L’esclerosi múltiple és una malaltia neurològica, crònica i degenerativa que és més freqüent entre les dones.La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, crónica y degenerativa que es más frecuente entre las mujeres.

El nombre de casos d’Esclerosi Múltiple ha augmentat a Mèxic i en tota Amèrica Llatina segons els estudis epidemiològics més recents, passant d’una taxa de 5 casos per cada 100 mil habitants a una nova taxa d’entre 10 i 12 casos per cada 100 mil habitants , va explicar en una entrevista amb SUMEDICO la directora general de l’Institut Nacional de Neurologia i Neurocirurgia (INNN) de la Secretaria de Salut, Teresina Corona Velázquez.

 L’Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia neurològica en la qual el sistema de defenses del cos humà confon els senyals i identifica com enemiga a una proteïna present en la formació de la mielina. La mielina és la substància que envolta o protegeix els braços de les principals cèl · lules nervioses, que són les neurones. En danyar la mielina es produeixen lesions i cicatrius en les cèl · lules nervioses i el pacient perd el control de diferents funcions en les quals participen els nervis, des del control dels moviments fins a la memòria.

 La directora de l’INNN explicar que l’Esclerosi Múltiple no és la malaltia neurològica que aquest Institut atén amb més freqüència, però sí que és una de les més complexes i de les que requereix a més metges, infermeres i equips per al seu correcte diagnòstic. Cada any el INNN atén aproximadament 15 mil pacients, dels quals entre 750 i mil pacients amb expedients oberts tenen EM.

 “L’Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica, degenerativa, que va a comportar moltes despeses d’atenció, no només en tractaments intra-hospitalaris, sinó de consulta externa, de rehabilitació, d’atenció a grups de suport, de diferents formes en què hem de estar donant suport als nostres pacients “, va explicar la doctora Corona Velázquez.

 Va detallar que aquesta és una malaltia que ha augmentant en freqüència a Mèxic ia Amèrica Llatina. I això obliga a considerar-la com un focus vermell d’atenció, per poder fer la detecció oportuna, el diagnòstic oportú i limitar la discapacitat que pugui generar.

 “Sabem que ha augmentat, per estudis que s’han fet de prevalença de la malaltia. Per exemple, al nord del país, la doctora Mercedes Velázquez va fer, a Chihuahua, un estudi que està molt ben fet metodològicament, en la qual es troba una prevalença de la malaltia de 10 a 12 per cada 100 mil habitants. Els estudis previs ens havien parlat de 5 a 8 per cada 100 mil habitants. Llavors, aquesta prevalença s’ha vist augmentada també en altres països d’Amèrica Llatina, va dir la directora general de l’INNN.

L’EM és més freqüent entre les dones, no només a Mèxic sinó a tot el món. Alguns parlen d’una taxa de 2 a 1 o de 3 a 1. Recentment hi ha estudis que indiquen que l’increment general és perquè cada vegada és més freqüent entre les dones. Les dones són més propenses a les malalties immunològiques, com seria el cas de l’Esclerosi Múltiple.

 Hi pot haver nens, però no s’han detectat molts casos. El rang més freqüent de pacients amb EM seria entre els 15 i 55 anys d’edat. Estem parlant d’un rang d’edat molt important, que té a veure amb l’edat reproductiva, amb l’edat econòmicament més activa i té molts impactes, va explicar l’especialista.

 El INNN té una clínica especialitzada en EM, però no és un espai físic sinó un conjunt de laboratoris, consultoris i àrees d’atenció especialitzada que treballen en xarxa dins de les instal · lacions de l’Institut per donar una atenció integral als pacients i als seus familiars.

 En el mateix Institut es va crear una de les primeres especialitats perquè els metges desenvolupin habilitats per a l’atenció neurològica a l’Esclerosi Múltiple.

 L’Institut compta amb eines de diagnòstic que van des de la visualització de lesions a través d’equips de tecnologia de punta com la Tomografia per Emissió de Positrons (PET per les seves sigles en anglès), però també s’obtenen diagnòstics per mètodes bioquímics i per identificació de diferents marcadors biològics que certifiquen la presència de la malaltia.

