Demostrant un cop més el seu compromís amb l’Esclerosi Múltiple.Demostrando una vez más su compromiso con la Esclerosis Múltiple.
– Al Congrés de ECTRIMS (sigles en anglès del Comitè Europeu per al Tractament i Investigació en Esclerosi Múltiple) es reuneixen els més destacats especialistes en aquesta patologia per conèixer els últims avenços en el seu abordatge i tractament 

– En el marc d’aquesta cita, Biogen Idec ha presentat dades que reforcen l’eficàcia clínica, així com la seguretat i tolerabilitat del dimetilfumarat, un nou tractament oral, en pacients amb Esclerosi Múltiple Remitent-recidivant (EMRR) 

– Així mateix, novament s’ha confirmat l’eficàcia de Tysabri ® (natalizumab) en la reducció de la taxa anual de brots, especialment en pacients tractats amb aquest fàrmac durant les primeres etapes de la malaltia 

– Una de les conseqüències de patir EM és que la mobilitat es veu afectada, arribant, en casos extrems, a la immobilitat total. Biogen Idec ha desenvolupat un fàrmac, anomenat fampridina, que ha demostrat millorar la capacitat de deambulació en pacients que presenten una discapacitat per això

Madrid, octubre de 2012. – Durant el 28è Congrés de ECTRIMS (sigles en anglès del Comitè Europeu per al Tractament i Investigació en Esclerosi Múltiple), que s’ha celebrat a Lió, Biogen Idec ha donat a conèixer noves dades del seu arsenal terapèutic per l’Esclerosi Múltiple, tant dels tractaments que estan actualment disponibles, com dels que es troben en fase d’investigació o l’espera de comercialització a Espanya.  

El Congrés de ECTRIMS és una de les cites més importants en l’àmbit de l’Esclerosi Múltiple (EM) a nivell mundial. Durant quatre dies, es reuneixen els més destacats especialistes en aquesta patologia per conèixer els últims avenços en l’abordatge i tractament de l’EM. En aquest marc, Biogen Idec ha demostrat, a través d’un important nombre de presentacions, el seu ferm compromís amb l’EM.

Un nou tractament oral: BG-12 (dimetilfumarat)

El desenvolupament de fàrmacs orals és un dels avenços en el tractament de l’Esclerosi Múltiple. En aquest sentit, Biogen Idec té BG-12 (dimetilfumarat), un medicament oral que, actualment, està en fase de revisió per les autoritats reguladores dels Estats Units, la Unió Europea, Austràlia, Canadà i Suïssa.

Durant el Congrés de ECTRIMS s’han presentat dades que reforcen l’eficàcia clínica, així com la seguretat i tolerabilitat del dimetilfumarat en pacients amb Esclerosi Múltiple Remitent-recidivant (EMRR). Aquestes dades procedeixen dels estudis de Fase III DEFINEIX i CONFIRM, els resultats s’han publicat recentment al New England Journal of Medicine (NEJM).

L’estudi DEFINE, un assaig clínic global de dos anys de durada, va avaluar dimetilfumarat (240 mg. en dos règims de dosificació 2 (BID) i 3 (TIB)) enfront de placebo en pacients amb EMRR. Els resultats van mostrar que, tant el dimetilfumarat BID com TIB, van complir amb l’objectiu principal de l’estudi, reduint significativament la proporció de pacients que van tenir brots als dos anys, en un 49% i un 50% respectivament.

A més d’eficàcia, el dimetilfumarat també va demostrar un bon perfil de seguretat i tolerabilitat. altra banda, l’estudi CONFIRM, un assaig clínic global de dos anys de durada, també va investigar l’eficàcia del dimetilfumarat (240 mg., BID o TID) davant a placebo en pacients amb EMRR. Aquest estudi va incloure un comparador actiu, l’acetat de glatiramero (AG, 20 mg. En injecció diària subcutània). Els resultats van mostrar que, tant el dimetilfumarat BID com TID, van complir amb l’objectiu principal de l’estudi, reduint significativament la taxa anual de brots (TAB) en un 44% i un 51% respectivament, en comparació amb placebo. A més, tots dos règims de dosificació arribar tots els objectius secundaris relatius als brots i imatges captades per ressonància magnètica (RM) de l’estudi.

Dades que recolzen el potencial de Tysabri ® (natalizumab)

Biogen Idec compte en el seu arsenal terapèutic amb un dels fàrmacs que més ha impactat en l’abordatge dels pacients amb EM: Tysabri ® (natalizumab). Durant el Congrés de ECTRIMS s’han presentat noves dades que evidencien l’eficàcia de Tysabri ® en la reducció de la taxa anual de brots, especialment en pacients tractats amb aquest fàrmac durant les primeres etapes de la malaltia. Així mateix, ha demostrat el seu efecte, incrementant significativament el percentatge de pacients lliures de la malaltia amb els seus conseqüents beneficis sobre la seva qualitat de vida. Així, la presentació de les noves dades segueix donant suport el potencial de Tysabri ® en el tractament de l’EM.

