Guadalajara, 2 novembre (Notimex). – L’esclerosi múltiple és la segona causa de discapacitat en joves de 15 a 42 anys, ha informat l’IMSS a Jalisco, institució que atén el 90 per cent dels casos que es donen en l’estat.Guadalajara, 2 Nov. (Notimex).- La esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad en jóvenes de 15 a 42 años, informó el IMSS en Jalisco, institución que atiende el 90 por ciento de los casos que se dan en el estado.

Miguel Ángel Macías Illes, expert de l’Institut Mexicà del Segur Social (IMSS) a Jalisco, va explicar que “es caracteritza per la pèrdua progressiva de capacitat motriu, visual i cognitiva i és especialment freqüent en dones”.

Macías Illes, que va assumir la presidència del Comitè Llatinoamericà per a la Investigació i Tractament de l’Esclerosi Múltiple, ha reiterat que aquesta malaltia autoimmune es posiciona com el segon motiu de discapacitat psico-motriu en joves de 15 a 42 anys.

Ha destacat de comptar amb el recurs tant humà com diagnòstic i terapèutic, fan del IMSS la institució líder a Amèrica Llatina en el tractament de l’esclerosi múltiple (EM).

El titular de Neurologia de l’Hospital d’Especialitats del IMSS a Jalisco, recentment va representar a Mèxic a Lió, França, on va donar a conèixer resultats de la primera investigació feta a Amèrica Llatina entorn d’aquesta malaltia.

Va explicar que l’EM era pràcticament desconeguda a Llatinoamèrica, “es considerava europea”, per això Mèxic, Brasil i Argentina hagin conjuntat esforços per investigar la seva prevalença, però a més per tenir un major enteniment de la mateixa i, en conseqüència, millors expectatives en seu abordatge.

Per començar, va dir, producte d’aquesta investigació es va determinar que després dels accidents, l’EM es posiciona com el més important motiu de discapacitat en persones joves, i es va establir a més que la susceptibilitat genètica, així com qualsevol malaltia viral són fonamentals en la seva aparició.

Entorn de l’EM, va precisar, hi ha tres aspectes perfectament establerts: susceptibilitat genètica, és a dir, que la persona tingui un gen, l’HLA, a part es requereix la infecció de qualsevol agent viral i aquesta al seu torn desencadena la tercera característica que és l’autoimmunitat.

“És a dir que el virus per sobreviure enganya a l’organisme i tracta d’assemblar-se a una proteïna, la mielina, que es troba a les neurones”, però el sistema de defenses l’identifica atacant, però també a la mielina en què es va adherir .

Va afegir que la mielina és la coberta de les xarxes nervioses la principal funció és la conducció d’estímuls cerebrals per diferents funcions del cos.

Ha indicat que la destrucció progressiva d’aquesta substància per efecte de l’atac del sistema de defenses, es tradueix en símptomes que van des fatiga extrema, fins pèrdua de la visió d’un sol ull, o bé manca de sensibilitat en un braç, una cama o ambdues .

Aquest tipus de símptomes que són temporals, formen part de la primera de les tres fases en què es divideix la malaltia, la remitent-recurrent en què pot haver de 10 a 12 atacs d’aquest tipus al llarg d’un any i cada un d’ells, tot i que desapareixen ràpida i espontàniament deixen algun dèficit en la persona.

En la segona fase els atacs recurrents deixen de presentar-se per donar pas a una discapacitat acumulada, es diu secundària progressiva i finalment arriba la tercera etapa en què el pacient ja no té equilibri ni coordinació de moviments i requereix d’una cadira de rodes, possiblement quedi cec i amb dèficit cognitiu.

Macías Illes destacar que a l’Hospital d’Especialitats estan 600 pacients en tractament per EM, 500 d’ells dones, i va subratllar que fins abans del 1993, quan es va introduir la ressonància magnètica com a eina diagnòstica, es captaven tot just uns cinc o sis casos per any .

Això, va dir, parla d’una malaltia de la qual fins fa només 20 o 25 anys, va començar a diagnosticar amb més precisió i oportunitat, i en conseqüència a tractar en fases més primerenques.

“Al grau tal que tenim pacients amb 20 anys en tractament, a qui se’ls va captar l’EM en la seva etapa inicial, es va començar a tractar i estan encara actius, fins i tot casats i amb una família formada”, ha apuntat.