 “Una vegada que el pacients ha estat diagnosticat, s’ubica en determinat rubro discapacitat d’acord amb les escales que s’usen internacionalment. Se li ofereix rehabilitació física, cognitiva o de llenguatge”. 

 També se li ofereix incorporar-se a grups de suport on els pacients es reuneixen i treballen amb una metodologia desenvolupada per la doctora Yaneth Rodríguez. En aquests tallers participen els pacients, els familiars i els cuidadors. En un patiment crònic, com l’Esclerosi Múltiple, hem de considerar que es tracta d’una malaltia familiar perquè té grans impactes en la vida de la família i dels cuidadors, continua explicant la directora de l’INNN.

 “Quan hi ha exacerbació de la malaltia ve a urgències, se’ls atén i tenim una unitat on se’ls apliquen els medicaments que es requereixen per a un moment agut. És una unitat còmoda i digna per subministrar medicaments als pacients si no hi ha necessitat de internar. L’avaluació dels pacients es prenen amb treballs de comitès i fins i tot, quan hi ha casos especialment delicats, es dialoga amb altres instituts, per exemple si una pacient amb EM es vol embarassar es treballa molt de prop amb experts de l’Institut de Perinatologia “, afegeix .

 L’Institut de Neurologia té vincles de treball permanents amb universitats d’Alemanya, Àustria i Espanya, entre altres països. L’atenció que s’ofereix als pacients és definida d’acord amb una taula, de sis nivells, amb la qual compte la Secretaria de Salut per atendre persones de tots els nivells socioeconòmics i així facilitar la seva atenció.

 “Tenim en realitat una quota molt baixa. La classificació socioaeconómica per al cobrament de quotes d’atenció mèdica, quirúrgica o neuropsiquiárica, va des de l’1 fins al 6. La 1 és la que menys paga i la 6 la que més paga. En el cas del INNN, més del 85% dels pacients fan pagaments que estan entre les classificacions 1 i 3, que són les més baixes i que no arriben a cobrir ni el 15% del cost de l’atenció real. És per això una institució que atén els més necessitats, com ha de ser. És una institució que compta amb pressupost federal, però també és una institució que rep el suport de moltes fundacions, com la Fundació Riu Arronte, que és una de les que més ens ha equipat “, diu la doctora Corona Velázquez..

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.sumedico.com/nota13765.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

El número de casos de Esclerosis Múltiple ha aumentado en México y en toda América Latina según los estudios epidemiológicos más recientes, pasando de una tasa de 5 casos por cada 100 mil habitantes a una nueva tasa de entre 10 y 12 casos por cada 100 mil habitantes, explicó en entrevista con SUMEDICO la directora general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) de la Secretaría de Salud, Teresita Corona Velázquez.

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad neurológica en la que el sistema de defensas del cuerpo humano confunde las señales e identifica como enemiga a una proteína presente en la formación de la mielina. La mielina es la sustancia que envuelve o protege a los brazos de las principales células nerviosas, que son las neuronas. Al dañarse la mielina se producen lesiones y cicatrices en las células nerviosas y el paciente pierde el control de diferentes funciones en las que participan los nervios, desde el control de los movimientos hasta la memoria.

La directora del INNN explicó que la Esclerosis Múltiple no es la enfermedad neurológica que ese Instituto atiende con más frecuencia, pero sí es una de las más complejas y de las que requiere a más médicos, enfermeras y equipos para su correcto diagnóstico. Cada año el INNN atiende a aproximadamente 15 mil pacientes, de los cuales entre 750 y mil pacientes con expedientes abiertos tienen EM.

“La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica, degenerativa, que va a conllevar muchos gastos de atención, no sólo en tratamientos intra-hospitalarios, sino de consulta externa, de rehabilitación, de atención a grupos de apoyo, de diferentes formas en que tenemos que estar apoyando a nuestros pacientes”, explicó la doctora Corona Velázquez.

Detalló que esta es una enfermedad que ha aumentando en frecuencia en México y en América Latina. Y esto obliga a considerarla como un foco rojo de atención, para poder hacer la detección oportuna, el diagnóstico oportuno y limitar la discapacidad que pueda generar.

