L’Esclerosi Múltiple (EM) suposa actualment la primera causa de discapacitat física d’origen no traumàtic en adults joves a Espanya.La Esclerosis Múltiple (EM) supone actualmente la primera causa de discapacidad física de origen no traumático en adultos jóvenes en España.

S’estima que prop de 30.000 persones estan afectades per la malaltia al país, i que després d’un període d’evolució d’entre 15 i 20 anys, pràcticament el 65 per cent dels pacients arriba a adquirir un grau de discapacitat considerable. Tanmateix, el perfil clínic de la malaltia és variable i hi ha diferents formes d’inici i evolució. A l’Hospital Clínic Universitari de Valladolid existeix des de fa quatre anys una Unitat especialitzada en EM, que a més del tractament d’aquests pacients porta a terme diverses activitats de recerca.

Com detalla la neuròloga Neus Téllez, responsable d’aquesta Unitat, els tractaments disponibles actualment ” aconsegueixen modificar la història natural de la malaltia, sobretot si els iniciem en les fases més precoces de la mateixa “. No obstant això, afegeix, hi ha un important “esglaó” que encara no s’ha aconseguit salvar al camp dels tractaments. “La investigació forma part d’aquest engranatge on igual que la clínica i un altre tipus de serveis que apliquem als nostres pacients ha de ser una eina més per millorar la qualitat de vida dels pacients en el dia a dia”, ha assenyalat en declaracions recollides per Dicyt.

 En l’inici de l’EM predomina la inflamació, i per estudiar els especialistes utilitzen bàsicament dues eines, “la imatge i determinats paràmetres immunològics i biològics que serveixen com biomarcadors, sobretot en el diagnòstic i en el pronòstic de la malaltia” . En un dels models clínics en què es basen hi ha una fase en què predomina la degeneració axonal, és a dir, la degeneració neuronal, i en ella els experts utilitzen la ressonància. “El que ens interessa sobretot és identificar i utilitzar marcadors que ens informin de la resposta al tractament, del dany axonal i de la Neuroreparació”, afegeix.

En aquest marc, l’exercici físic “és una cosa que els pacients ens demanen sovint ja que són persones joves i que habitualment practiquen activitats físiques”. Fins fa poc estava “prohibit” per als pacients amb EM realitzar exercici físic. Posteriorment s’ha observat que l’exercici és beneficiós en moltes àrees, algunes d’elles relacionades amb el sistema nerviós central, i en patologies amb una base immune com succeeix en l’EM “l’exercici físic afavoreix i promou estats antiinflamarotios i controla els estats proinflamatoris. També s’ha observat, continua, que l’exercici físic “comporta beneficis concrets a nivell general sobre l’EM”.

 Els investigadors de l’Hospital Clínic han volgut anar un pas més enllà i fa quatre anys aproximadament van sol · licitar un projecte FIS (projectes d’investigació en Salut l’Institut Carles III) amb l’objectiu d’avaluar els beneficis de l’exercici físic en un determinat moment de la malaltia. Aquest any preveuen iniciar un altre projecte, aquesta vegada com a grup coordinador en col · laboració amb el Centre de Recerca en Discapacitat Física (Cidif) de Aspaym Castella i Lleó, la Unitat de Recerca en Infecció i Immunitat i el Laboratori de Processament d’Imatge (LPI) de la Universitat de Valladolid, on analitzaran paràmetres biològics, radiològics, biomecànics i clínics. Així mateix, han sol · licitat la col · laboració amb un centre de referència a nivell internacional com el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya, “que ha avaluat, avalat i millorat el nostre projecte i ha decidit participar com a centre satèl · lit”.

 A més d’aquesta línia d’investigació sobre exercici físic, s’estan duent a terme altres com l’estudi de la progressió de la malaltia, o dins de la línia de neurorreparación el disseny d’un model animal centrat en aquesta subpatología. A més desenvolupen una línia centrada en neuroimatge avançada, tenint en compte “la necessitat d’utilitzar tècniques no convencionals per poder mesurar el que estem investigant”.

 Aquests treballs estan donant lloc actualment a tres tesis doctorals i diverses publicacions, algunes d’elles de gran impacte. Concretament, el 75 per cent dels articles que han publicat són internacionals.

