Una aplicació permet usar mòbils i tablets sense mans

L’aplicació ha estat desenvolupada a Tarragona per l’empresa CREA Sistemes Informàtics i amb el suport de Fundació Vodafone EspanyaLa aplicación ha sido desarrollada en Tarragona por la empresa CREA Sistemas Informáticos y con el apoyo de Fundación Vodafone España

Un estudi mostra que la dieta que imita el dejuni redueix la inflamació en ratolins i és ben tolerat en persones amb EM

Investigadors dels EUA, Alemanya i Itàlia informen que una dieta que imita dejuni (que implica cicles de diversos dies en una fila amb la ingesta calòrica limitada) redueix l’activitat del sistema immune i la gravetat de la malaltia, i promou la regeneració de les cèl·lules de mielina en ratolins amb EM com la malaltia.Investigadores de los EE.UU., Alemania e Italia informan de que una dieta que imita ayuno (que implica ciclos de varios días en una fila con la ingesta calórica limitada) reduce la actividad del sistema inmune y la gravedad de la enfermedad, y promueve la regeneración de las células de mielina en ratones con EM- como la enfermedad.

Esclerosi múltiple, en detalls

La Societat Veneçolana de Neurologia, Capítol Zuliano, en el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple (EM), va oferir detalls sobre la malaltia que afecta 2,3 milions de persones al món. La malaltia es deu al fet que el sistema immune confon certes partícules de les membranes del teixit nerviós amb les d’alguns bacteris o virusLa Sociedad Venezolana de Neurología, Capítulo Zuliano, en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (EM), ofreció detalles sobre la enfermedad que afecta a 2,3 millones de personas en el mundo. La enfermedad se debe a que el sistema inmune confunde ciertas partículas de las membranas del tejido nervioso con las de algunas bacterias o virus

Els cervells malalts en les patologies neurodegeneratives per no poder ‘treure les escombraries’

En l’epilèpsia, les microglías són incapaços de fagocitar les neurones mortes, que s’acumulen i fan malbé encara més els teixits cerebrals En la epilepsia, las microglías son incapaces de fagocitar las neuronas muertas, que se acumulan y dañan aún más los tejidos cerebrales

El jurat reconeix la conciliadora vocació de servei públic de Concepciò Tarruella

El premi té en compte tota la trajectòria de l’ex portaveu de Sanitat de CiU al Congrés, ara presidenta de EME El premio tiene en cuenta toda la trayectoria de la ex portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso, ahora presidenta de EME

L’EM surt al carrer per donar-se a conèixer

Igual que ho són les seves causes, l’esclerosi múltiple (EM) segueix sent una desconeguda per a la majoria de la societat, i per això Merck ha celebrat el Dia Mundial d’aquesta malaltia amb la I Trobada Amb l’Esclerosi Múltiple.Al igual que lo son sus causas, la esclerosis múltiple (EM) sigue siendo una desconocida para la mayoría de la sociedad, y por eso Merck ha celebrado el Día Mundial de esta enfermedad con el I Encuentro Con la Esclerosis Múltiple.

Un estudi epidemiològic regional confirma l’augment de prevalença de l’esclerosi múltiple en les últimes dècades

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia inflamatòria desmielinitzant del sistema nerviós central amb patogènia inmunomediada. Recents estudis indiquen un augment de la seva prevalença, i nombrosos treballs relacionen el virus d’Epstein-Barr (VEB) amb la seva etiologia. Acaba de publicar-se el primer estudi sobre la prevalença de l’EM en la Regió de Múrcia.La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria desmielinizante del sistema nervioso central con patogenia inmunomediada. Recientes estudios indican un aumento de su prevalencia, y numerosos trabajos relacionan el virus de Epstein-Barr (VEB) con su etiología. Acaba de publicarse el primer estudio sobre la prevalencia de la EM en la Región de Murcia.

L’anàlisi del nervi òptic és clau per al control de l’esclerosi múltiple

L’anàlisi del nervi òptic mitjançant la tomografia de coherència òptica (OCT) és clau per visualitzar els canvis causats al cervell per l’esclerosi múltiple i controlar la seva evolució, segons han destacat experts de l’Hospital La Milagrosa de Madrid amb motiu del Dia Mundial d’aquesta malaltia que se celebra aquest dimecres 25 de maig.El análisis del nervio óptico mediante la tomografía de coherencia óptica (OCT) es clave para visualizar los cambios causados en el cerebro por la esclerosis múltiple y controlar su evolución, según han destacado expertos del Hospital La Milagrosa de Madrid con motivo del Día Mundial de esta enfermedad que se celebra este miércoles 25 de mayo.

Sexualitat i esclerosi múltiple

Aquesta setmana s’ha celebrat el Dia internacional de l’Esclerosi Múltiple i per unir-nos a la seva dia ens ha semblat interessant abordar com viuen la sexualitat les persones afectades per aquesta malaltia. Esta semana se ha celebrado el Día internacional de la Esclerosis Múltiple y para unirnos a su día nos ha parecido interesante abordar cómo viven la sexualidad las personas afectadas por esta enfermedad.

Predir l’evolució de pacients amb esclerosi múltiple gràcies a la retina

L’esclerosi múltiple és una malaltia que té una evolució imprevisible, de manera que els pacients han de ser seguits en consultes per oferir la millor alternativa de tractament. Trobar marcadors per la imatge per predir la seva evolució milloraria el maneig dels pacients. La major part de les persones amb aquesta malaltia tenen a la retina signes d’inflamació i neurodegeneració.La esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene una evolución impredecible, por lo que los pacientes deben de ser seguidos en consultas para ofrecer la mejor alternativa de tratamiento. Encontrar marcadores por la imagen para predecir su evolución mejoraría el manejo de los pacientes. La mayor parte de las personas con esta enfermedad tienen en la retina signos de inflamación y neurodegeneración.