El Servei de Neurologia de l’Hospital Verge Macarena de Sevilla ha adquirit, gràcies a les gestions realitzades directament pel cap d’aquest servei i una de les eminències més destacades a nivell mundial en el camp de l’esclerosis múltiples, Guillermo Izquierdo, l’única catifa digitalitzada que existeix a Espanya capaç d’analitzar al detalli multitud de variables de la marxa d’una persona que es relacionen directament amb la presència de diverses patologies, com a esclerosi múltiple, atàxies, ictus, Parkinson, Alzheimer o dolor neuropático.   El Servicio de Neurología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha adquirido, gracias a las gestiones realizadas directamente por el jefe de este servicio y una de las eminencias más destacadas a nivel mundial en el campo de la esclerosis múltiples, Guillermo Izquierdo, la única alfombra digitalizada que existe en España capaz de analizar al detalle multitud de variables de la marcha de una persona que se relacionan directamente con la presencia de diversas patologías, como esclerosis múltiple, ataxias, ictus, Parkinson, Alzheimer o dolor neuropático.

En una entrevista concedida a Europa Press, Izquiierdo ha explicat que aquesta catifa, que està cedida temporalment per l’empresa GAITRITE d’EUA que la comercialitza i el cost de la qual ronda els 70.000 euros, disposa al llarg dels seus vuit metres de longitud, “necessaris per poder realitzar correctament la prova dels 25 peus que fem als nostres malalts d’esclerosi múltiple que sofreixen dificultats en caminar”, de milers de sensors que analitzen la forma de caminar del pacient, “la qual cosa ens dóna molta informació sobre com està evolucionant la malaltia”.

“L’anàlisi de la marxa ens serveix, en general, per veure què fa malament una persona, on recolza malament i quines conseqüències pot tenir això en el futur, fonamentalment en patologies com l’esclerosi múltiple”, ha explicat aquest especialista, qui ha recordat que aquesta malaltia provoca en aquests malalts dificultats en la marxa.

A més, ha subratllat que la marxa d’aquestes persones “té molt a veure amb la seva funció cerebral”, ja que tot el que afecta al cervell d’una persona “li afecta també a la seva marxa”. “Per aquest motiu només veient com camina una persona ja se’ns pugui estar donant informant que existeix un problema cerebral sense diagnosticar”, ha aprofundit Izquiierdo, qui ha explicat aquesta idea amb el fet que, “a certes localitzacions del cervell, li van a correspondre certes alteracions específiques de la marxa”.

De la mateixa manera, ha detallat que aquesta catifa els permet també corregir la forma de caminar del pacient d’esclerosi múltiple, alguna cosa “vital”, ja que només el nero fet de caminar uns metres en aquesta persona “els provoca una despesa energètica enorme i, amb això, una enorme fatiga”.

“En fer malament les coses es gasta més energia muscular i cerebral, per la qual cosa la mera correcció de la marxa ja és de per si mateix suficient perquè el malalt es trobi millor”, ha agregat en aquesta línia aquest especialista, qui ha dit que aquesta millora “de vegades és fins i tot més útil que donar-li una medicació”.

Segons ha aclarit, fins ara el ‘test dels 25 peus’ es fa en aquests malalts caminant per un passadís, la qual cosa, comparat amb aquesta catifa de vuit metres omple de sensors –només en una porció de 100 centímetres quadrats existeix fins a 2.786 sensors de pressió–, sembla fins i tot “fins a bast, ja que en el passadís només podem mesurar el temps que triga a recórrer aquest espai”.

INVESTIGACIÓ

De fet, l’empresa nord-americana ha cedit aquest analitzador de la marxa en resposta a un treball que està desenvolupant l’equip mèdic d’ Izquiierdo per analitzar els possibles efectes positius d’un tractament farmacològic en el caminar d’aquests pacients.

En concret, es tracta de veure si la fampridina usada en aquests pacients millora l’estabilitat en caminar de malalts amb esclerosi múltiple quan se’ls fa el test dels 25 peus. “Analitzem des de la forma de trepitjar, fins al ritme i la gambada”, ha detallat.

Aquesta investigació forma part d’un projecte d’investigació que ja tenen engegat i del que ja han sol·licitat una beca a la Junta d’Andalusia, que pròximament també demanaran a l’Institut de Salut Carlos III de Madrid i als fons FIS. Amb tot, “encara no ens han donat cap beca”, ha puntualitzat.

“REEDUCANT Al CERVELL”

Per la seva banda, la doctora Mónica Castillo, de la Unitat de Neurofisioterapia Biofuncional del centre d’especialitats Verge dels Reis de Sevilla i encarregada d’analitzar tots els paràmetres que analitza aquest andador digital de la marxa, ha assenyalat en la seva entrevista amb Europa Press que amb aquesta catifa “podem reeducar el cervell perquè torni a aprendre a caminar”.

Per això, ha aclarit, “aquest dispositiu també ho utilitzem per al tractament de les atàxies, davant ictus, per problemes de Parkinson i Alzheimer i enfront del dolor neuropático”, entre altres dolències.

“Sobre la base de l’anàlisi de la marxa que fa el programa informàtic d’aquesta catifa podem analitzar multitud de paràmetres com la longitud, la pressió, la qualitat de la marxa, si recolza tot el peu o si ho arrossega, ja que aquest tipus de pacients es caracteritza per trepitjar i recolzar amb tot el peu, amb trajectòries caòtiques i passos asimètrics”.

ÚS PER SUGGERIR TRACTAMENTS

De fet, ha destacat que la catifa també serveix per suggerir tractaments o per modificar-los.

“Imaginem el cas d’un pacient amb ELA al que estan sotmetent a un tractament amb cèl·lules mare, si aquest tractament va bé podem comprovar-ho a través de la seva marxa”.