Va recomanar que qualsevol alteració motriu, sensitiva o visual que duri més de 24 hores, encara que es recuperi, ha de ser motiu d’atenció mèdica, sobretot si l’afectada és dona, jove i de tipus caucàsic, és a dir, rossa, perquè captada en els seus primeres fases, l’EM té molt bon pronòstic de funcionalitat i de vida, va concloure.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://rotativo.com.mx/nacionales/atiende-imss-90-de-pacientes-con-esclerosis-multiple-en-jalisco/128751/html/

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Miguel Ángel Macías Islas, experto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, explicó que “se caracteriza por la pérdida progresiva de capacidad motriz, visual y cognitiva y es especialmente frecuente en mujeres”.

Macías Islas, quien asumió la presidencia del Comité Latinoamericano para la Investigación y Tratamiento de la Esclerosis Múltiple, reiteró que esta enfermedad autoinmune se posiciona como el segundo motivo de discapacidad psico-motriz en jóvenes de 15 a 42 años.

Resaltó que contar con el recurso tanto humano como diagnóstico y terapéutico, hacen del IMSS la institución líder en América Latina en el tratamiento de la esclerosis múltiple (EM).

El titular de Neurología del Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco, recientemente representó a México en Lyon, Francia, donde dio a conocer resultados de la primera investigación hecha en América Latina en torno a dicha enfermedad.

Explicó que la EM era prácticamente desconocida en Latinoamérica, “se consideraba europea”, de ahí que México, Brasil y Argentina hayan conjuntado esfuerzos para investigar su prevalencia, pero además para tener un mayor entendimiento de la misma y, en consecuencia, mejores expectativas en su abordaje.

Para empezar, dijo, producto de dicha investigación se determinó que después de los accidentes, la EM se posiciona como el más importante motivo de discapacidad en personas jóvenes, y se estableció además que la susceptibilidad genética, así como cualquier enfermedad viral son fundamentales en su aparición.

En torno a la EM, precisó, hay tres aspectos perfectamente establecidos: susceptibilidad genética, esto es, que la persona tenga un gen, el HLA, aparte se requiere la infección de cualquier agente viral y ésta a su vez desencadena la tercera característica que es la autoinmunidad.

“Es decir que el virus para sobrevivir engaña al organismo y trata de parecerse a una proteína, la mielina, que se encuentra en las neuronas”, sin embargo el sistema de defensas lo identifica atacándolo, pero también a la mielina en la que se adhirió.

Añadió que la mielina es la cubierta de las redes nerviosas cuya principal función es la conducción de estímulos cerebrales para diferentes funciones del cuerpo.

Indicó que la destrucción progresiva de dicha sustancia por efecto del ataque del sistema de defensas, se traduce en síntomas que van desde fatiga extrema, hasta pérdida de la visión de un solo ojo, o bien falta de sensibilidad en un brazo, una pierna o ambas.

Este tipo de síntomas que son temporales, forman parte de la primera de las tres fases en que se divide la enfermedad, la remitente-recurrente en la que puede haber de 10 a 12 ataques de este tipo a lo largo de un año y cada uno de ellos, si bien desaparecen rápida y espontáneamente dejan algún déficit en la persona.

En la segunda fase los ataques recurrentes dejan de presentarse para dar paso a una discapacidad acumulada, se llama secundaria progresiva y finalmente llega la tercera etapa en la que el paciente ya no tiene equilibrio ni coordinación de movimientos y requiere de una silla de ruedas, posiblemente quede ciego y con déficit cognitivo.

Macías Islas destacó que en el Hospital de Especialidades están 600 pacientes en tratamiento por EM, 500 de ellos mujeres, y subrayó que hasta antes de 1993, cuando se introdujo la resonancia magnética como herramienta diagnóstica, se captaban apenas unos cinco o seis casos por año.

Esto, dijo, habla de una enfermedad de la que hasta hace apenas 20 o 25 años, empezó a diagnosticarse con más precisión y oportunidad, y en consecuencia a tratarse en fases más tempranas.

“Al grado tal que tenemos pacientes con 20 años en tratamiento, a quienes se les captó la EM en su etapa inicial, se comenzó a tratar y están todavía activos, incluso casados y con una familia formada”, apuntó.

Recomendó que cualquier alteración motriz, sensitiva o visual que dure más de 24 horas, aunque se recupere, debe ser motivo de atención médica, sobre todo si la afectada es mujer, joven y de tipo caucásico, esto es, rubia, porque captada en sus primeras fases, la EM tiene muy buen pronóstico de funcionalidad y de vida, concluyó.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://rotativo.com.mx/nacionales/atiende-imss-90-de-pacientes-con-esclerosis-multiple-en-jalisco/128751/html/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content