El Consell de Govern ha aprovat la concessió de diverses subvencions per part de la Conselleria de Família i Igualtat d’Oportunitats destinades al suport ia l’atenció a les persones amb discapacitat. El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de varias subvenciones por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinadas al apoyo y a la atención a las personas con discapacidad.

Es destina un total de 3,52 milions d’euros a 83 entitats que col·laboren amb la Junta en el desenvolupament d’itineraris personalitzats d’ocupació, en el manteniment de places en centres de dia, en serveis de promoció de l’autonomia personal o en programes de suport a persones o familiars cuidadors de persones amb discapacitat.
Una part d’aquestes subvencions es dirigeixen a fomentar la realització d’itineraris personalitzats de suport a l’ocupació dirigits a persones amb discapacitat i es canalitzen mitjançant 48 entitats socials, amb una quantia total de 2.895.667 euros.

El finançament específic d’aquestes subvencions s’emmarca en la realització de programes d’itineraris personalitzats de suport a l’ocupació per a persones amb discapacitat, cofinançats pel Fons Social Europeu i finançar la realització de programes específics d’itineraris personalitzats de suport a l’ocupació per a joves amb discapacitat, cofinançats pel Fons Social Europeu i per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil YEI.

Els itineraris cofinançats pel Programa de Garantia Juvenil YEI estan dirigits als joves de més de 16 anys i menys de 25, o menors de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, que no hagin treballat en els trenta dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, no hagin rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de la sol·licitud, o que no hagin rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de la sol·licitud.

Els itineraris personalitzats de suport a l’ocupació, que desenvolupa la Conselleria de Família i Igualtat d’Oportunitats en col·laboració amb el tercer sector, han possibilitat que, al llarg de 2015, s’hagin incrementat respecte a l’any anterior un 30 per cent el nombre de contractacions a persones amb discapacitat que van participar en aquests itineraris.

L’any passat, 2.584 persones amb discapacitat van participar en aquests itineraris i es van realitzar 1.189 contractes, 750 en centres especials d’ocupació i 439 en empreses ordinàries. Això suposa gairebé 300 contractes més que el 2014. La Conselleria té previst destinar en el conjunt de 2016 un total de 4,3 milions d’euros per fomentar els itineraris personalitzats d’ocupació, fet que suposa un milió d’euros més que l’any passat.

D’altra banda, a la promoció de l’autonomia personal, suport a cuidadors i centres de dia es destinaran 420.626 euros. Aquests serveis participen de les finalitats i objectius de la Xarxa de Protecció a les Famílies de Castella i Lleó.

Durant el passat any, 341 persones afectades de Parkinson, 106 persones amb esclerosi múltiple, 76 amb dany cerebral i 24 sordcecs van formar part dels programes d’intervenció directa en l’àmbit de la promoció de l’autonomia personal.

D’altra banda, la Conselleria de Família i Igualtat d’Oportunitats destina un total de 204.780 euros a l’entitat Asprona Lleó i als ajuntaments de Belorado i de Briviesca, tots dos a Burgos, per finançar el manteniment de places de centres de dia d’atenció a persones amb discapacitat.

A través d’aquestes subvencions es financen un total de 54 places en centres de dia, concretament 16 places al centre de dia de Asprona Lleó, 15 en el de l’Ajuntament de Belorado i 23 en el de l’Ajuntament de Briviesca.

Se destina un total de 3,52 millones de euros a 83 entidades que colaboran con la Junta en el desarrollo de itinerarios personalizados de empleo, en el mantenimiento de plazas en centros de día, en servicios de promoción de la autonomía personal o en programas de apoyo a personas o familiares cuidadores de personas con discapacidad.
Una parte de estas subvenciones se dirigen a fomentar la realización de itinerarios personalizados de apoyo al empleo dirigidos a personas con discapacidad y se canalizan mediante 48 entidades sociales, con una cuantía total de 2.895.667 euros.

La financiación específica de estas subvenciones se enmarca en la realización de programas de itinerarios personalizados de apoyo al empleo para personas con discapacidad, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y financiar la realización de programas específicos de itinerarios personalizados de apoyo al empleo para jóvenes con discapacidad, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo Juvenil YEI.

Los itinerarios cofinanciados por el Programa de Garantía Juvenil YEI están dirigidos a los jóvenes de más de 16 años y menos de 25, o menores de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que no hayan trabajado en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, no hayan recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de la solicitud, o que no hayan recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de la solicitud.

Los itinerarios personalizados de apoyo al empleo, que desarrolla la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en colaboración con el tercer sector, han posibilitado que, a lo largo de 2015, se hayan incrementado respecto al año anterior un 30 por ciento el número de contrataciones a personas con discapacidad que participaron en estos itinerarios.

El año pasado, 2.584 personas con discapacidad participaron en estos itinerarios y se realizaron 1.189 contratos, 750 en centros especiales de empleo y 439 en empresas ordinarias. Esto supone casi 300 contratos más que en 2014. La Consejería tiene previsto destinar en el conjunto de 2016 un total de 4,3 millones de euros para fomentar los itinerarios personalizados de empleo, lo que supone un millón de euros más que el año pasado.

Por otro lado, a la promoción de la autonomía personal, apoyo a cuidadores y centros de día se destinarán 420.626 euros. Estos servicios participan de los fines y objetivos de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León.

Durante el pasado año, 341 personas afectadas de Parkinson, 106 personas con esclerosis múltiple, 76 con daño cerebral y 24 sordociegos formaron parte de los programas de intervención directa en el ámbito de la promoción de la autonomía personal.

Por otro lado, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina un total de 204.780 euros a la entidad Asprona León y a los ayuntamientos de Belorado y de Briviesca, ambos en Burgos, para financiar el mantenimiento de plazas de centros de día de atención a personas con discapacidad.

A través de estas subvenciones se financian un total de 54 plazas en centros de día, concretamente 16 plazas en el centro de día de Asprona León, 15 en el del Ayuntamiento de Belorado y 23 en el del Ayuntamiento de Briviesca.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/asuntos-sociales-general/servicios-sociales/atencion-discapacidad-fomentar-itinerarios-personalizados_0_920308815.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/asuntos-sociales-general/servicios-sociales/atencion-discapacidad-fomentar-itinerarios-personalizados_0_920308815.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut