Bionure lidera un projecte europeu per millorar el descobriment de nous fàrmacs en esclerosi múltiple

Finançat per la Comissió Europea en el 7 º Programa Marc, té una durada de dos anys i una assignació pressupostària de 3 milions d’eurosFinanciado por la Comisión Europea en el 7º Programa Marco, tiene una duración de dos años y una asignación presupuestaria de 3 millones de euros

El 50% esclerosi múltiples es poden diagnosticar el dia de la seva aparició

2012.11.21 / 16:40 h EFE El 50% dels casos d’esclerosi múltiple es poden diagnosticar com a tals el mateix dia de la seva aparició amb una ressonància magnètica cerebral, si els símptomes són els més típics.21-11-2012 / 16:40 h EFE El 50 % de los casos de esclerosis múltiple se pueden diagnosticar como tales el mismo día de su aparición con una resonancia magnética cerebral, si los síntomas son los más típicos.

Més del 65% de pacients d’esclerosi acusa problemes a l’hora de caminar

  La meitat de malalts podrien ser diagnosticats el primer dia de símptomes evidents amb una ressonànciaLa mitad de enfermos podrían ser diagnosticados el primer día de síntomas evidentes con una resonancia

Es destapa «Intercanvi immunològic” en l’esclerosi múltiple entre el cervell i la sang

  Les seqüències d’ADN obtingudes a partir d’un grapat de pacients amb esclerosi múltiple a la Universitat de Califòrnia, San Francisco (UCSF) Centre Mèdic han revelat l’existència d’un «canvi immune» que permet que les cèl · lules causants de la malaltia de moure dins i fora del cervell.  Las secuencias de ADN obtenidas a partir de un puñado de pacientes con esclerosis múltiple en la Universidad de California, San Francisco (UCSF) Centro Médico han revelado la existencia de un «cambio inmune» que permite que las células causantes de la enfermedad de moverse dentro y fuera del cerebro.

Malalts d’esclerosi múltiple redueixen les seves visites a l’hospital gràcies a un procediment de dispensació de fàrmacs

El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca1 , dependent Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), a través de la seva consulta d’Atenció Farmacèutica per a pacients externs ha iniciat un nou procediment de dispensació de medicació per als pacients d’esclerosi múltiple.El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca1, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha2 (SESCAM), a través de su consulta de Atención Farmacéutica para pacientes externos ha iniciado un nuevo procedimiento de dispensación de medicación para los pacientes de esclerosis múltiple.

Escanejar els ulls per avaluar danys cerebrals per esclerosi múltiple

Un escaneig ocular barat i de només cinc minuts permet avaluar amb precisió la quantitat de dany cerebral que presenta una persona amb esclerosi múltiple, i brindar indicis sobre la rapidesa amb què progressa la malaltia, segons els més recents resultats obtinguts en una línia d’investigació impulsada des de la Universitat Johns Hopkins a Baltimore, Maryland, Estats Units.Un escaneo ocular barato y de sólo cinco minutos permite evaluar con precisión la cantidad de daño cerebral que presenta una persona con esclerosis múltiple, y brindar indicios sobre la rapidez con que progresa la enfermedad, según los más recientes resultados obtenidos en una línea de investigación impulsada desde la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Un fàrmac experimental millora la memòria en ratolins amb esclerosi múltiple

MADRID, 20 (EUROPA PRESS) –    Investigadors de la Universitat Johns Hopkins , a Baltimore (Estats Units), han desenvolupat amb èxit una forma de ressonància magnètica per identificar el que sembla ser un marcador bioquímic clau per al deteriorament cognitiu en els cervells de les persones amb esclerosi múltiple (EM). Els científics van utilitzar un compost experimental per manipular aquest marcador i millorar l’aprenentatge i la memòria de ratolins amb esclerosi múltiple.MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) –    Investigadores de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore (Estados Unidos), han desarrollado con éxito una forma de resonancia magnética para identificar lo que parece ser un marcador bioquímico clave para el deterioro cognitivo en los cerebros de las personas con esclerosis múltiple (EM). Los científicos utilizaron un compuesto experimental para manipular ese marcador y mejorar el aprendizaje y la memoria de ratones con esclerosis múltiple.

Punta Arenas és la ciutat amb més casos d’esclerosi múltiple de Xile

És una malaltia que deixa diferents conseqüències de la mobilitat reduïda i fins i tot incapacitat per directament afecten el sistema nerviós central, un estudi realitzat per la unitat de Neurologia de l’Hospital Clínic situat a Punta Arenas com a ciutat amb més casos d’esclerosi múltiple de Xile.Siendo una enfermedad que deja distintas secuelas de movilidad reducida e incluso invalidez por afectar directamente al sistema nervioso central, un estudio realizado por la Unidad de Neurología del Hospital Clínico ubica a Punta Arenas como la ciudad con más casos de esclerosis múltiple de Chile.

Una nanopartícula deté l’esclerosi múltiple en un assaig amb ratolins

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) – MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) –    Una nanopartícula biodegradable resulta ser el vehicle perfecte per oferir d’amagat un antigen que enganya el sistema immune perquè aturi el seu atac a la mielina i posar fi a un model d’esclerosi múltiple remitent recidivant (EM) en ratolins, segons un nou estudi publicat a l’edició de diumenge de ‘ Nature Biotechnology ‘. La nova nanotecnologia també es pot aplicar a una varietat de malalties autoimmunes incloent diabetis de tipus 1, al · lèrgies alimentàries i al · lèrgies respiratòries com ara l’asma.MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) –    Una nanopartícula biodegradable resulta ser el vehículo perfecto para ofrecer a hurtadillas un antígeno que engaña al sistema inmune para que detenga su ataque a la mielina y poner fin a un modelo de esclerosis múltiple remitente recidivante (EM) en ratones, según un nuevo estudio publicado en la edición del domingo de ‘Nature Biotechnology’. La nueva nanotecnología también se puede aplicar a una variedad de enfermedades autoinmunes incluyendo diabetes de tipo 1, alergias alimentarias y alergias respiratorias tales como el asma.

Gala de pel • lícula contra l’esclerosi múltiple

  Desenes de cares conegudes bascos van omplir el Cartlon de solidaritat.Decenas de rostros conocidos vascos llenaron el Cartlon de solidaridad.