Per a això, ha explicat, “fem seqüència setmanals. Si no passa gens o el pacient no millora en la seva marxa, la catifa ens està dient que el tractament no és convenient”. “Aquesta catifa és ara com ara un dels mètodes més ràpids i fidedignes a nivell mundial per mesurar l’evolució del pacient i prendre decisions terapèutiques”, ha conclòs aquesta especialista.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-adquieren-alfombra-sensores-unica-espana-relaciona-camina-persona-presencia-patologias-20111023104928.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

   En una entrevista concedida a Europa Press, Izquierdo ha explicado que esta alfombra, que está cedida temporalmente por la empresa GAITRITE de EEUU que la comercializa y cuyo coste ronda los 70.000 euros, dispone a lo largo de sus ocho metros de longitud, “necesarios para poder realizar correctamente la prueba de los 25 pies que hacemos a nuestros enfermos de esclerosis múltiple que sufren dificultades al caminar”, de miles de sensores que analizan la forma de andar del paciente, “lo que nos da mucha información sobre cómo está evolucionando la enfermedad”.

   “El análisis de la marcha nos sirve, en general, para ver qué hace mal una persona, donde apoya mal y qué consecuencias puede tener ello en el futuro, fundamentalmente en patologías como la esclerosis múltiple”, ha explicado este especialista, quien ha recordado que esta enfermedad provoca en estos enfermos dificultades en la marcha.

   Además, ha subrayado que la marcha de estas personas “tiene mucho que ver con su función cerebral”, ya que todo lo que afecta al cerebro de una persona “le afecta también a su marcha”. “De ahí que sólo viendo cómo camina una persona ya se nos pueda estar dando informando de que existe un problema cerebral sin diagnosticar”, ha ahondado Izquierdo, quien ha explicado esta idea con el hecho de que, “a ciertas localizaciones del cerebro, le van a corresponder ciertas alteraciones específicas de la marcha”.

   Del mismo modo, ha detallado que esta alfombra les permite también corregir la forma de caminar del paciente de esclerosis múltiple, algo “vital”, puesto que sólo el mero hecho de caminar unos metros en esta persona “les provoca un gasto energético enorme y, con ello, una enorme fatiga”.

   “Al hacer mal las cosas se gasta más energía muscular y cerebral, por lo que la mera corrección de la marcha ya es de por sí suficiente para que el enfermo se encuentre mejor”, ha agregado en esta línea este especialista, quien ha dicho que esta mejora “a veces es incluso más útil que darle una medicación”.

   Según ha aclarado, hasta ahora el ‘test de los 25 pies’ se hace en estos enfermos caminando por un pasillo, lo que, comparado con esta alfombra de ocho metros llena de sensores –sólo en una porción de 100 centímetros cuadrados existe hasta 2.786 sensores de presión–, parece incluso “hasta burdo, puesto que en el pasillo sólo podemos medir el tiempo que tarda en recorrer ese espacio”.

INVESTIGACIÓN

   De hecho, la empresa estadounidense ha cedido este analizador de la marcha en respuesta a un trabajo que está desarrollando el equipo médico de Izquierdo para analizar los posibles efectos positivos de un tratamiento farmacológico en el caminar de estos pacientes.

   En concreto, se trata de ver si la fampridina usada en estos pacientes mejora la estabilidad al andar de enfermos con esclerosis múltiple cuando se les hace el test de los 25 pies. “Analizamos desde la forma de pisar, hasta el ritmo y la zancada”, ha detallado.

   Esta investigación forma parte de un proyecto de investigación que ya tienen puesto en marcha y del que ya han solicitado una beca a la Junta de Andalucía, que próximamente también pedirán al Instituto de Salud Carlos III de Madrid y a los fondos FIS. Con todo, “aún no nos han dado ninguna beca”, ha puntualizado.

“REEDUCANDO AL CEREBRO”

   Por su parte, la doctora Mónica Castillo, de la Unidad de Neurofisioterapia Biofuncional del centro de especialidades Virgen de los Reyes de Sevilla y encargada de analizar todos los parámetros que analiza este andador digital de la marcha, ha señalado en su entrevista con Europa Press que con esta alfombra “podemos reeducar el cerebro para que vuelva a aprender a caminar”.

   Por ello, ha aclarado, “este dispositivo también lo utilizamos para el tratamiento de las ataxias, ante ictus, por problemas de Parkinson y Alzheimer y frente al dolor neuropático”, entre otras dolencias.

   “En base al análisis de la marcha que hace el programa informático de esta alfombra podemos analizar multitud de parámetros como la longitud, la presión, la calidad de la marcha, si apoya todo el pie o si lo arrastra, ya que este tipo de pacientes se caracteriza por pisar y apoyar con todo el pie, con trayectorias caóticas y pasos asimétricos”.

USO PARA SUGERIR TRATAMIENTOS

   De hecho, ha destacado que la alfombra también sirve para sugerir tratamientos o para modificarlos. “Imaginemos el caso de un paciente con ELA al que están sometiendo a un tratamiento con células madre, si dicho tratamiento va bien podemos comprobarlo a través de su marcha”.

   Para ello, ha explicado, “hacemos secuencia semanales. Si no pasa nada o el paciente no mejora en su marcha, la alfombra nos está diciendo que el tratamiento no es conveniente”. “Esta alfombra es hoy por hoy uno de los métodos más rápidos y fidedignos a nivel mundial para medir la evolución del paciente y tomar decisiones terapéuticas”, ha concluido esta especialista.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-adquieren-alfombra-sensores-unica-espana-relaciona-camina-persona-presencia-patologias-20111023104928.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content