Tractar els problemes de mobilitat

Una de les conseqüències de patir EM és que la mobilitat es veu afectada. La gravetat d’aquesta afectació depèn de l’etapa de desenvolupament de la malaltia en què es trobi el pacient. En els casos més extrems, es pot arribar a la immobilitat total.

Conscients de la tremenda influència que aquesta problemàtica té sobre les persones que pateixen EM, Biogen Idec ha desenvolupat un fàrmac, anomenat fampridina, que ha demostrat millorar la capacitat de deambulació en pacients que presenten una discapacitat amb una puntuació entre 4,0 i 7,0 en l’EDSS (sigles en anglès de l’Escala Ampliada de l’Estat de Discapacitat).

Així, fampridina és l’únic fàrmac simptomàtic que ha demostrat la seva eficàcia sobre la deambulació en pacients amb EM. Fampridina està aprovada a la Unió Europea i s’espera que molt aviat estigui a disposició dels pacients a Espanya.

Durant el Congrés ECTRIMS, Biogen Idec ha presentat resultats d’algunes de les investigacions que s’han dut a terme darrerament sobre fampridina, revelant dades prometedors sobre el valor econòmic de teràpies no modificadores de la malaltia, com és el cas de fampridina, així com confirmant el seu perfil de seguretat.

Avonex Pen ®

Avonex Pen ® és el nou format del fàrmac per al tractament de l’EM Avonex ® (interferó beta-1a). Es tracta del primer autoinjector intramuscular setmanal, un sol ús i de fàcil aplicació, que millora la comoditat de la teràpia amb aquest tractament i, en conseqüència, la seva adherència i la seva qualitat de vida.

Noves dades sobre Avonex ®, un dels tractaments més prescrits per les formes recidivants d’EM en el món, s’han donat a conèixer durant el 28 º Congrés de ECTRIMS.

Sobre Biogen Idec

A través d’una ciència d’avantguarda i de la medicina, Biogen Idec descobreix, desenvolupa i ofereix als pacients en tot el món teràpies innovadores per al tractament de malalties neurodegeneratives, hemofília i trastorns autoimmunes. Fundada el 1978, Biogen Idec és la companyia independent de biotecnologia més antiga del món. Els pacients a tot el món es beneficien dels seus teràpies d’esclerosi múltiple.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17018/1/Biogen-idec-presenta-nuevos-datos-de-su-arsenal-terapeutico-durante-el-28-Congreso-de-ECTRIMS/Page1.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE
– En el Congreso de ECTRIMS (siglas en inglés del Comité Europeo para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple) se reúnen los más destacados especialistas en esta patología para conocer los últimos avances en su abordaje y tratamiento 

– En el marco de esta cita, Biogen Idec ha presentado datos que refuerzan la eficacia clínica, así como la seguridad y tolerabilidad del dimetilfumarato, un nuevo tratamiento oral, en pacientes con Esclerosis Múltiple Remitente-Recidivante (EMRR) 

– Asimismo, nuevamente se ha confirmado la eficacia de Tysabri® (natalizumab) en la reducción de la tasa anual de brotes, especialmente en pacientes tratados con este fármaco durante las primeras etapas de la enfermedad 

– Una de las consecuencias de padecer EM es que la movilidad se ve afectada, llegando, en casos extremos, a la inmovilidad total. Biogen Idec ha desarrollado un fármaco, llamado fampridina, que ha demostrado mejorar la capacidad de deambulación en pacientes que presentan una discapacidad para ello

Madrid, octubre de 2012.- Durante el 28º Congreso de ECTRIMS (siglas en inglés del Comité Europeo para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple), que se ha celebrado en Lyon, Biogen Idec ha dado a conocer nuevos datos de su arsenal terapéutico para la Esclerosis Múltiple, tanto de los tratamientos que están actualmente disponibles, como de los que se encuentran en fase de investigación o a la espera de comercialización en España.

El Congreso de ECTRIMS es una de las citas más importantes en el ámbito de la Esclerosis Múltiple (EM) a nivel mundial. Durante cuatro días, se reúnen los más destacados especialistas en esta patología para conocer los últimos avances en el abordaje y tratamiento de la EM. En este marco, Biogen Idec ha demostrado, a través de un importante número de presentaciones, su firme compromiso con la EM.

Un nuevo tratamiento oral: BG-12 (dimetilfumarato)

El desarrollo de fármacos orales es uno de los avances en el tratamiento de la Esclerosis Múltiple. En este sentido, Biogen Idec cuenta con BG-12 (dimetilfumarato), un medicamento oral que, actualmente, está en fase de revisión por las autoridades reguladoras de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Suiza.