 Aquest treball va ser presentat a la I Jornada d’Investigació Aplicada i Medicina Translacional, organitzada per la Unitat de Recerca Biomèdica de l’Hospital Clínic Universitari de Valladolid. Durant la jornada es van mostrar diverses línies d’investigació i projectes concrets que s’estan duent a terme a l’Hospital Clínic i en centres afins. Jesús Bermejo, responsable de la Unitat de Recerca Biomèdica del centre, ha subratllat que les activitats de recerca permeten “estalviar costos sanitaris”. (Font: Cristina G. Pedraz / Dicyt)

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://noticiasdelaciencia.com/not/6028/
analizan_los_beneficios_del_ejercicio_fisico_en_pacientes_con_esclerosis_multiple/

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Se estima que cerca de 30.000 personas están afectadas por la enfermedad en el país, y que tras un periodo de evolución de entre 15 y 20 años, prácticamente el 65 por ciento de los pacientes llega a adquirir un grado de discapacidad considerable. No obstante, el perfil clínico de la enfermedad es variable y existen diferentes formas de inicio y evolución. En el Hospital Clínico Universitario de Valladolid existe desde hace cuatro años una Unidad especializada en EM, que además del tratamiento de estos pacientes lleva a cabo diversas actividades de investigación.

Como detalla la neuróloga Nieves Téllez, responsable de esta Unidad, los tratamientos disponibles actualmente “consiguen modificar la historia natural de la enfermedad, sobre todo si los iniciamos en las fases más precoces de la misma”. Sin embargo, agrega, existe un importante “escalón” que todavía no se ha conseguido salvar en el campo de los tratamientos. “La investigación forma parte de ese engranaje donde al igual que la clínica y otro tipo de servicios que aplicamos a nuestros pacientes debe ser una herramienta más para mejorar la calidad de vida de los pacientes en el día a día”, ha señalado en declaraciones recogidas por DiCYT.

En el inicio de la EM predomina la inflamación, y para estudiarla los especialistas utilizan básicamente dos herramientas, “la imagen y determinados parámetros inmunológicos y biológicos que sirven como biomarcadores, sobre todo en el diagnóstico y en el pronóstico de la enfermedad”. En uno de los modelos clínicos en los que se basan hay una fase en la que predomina la degeneración axonal, es decir, la degeneración neuronal, y en ella los expertos emplean la resonancia. “Lo que nos interesa sobre todo es identificar y utilizar marcadores que nos informen de la respuesta al tratamiento, del daño axonal y de la neuroreparación”, añade

En este marco, el ejercicio físico “es algo que los pacientes nos demandan con frecuencia ya que son personas jóvenes y que habitualmente practican actividades físicas”. Hasta fechas recientes estaba “terminantemente prohibido” para los pacientes con EM realizar ejercicio físico. Posteriormente se ha observado que el ejercicio es beneficioso en muchas áreas, algunas de ellas relacionadas con el Sistema Nervioso Central, y en patologías con una base inmune como sucede en la EM “el ejercicio físico favorece y promueve estados antiinflamarotios y controla los estados proinflamatorios. También se ha observado, continúa, que el ejercicio físico “conlleva beneficios concretos a nivel general sobre la EM”.

Los investigadores del Hospital Clínico han querido ir un paso más allá y hace cuatro años aproximadamente solicitaron un proyecto FIS (proyectos de investigación en Salud del Instituto Carlos III) con el objetivo de evaluar los beneficios del ejercicio físico en un determinado momento de la enfermedad. Este año prevén iniciar otro proyecto, esta vez como grupo coordinador en colaboración con el Centro de Investigación en Discapacidad Física (Cidif) de Aspaym Castilla y León, la Unidad de Investigación en Infección e Inmunidad y el Laboratorio de Procesado de Imagen (LPI) de la Universidad de Valladolid, en el que analizarán parámetros biológicos, radiológicos, biomecánicos y clínicos. Asimismo, han solicitado la colaboración con un centro de referencia a nivel internacional como el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, “que ha evaluado, avalado y mejorado nuestro proyecto y ha decidido participar como centro satélite”.

Además de esta línea de investigación sobre ejercicio físico, se están llevando a cabo otras como el estudio de la progresión de la enfermedad, o dentro de la línea de neurorreparación el diseño de un modelo animal centrado en esta subpatología. Además desarrollan una línea centrada en neuroimagen avanzada, teniendo en cuenta “la necesidad de utilizar técnicas no convencionales para poder medir lo que estamos investigando”.

Estos trabajos están dando lugar actualmente a tres tesis doctorales y a diversas publicaciones, algunas de ellas de gran impacto. Concretamente, el 75 por ciento de los artículos que han publicado son internacionales.

Este trabajo fue presentado en la I Jornada de Investigación Aplicada y Medicina Traslacional, organizada por la Unidad de Investigación Biomédica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Durante la jornada se mostraron diversas líneas de investigación y proyectos concretos que se están llevando a cabo en el Hospital Clínico y en centros afines. Jesús Bermejo, responsable de la Unidad de Investigación Biomédica del centro, subrayó que las actividades de investigación permiten “ahorrar costes sanitarios”. (Fuente: Cristina G. Pedraz/DICYT)

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://noticiasdelaciencia.com/not/6028/
analizan_los_beneficios_del_ejercicio_fisico_en_pacientes_con_esclerosis_multiple/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content