que no todas las células madre que se aíslan en un laboratorio tienen la misma eficacia a la hora de emplearlas en medicina regenerativa y en la construcción de tejidos artificiales, según ha informado este martes en una nota la institución académica granadina.

Esclerosi Múltiple no exhaureix la oportunitat de viure

  La malaltia sol presentar en persones amb edats compreses entre els 25 i 35 anys. Paral · lelament, té una major incidència en dones, i segons les estadístiques dues de cada tres afectats són dones. No es pot considerar una afecció hereditària: el 95% dels pacients no té un familiar afectat per aquesta causa.  La enfermedad suele presentarse en personas con edades comprendidas entre los 25 y 35 años. Paralelamente, tiene una mayor incidencia en mujeres, y según las estadísticas dos de cada tres afectados son féminas. No se puede considerar una afección hereditaria: el 95% de los pacientes no posee un familiar afectado por esta causa.

Trobada a Santander per abordar l’Esclerosi Múltiple

Es donarà a conèixer els avenços científics en els processos de diagnòstic, tractament, recuperació i seguiment d’aquesta malaltia.Se dará a conocer los avances científicos en los procesos de diagnóstico, tratamiento, recuperación y seguimiento de esta enfermedad.

L’esclerosi múltiple paralitza la mobilitat en els primers quinze anys

Alguns experts han volgut conscienciar dels problemes que genera aquesta malaltia després de publicar que el 70% dels que pateixen la malaltia pateix problemes de mobilitat.Algunos expertos han querido concienciar de los problemas que genera esta enfermedad tras publicarse que el 70% de los que sufren la enfermedad padece problemas de movilidad.

Un estudi revela com afecta el cervell adult l’aïllament social

  L’aïllament social fa que el cervell adult produeixi menor quantitat de mielina a la regió responsable del comportament cognitiu i emocional, segons ha revelat una investigació realitzada amb ratolins. Més específicament, s’ha descobert que l’estrès derivat de l’aïllament social altera la seqüència amb què es formen les cèl · lules productores de mielina, els oligodendròcits.  El aislamiento social hace que el cerebro adulto produzca menor cantidad de mielina en la región responsable del comportamiento cognitivo y emocional, según ha revelado una investigación realizada con ratones. Más específicamente, se ha descubierto que el estrés derivado del aislamiento social altera la secuencia con que se forman las células productoras de mielina, los oligodendrocitos.

Combinació de dos fàrmacs poden ser eficaços en el tractament de l’EM

  Una classe nova substància per al tractament de l’esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives ara promet major eficàcia aparellat amb menys efectes secundaris.  Una clase nueva sustancia para el tratamiento de la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas ahora promete mayor eficacia emparejado con menos efectos secundarios.

EMovimiento informarà i conscienciarà sobre els problemes de mobilitat dels afectats per esclerosi múltiple

La incidència de la malaltia és el doble en dones que en homesLa incidencia de la enfermedad es el doble en mujeres que en hombres

Més control per als pacients d’esclerosi múltiple

  L’esclerosi múltiple sol iniciar-se en l’edat adulta-entre els 20 i els 40 anys-i la seva causa exacta es desconeix de moment. Els símptomes d’aquesta malaltia són imprevisibles i varien d’una persona a una altra. No obstant això, s’ha demostrat una doble prevalença entre les dones. Els costos associats al seu tractament s’estimen entre 30.000 i 40.000 euros anuals per pacient.  La esclerosis múltiple suele iniciarse en la edad adulta –entre los 20 y los 40 años- y su causa exacta se desconoce por el momento. Los síntomas de esta enfermedad son imprevisibles y varían de una persona a otra. Sin embargo, se ha demostrado una doble prevalencia entre las mujeres. Los costes asociados a su tratamiento se estiman entre 30.000 y 40.000 euros anuales por paciente.

“Guía Jurídica para la defensa de los derechos de las personas con Esclerosis Múltiple”

  Què em dóna dret disposar d’un grau de discapacitat igual o superior al 33%? Em poden acomiadar per estar de baixa a causa de la meva malaltia? … Si tens EM i vols defensar els teus drets, coneix quins són.  ¿A qué me da derecho disponer de un grado de discapacidad igual o superior al 33%? ¿Me pueden despedir por estar de baja a causa de mi enfermedad?… Si tienes EM y quieres defender tus derechos, conoce cuáles son.