A més del que assenyala l’informe periòdic Brainsway per al 2011 en relació amb l’assaig clínic de doble cec es va dur a terme a l’Hospital Charité de Berlín i al Centre Mèdic de la Universitat d’Hamburg-Eppendorf a Hamburg per avaluar la seguretat i eficàcia del dispositiu profund de la companyia TMS per a la tractament dels símptomes de fatiga i depressió en l’esclerosi múltiple (EM), la companyia es complau en anunciar els resultats finals de la prova.  Además de lo señalado en el informe periódico Brainsway para 2011 en relación con el ensayo clínico de doble ciego se llevó a cabo en el Hospital Charité de Berlín y en el Centro Médico de la Universidad de Hamburgo-Eppendorf en Hamburgo para evaluar la seguridad y eficacia del dispositivo profundo de la compañía TMS para la tratamiento de los síntomas de fatiga y depresión en la esclerosis múltiple (EM), la compañía se complace en anunciar los resultados finales de la prueba.

Els resultats finals són pel que fa a 28 pacients (dels 34 reclutats en l’assaig originalment). Els subjectes de l’assaig es van dividir en tres grups: un grup control amb tractament simulat de l’estimulació, un grup de tractament que va rebre d’alta freqüència (18 Hz) estimulació prefrontal esquerra, i un grup de tractament addicional que va rebre de baixa freqüència (5 Hz) estimulació de l’escorça motora. Cada subjecte va rebre una sèrie de tractaments, tres vegades a la setmana durant sis setmanes. Els efectes del tractament van ser avaluats durant el període de tractament i durant el curs de la subsegüent període de 6 setmanes.

Els efectes del tractament en els subjectes fatiga nivells es van avaluar mitjançant escales de qualificació estàndard fatiga com l’Escala de Gravetat de la Fatiga (FSS), l’Escala Modificada d’Impacte de Fatiga (IFM), l’Escala d’Somnolència de Epworth (ESS) i l’Escala Visual Analògica (EVA ), i els seus efectes sobre els nivells de depressió dels subjectes van ser avaluats mitjançant l’Escala de Depressió de Hamilton, l’Inventari de Depressió de Beck (BDI) i l’Escala de Afecte Positiu i Negatiu (panes). Aquest estudi va ser principalment amb el tractament de la fatiga i la depressió, i no va examinar els paràmetres d’estimulació per al tractament dels símptomes motors de l’EM.

Les mesures de seguretat del dispositiu

No es van observar efectes secundaris greus s’han registrat a l’estudi. Els efectes secundaris lleus van ser reportats per alguns dels subjectes en cada grup, però es van resoldre per si mateixos d’aquí a uns dies.

L’eficàcia de la TMS profund dispositiu per al tractament de la depressió i símptomes de fatiga

Les mesures de la fatiga – Anàlisi de les puntuacions de fatiga qualificació en escala va revelar una diferència estadísticament significativa (p <0,05) millora en totes les escales al grup 5-Hz escorça motora tractament d’estimulació, amb inici de la millora en algunes de les escales es produeixen només després de la conclusió de la tractament de les sèries. Per contra, el 18-Hz esquerra prefrontal grup de tractament d’estimulació exhibir una millora significativa (p <0,05) en les puntuacions només al SEE i el VAS, mentre que el grup control simulat-estimulació va millorar significativament (p <0,05) només en l’EVA.

Les mesures de la depressió – una millora significativa en el BDI i les panes es va observar en el grup de 5-Hz estimulació de l’escorça motora (p = 0,001 ip = 0,046, respectivament), mentre que les puntuacions dels altres grups en aquestes escales de qualificació de depressió no van canviar significativament.

Segons els investigadors, aquests resultats indiquen que la teràpia TMS profunda amb dispositiu de la Companyia és segur i eficaç per al tractament dels símptomes de fatiga i depressió en pacients amb EM. També assenyalen que els estudis addicionals i més extensos s’ha de realitzar per explorar els efectes del tractament amb TMS profund.

Font: Yahoo! Finance Copyright © 2012 GlobeNewswire (16/11/12)

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Los resultados finales son con respecto a 28 pacientes (de los 34 reclutados en el ensayo originalmente). Los sujetos del ensayo se dividieron en tres grupos: un grupo control con tratamiento simulado de la estimulación, un grupo de tratamiento que recibió de alta frecuencia (18 Hz) estimulación prefrontal izquierda, y un grupo de tratamiento adicional que recibió de baja frecuencia (5 Hz) estimulación de la corteza motora. Cada sujeto recibió una serie de tratamientos, tres veces a la semana durante seis semanas. Los efectos del tratamiento fueron evaluados durante el período de tratamiento y durante el curso de la subsiguiente periodo de 6 semanas.

Los efectos del tratamiento en los sujetos fatiga niveles se evaluaron mediante escalas de calificación estándar fatiga como la Escala de Gravedad de la Fatiga (FSS), la Escala Modificada de Impacto de Fatiga (IFM), la Escala de Somnolencia de Epworth (ESS) y la Escala Visual Analógica (EVA ), y sus efectos sobre los niveles de depresión de los sujetos fueron evaluados mediante la Escala de Depresión de Hamilton, el Inventario de Depresión de Beck (BDI) y la Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS). El presente estudio fue principalmente con el tratamiento de la fatiga y la depresión, y no examinó los parámetros de estimulación para el tratamiento de los síntomas motores de la EM.

 Medidas de seguridad del dispositivo

No se observaron efectos secundarios graves se registraron en el estudio. Los efectos secundarios leves fueron reportados por algunos de los sujetos en cada grupo, pero se resolvieron por sí mismos dentro de unos días.

La eficacia de la TMS profundo dispositivo para el tratamiento de la depresión y síntomas de fatiga

Las medidas de la fatiga – Análisis de las puntuaciones de fatiga calificación en escala reveló una diferencia estadísticamente significativa (p <0,05) mejora en todas las escalas en el grupo 5-Hz corteza motora tratamiento de estimulación, con inicio de la mejoría en algunas de las escalas se producen sólo después de la conclusión de la tratamiento de las series. Por el contrario, el 18-Hz izquierda prefrontal grupo de tratamiento de estimulación exhibió una mejora significativa (p <0,05) en las puntuaciones sólo en el SEE y el VAS, mientras que el grupo control simulado-estimulación mejoró significativamente (p <0,05) sólo en la EVA.

Las medidas de la depresión – una mejora significativa en el BDI y las PANAS se observó en el grupo de 5-Hz estimulación de la corteza motora (p = 0,001 yp = 0,046, respectivamente), mientras que las puntuaciones de los otros grupos en estas escalas de calificación de depresión no cambiaron significativamente.

Según los investigadores, estos resultados indican que la terapia TMS profunda con dispositivo de la Compañía es seguro y eficaz para el tratamiento de los síntomas de fatiga y depresión en pacientes con EM. También señalan que los estudios adicionales y más extensos se debe realizar para explorar los efectos del tratamiento con TMS profundo.

Fuente: Yahoo! Finance Copyright © 2012 GlobeNewswire (16/11/12)

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content