La AEMA culpa el SAS de no dur a terme els protocols mèdics fixats per als tractaments · Salut nega aquesta situació i els emplaça a una reunió amb la gerència.  La AEMA culpa al SAS de no llevar a cabo los protocolos médicos fijados para los tratamientos · Salud niega esta situación y los emplaza a una reunión con la gerencia.

“És inadmissible que una persona després d’haver patit un brot hagi de passar més de 12 hores en urgències per ser atesa per un neuròleg”. La presidenta de l’associació d’esclerosi múltiple d’Almeria (AEMA), Isabel Martínez, ha denunciat la situació en què es troben els més de 900 afectats per aquesta malaltia a la província. I és que tal com ha informat Martínez, “no s’estan complint els protocols mèdics en els tractaments d’esclerosi múltiple”. Per això, ha sol · licitat a la Delegació de Salut de la Junta que els informi sobre els protocols mèdics que l’Hospital de Torrecárdenas segueix quan atorga determinats tractaments a afectats per aquesta patologia. La presidenta de AEMA ha detallat que és l’Agència Europea del Medicament (EMA) la qual estableix els passos a seguir abans de determinar si un afectat d’aquesta malaltia pot rebre determinats medicaments. Alguns d’aquests tractaments, per la seva agressivitat, sinó es segueix aquest protocol, poden tenir greus conseqüències per a la salut de les persones amb esclerosi múltiple, i és determinant estudiar i conèixer en profunditat la situació de cada un dels pacients així com l’històric de seva medicació.

 Des AEMA vénen sol · licitant tant a la gerència de Torrecárdenas com a la Delegació de Salut, informació sobre els motius pels quals no s’estan portant a terme les proves que estableixen aquests protocols mèdics. Aquesta situació està generant bastant preocupació entre els afectats de la província, ia més desencadenant que molts d’ells sol · licitin la derivació a l’Hospital Carlos Haya de Màlaga.

 L’Associació, que actualment compta amb 200 socis, ha esgotat totes les vies al seu abast perquè els atorguin resposta a la seva preocupació, ja que són molts els socis i sòcies que porten a tractament anys sense portar els controls establerts en el protocol mèdic. Al costat d’aquesta situació se suma el tracte que molts afectats han patit després de passar per urgències amb un brot. “És inadmissible que una persona després d’haver patit un brot hagi de passar més de 12 hores en urgències per ser atesa per un neuròleg, i més greu encara que aquesta persona hagi de tornar a casa sense ser atès prèviament”, ha subratllat Isabel Martínez .

 Des AEMA temen perdre una de les dues consultes que actualment existeixen de neurologia. “Els 900 afectats que hi ha a la província veurien minvada la seva atenció i seguiment de la malaltia” que ha assenyalat que “com afectats i malalts mereixen una explicació ja que la seva salut la que està en joc”. Des AEMA han insistit que l’únic que volen és buscar solucions i que es compleixin els protocols establerts, com ho fan la resta d’hospitals, ja que el seu incompliment pot afectar la salut de moltes persones.

 En cas de no tenir resposta des de la associació estudiaran emprendre accions judicials. La Delegació de Salut ha assegurat que a l’Hospital Torrecárdenas es compleix amb el protocol establert i que en breu, l’associació mantindrà una trobada amb la gerent de l’hospital per tractar l’assumpte.

 http://www.elalmeria.es/article/almeria/1388061/afectados/esclerosis/exigen/salud/una/mejora/asistencial.html

1388061/afectados/esclerosis/exigen/salud/una/mejora/asistencial.html

“Es inadmisible que una persona después de haber sufrido un brote tenga que pasar más de 12 horas en urgencias para ser atendida por un neurólogo”. La presidenta de la asociación de esclerosis múltiple de Almería (AEMA), Isabel Martínez, ha denunciado la situación en la que se encuentran los más de 900 afectados por esta enfermedad en la provincia. Y es que tal y como ha informado Martínez, “no se están cumpliendo los protocolos médicos en los tratamientos de esclerosis múltiple”. Por ello, ha solicitado a la Delegación de Salud de la Junta que les informe sobre los protocolos médicos que el Hospital de Torrecárdenas sigue cuando otorga determinados tratamientos a afectados por esta patología. La presidenta de AEMA ha detallado que es la Agencia Europea del Medicamento (EMA) la que establece los pasos a seguir antes de determinar si un afectado de esta enfermedad puede recibir determinados medicamentos. Algunos de éstos tratamientos, por su agresividad, sino se sigue este protocolo, pueden tener graves consecuencias para la salud de las personas con esclerosis múltiple, y es determinante estudiar y conocer en profundidad la situación de cada uno de los pacientes así como el histórico de su medicación.

Desde AEMA vienen solicitando tanto a la gerencia de Torrecárdenas como a la Delegación de Salud, información sobre los motivos por los que no se están llevando a cabo las pruebas que establecen estos protocolos médicos. Esta situación está generando bastante preocupación entre los afectados de la provincia, y además desencadenando que muchos de ellos soliciten la derivación al Hospital Carlos Haya de Málaga.

La Asociación, que actualmente cuenta con 200 socios, ha agotado todas las vías a su alcance para que les otorguen respuesta a su preocupación, ya que son muchos los socios y socias que llevan en tratamiento años sin llevar los controles establecidos en el protocolo médico. Junto a esta situación se suma el trato que muchos afectados han sufrido tras pasar por urgencias con un brote. “Es inadmisible que una persona después de haber sufrido un brote tenga que pasar más de 12 horas en urgencias para ser atendida por un neurólogo, y más grave aún que esa persona tenga que volver a casa sin ser atendido previamente”, ha subrayado Isabel Martínez.

Desde AEMA temen perder una de las dos consultas que actualmente existen de neurología. “Los 900 afectados que hay en la provincia verían mermada su atención y seguimiento de la enfermedad” quien ha señalado que “como afectados y enfermos merecen una explicación ya que su salud la que está en juego”. Desde AEMA han insistido en que lo único que quieren es buscar soluciones y que se cumplan los protocolos establecidos, como lo hacen el resto de hospitales, ya que su incumplimiento puede afectar a la salud de muchas personas.

En caso de no tener respuesta desde la asociación estudiarán emprender acciones judiciales. La Delegación de Salud ha asegurado que en el Hospital Torrecárdenas se cumple con el protocolo establecido y que en breve, la asociación mantendrá un encuentro con la gerente del hospital para tratar el asunto.

 http://www.elalmeria.es/article/almeria

1388061/afectados/esclerosis/exigen/salud/una/mejora/asistencial.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content