El tractament immunomodulador modifica el curs de la malaltia en els pacients amb esclerosi múltiple i és fonamental que el pacient compleixi adequadament amb el tractament pautat, de manera que un recent estudi ha intentat conèixer l’adhesió real al tractament immunomodulador de primera línia i esbrinar quins factors poden influir en l’adequat compliment del tractament.  El tratamiento inmunomodulador modifica el curso de la enfermedad en los pacientes con esclerosis múltiple y es fundamental que el paciente cumpla adecuadamente con el tratamiento pautado, por lo que un reciente estudio ha intentado conocer la adhesión real al tratamiento inmunomodulador de primera línea y averiguar qué factores pueden influir en el adecuado cumplimiento del tratamiento.

L’estudi longitudinal retrospectiu observacional es basa en una mostra de 975 pacients en tractament immunomodulador de primera línia (interferons o acetat de glatiramero) entre l’1 de gener de 2010 i el 30 de setembre de 2011. L’adhesió es va mesurar utilitzant l’índex de possessió de medicació – medication possession ràtio (MPR) -: es van considerar adherents els pacients amb MPR ≥ 80%. El temps mitjà d’exposició als immunomoduladors durant el període va ser de 13,4 ± 7,1 anys. El 85,2% dels pacients va tenir una adequada adhesió al tractament immunomodulador. De els 975 pacients tractats, 134 van precisar canviar a un segon fàrmac i 12 pacients a un tercer. El canvi de fàrmac va millorar l’adhesió ( p = 0,001). La taxa anual de brots va ser de 0,23. Únicament la presència de brots ( p = 0,029) i el fàrmac utilitzat ( p = 0,044) van tenir influència en l’adhesió al tractament, de manera individual.

L’estudi conclou que la taxa de brots i el fàrmac emprat són determinants per a una adequada adhesió al tractament. Es requereix un seguiment estret i assessorament individualitzat per mantenir un bon compliment terapèutic.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3854

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

El estudio longitudinal retrospectivo observacional se basa en una muestra de 975 pacientes en tratamiento inmunomodulador de primera línea (interferones o acetato de glatiramero) entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2011. La adhesión se midió utilizando el índice de posesión de medicación –medication possession ratio (MPR)–: se consideraron adherentes los pacientes con MPR ≥ 80%. El tiempo medio de exposición a los inmunomoduladores durante el período fue de 13,4 ± 7,1 años. El 85,2% de los pacientes tuvo una adecuada adhesión al tratamiento inmunomodulador. De los 975 pacientes tratados, 134 precisaron cambiar a un segundo fármaco y 12 pacientes a un tercero. El cambio de fármaco mejoró la adhesión (p = 0,001). La tasa anual de brotes fue de 0,23. Únicamente la presencia de brotes (p = 0,029) y el fármaco utilizado (p = 0,044) tuvieron influencia en la adhesión al tratamiento, de forma individual.

El estudio concluye que la tasa de brotes y el fármaco empleado son determinantes para una adecuada adhesión al tratamiento. Se requiere un seguimiento estrecho y asesoramiento individualizado para mantener un buen cumplimiento terapéutico.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3854

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content