“Sabemos que ha aumentado, por estudios que se han hecho de prevalencia de la enfermedad. Por ejemplo, en el norte del país, la doctora Mercedes Velázquez hizo, en Chihuahua, un estudio que está muy bien hecho metodológicamente, en la que se encuentra una prevalencia de la enfermedad de 10 a 12 por cada 100 mil habitantes. Los estudios previos nos habían hablado de  5 a 8 por cada 100 mil habitantes. Entonces, esta prevalencia se ha visto aumentada también en otros países de América Latina, dijo la directora general del INNN.

La EM es más frecuente  entre las mujeres, no sólo en México sino en todo el mundo. Algunos hablan de una tasa de 2 a 1 o de 3 a 1. Recientemente hay estudios que indican que el incremento general se debe a que cada vez es más frecuente entre las mujeres. Las mujeres son más propensas a las enfermedades inmunológicas, como sería el caso de la Esclerosis Múltiple.

Puede haber niños, pero no se han detectado muchos casos. El rango más frecuente de pacientes con EM sería entre los 15 y 55 años de edad. Estamos hablando de un rango de edad muy importante, que tiene que ver con la edad reproductiva, con la edad económicamente más activa y tiene muchos impactos, explicó la especialista.

El INNN cuenta con una clínica especializada en EM, pero no es un espacio físico sino un conjunto de laboratorios, consultorios y áreas de atención especializada que trabajan en red dentro de las instalaciones del Instituto para dar una atención integral a los pacientes y a sus familiares.

En el mismo Instituto se creó una de las primeras especialidades para que los médicos desarrollen habilidades para la atención neurológica a la Esclerosis Múltiple.

El Instituto cuenta con herramientas de diagnóstico que van desde la visualización de lesiones a través de equipos de tecnología de punta como la Tomografía por Emisión de Positrones (PET por sus siglas en inglés), pero también se obtienen diagnósticos por métodos bioquímicos y por identificación de diferentes marcadores biológicos que certifican la presencia de la enfermedad.

“Una vez que el pacientes ha sido diagnosticado, se ubica en determinado rubro  de discapacidad de acuerdo con las escalas que se usan internacionalmente. Se le ofrece rehabilitación física, cognitiva o de lenguaje”. 

También se le ofrece incorporarse a grupos de apoyo en donde los pacientes se  reúnen y trabajan con una metodología desarrollada por la doctora Yaneth Rodríguez. En estos talleres participan los pacientes, los familiares y los cuidadores. En un padecimiento crónico, como la Esclerosis Múltiple, debemos considerar que se trata de una enfermedad familiar porque tiene grandes impactos en la vida de la familia y de los cuidadores, continúa explicando la directora del INNN.

“Cuando hay exacerbación de la enfermedad  viene a urgencias, se les atiende y tenemos una unidad donde se les aplican los medicamentos que se requieren para un momento agudo. Es una unidad cómoda y digna para suministrarle medicamentos a los pacientes si no hay necesidad de internarlos. La evaluación de los pacientes se toman con trabajos de comités e incluso, cuando hay casos especialmente delicados, se dialoga con otros Institutos, por ejemplo si una paciente con EM se quiere embarazar se trabaja muy de cerca con expertos del Instituto de Perinatología”, añade.

 El Instituto de Neurología tiene vínculos de trabajo permanentes con universidades de Alemania, Austria y España, entre otros países. La atención que se ofrece  a los pacientes es definida de acuerdo con una tabla, de seis niveles, con la que cuenta la Secretaría de Salud para atender a personas de todos los niveles socioeconómicos y así facilitar su atención.

 “Tenemos en realidad una cuota muy baja. La clasificación socioaeconómica para el cobro de cuotas de atención médica, quirúrgica o neuropsiquiárica, va desde el 1 hasta el 6. La 1 es la que menos paga y la 6 la que más paga. En el caso del INNN, más del 85 % de los pacientes efectúan pagos que están entre las clasificaciones 1 y 3, que son las más bajas y que no llegan a cubrir ni el 15% del costo de la atención real. Es por eso una institución que atiende a los más necesitados, como debe ser. Es una institución que cuenta con presupuesto federal, pero también es una institución que recibe el apoyo de muchas fundaciones, como la Fundacin. Río Arronte, que es una de las que más nos ha equipado”, dice la doctora Corona Velázquez.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.sumedico.com/nota13765.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content