Durante el Congreso de ECTRIMS se han presentado datos que refuerzan la eficacia clínica, así como la seguridad y tolerabilidad del dimetilfumarato en pacientes con Esclerosis Múltiple Remitente-Recidivante (EMRR). Estos datos proceden de los estudios de Fase III DEFINE y CONFIRM, cuyos resultados se han publicado recientemente en el New England Journal of Medicine (NEJM).

El estudio DEFINE, un ensayo clínico global de dos años de duración, evaluó dimetilfumarato (240 mg. en dos regímenes de dosificación 2(BID) y 3(TIB)) frente a placebo en pacientes con EMRR. Los resultados mostraron que, tanto el dimetilfumarato BID como TIB, cumplieron con el objetivo principal del estudio, reduciendo significativamente la proporción de pacientes que tuvieron brotes a los dos años, en un 49% y un 50% respectivamente. Además de eficacia, el dimetilfumarato también demostró un buen perfil de seguridad y tolerabilidad.

Por su parte, el estudio CONFIRM, un ensayo clínico global de dos años de duración, también investigó la eficacia del dimetilfumarato (240 mg., BID o TID) frente a placebo en pacientes con EMRR. Este estudio incluyó un comparador activo, el acetato de glatirámero (AG, 20 mg. en inyección diaria subcutánea). Los resultados mostraron que, tanto el dimetilfumarato BID como TID, cumplieron con el objetivo principal del estudio, reduciendo significativamente la tasa anual de brotes (TAB) en un 44% y un 51% respectivamente, en comparación con placebo. Además, ambos regímenes de dosificación alcanzaron todos los objetivos secundarios relativos a los brotes e imágenes captadas por resonancia magnética (RM) del estudio.

Datos que apoyan el potencial de Tysabri® (natalizumab)

Biogen Idec cuenta en su arsenal terapéutico con uno de los fármacos que más ha impactado en el abordaje de los pacientes con EM: Tysabri® (natalizumab). Durante el Congreso de ECTRIMS se han presentado nuevos datos que evidencian la eficacia de Tysabri® en la reducción de la tasa anual de brotes, especialmente en pacientes tratados con este fármaco durante las primeras etapas de la enfermedad. Así mismo, ha demostrado su efecto, incrementando significativamente el porcentaje de pacientes libres de la enfermedad con sus consecuentes beneficios sobre su calidad de vida.

Así, la presentación de los nuevos datos sigue apoyando el potencial de Tysabri® en el tratamiento de la EM.

Tratar los problemas de movilidad

Una de las consecuencias de padecer EM es que la movilidad se ve afectada. La gravedad de esta afectación depende de la etapa de desarrollo de la enfermedad en que se encuentre el paciente. En los casos más extremos, se puede llegar a la inmovilidad total.

Conscientes de la tremenda influencia que esta problemática tiene sobre las personas que padecen EM, Biogen Idec ha desarrollado un fármaco, llamado fampridina, que ha demostrado mejorar la capacidad de deambulación en pacientes que presentan una discapacidad con una puntuación entre 4,0 y 7,0 en la EDSS (siglas en inglés de la Escala Ampliada del Estado de Discapacidad).

Así, fampridina es el único fármaco sintomático que ha demostrado su eficacia sobre la deambulación en pacientes con EM. Fampridina está aprobada en la Unión Europea y se espera que muy pronto esté a disposición de los pacientes en España.

Durante el Congreso de ECTRIMS, Biogen Idec ha presentado resultados de algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo últimamente sobre fampridina, revelando datos prometedores sobre el valor económico de terapias no modificadoras de la enfermedad, como es el caso de fampridina, así como confirmando su perfil de seguridad.

Avonex Pen®

Avonex Pen® es el nuevo formato del fármaco para el tratamiento de la EM Avonex® (interferon beta-1a). Se trata del primer autoinyector intramuscular semanal, desechable y de fácil aplicación, que mejora la comodidad de la terapia con este tratamiento y, en consecuencia, su adherencia y su calidad de vida.

Nuevos datos sobre Avonex®, uno de los tratamientos más prescritos para las formas recidivantes de EM en el mundo, se han dado a conocer durante el 28º Congreso de ECTRIMS.

Acerca de Biogen Idec
 
A través de una ciencia de vanguardia y de la medicina, Biogen Idec descubre, desarrolla y ofrece a los pacientes en todo el mundo terapias innovadoras para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, hemofilia y trastornos autoinmunes. Fundada en 1978, Biogen Idec es la compañía independiente de biotecnología más antigua del mundo. Los pacientes en todo el mundo se benefician de sus terapias de esclerosis múltiple.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17018/1/Biogen-idec-presenta-nuevos-datos-de-su-arsenal-terapeutico-durante-el-28-Congreso-de-ECTRIMS/Page1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content