Un estudi realitzat a EUA ha identificat l’inici per a la definició de dolor en persones amb esclerosi múltiple (EM).   Un estudio realizado en EE.UU. ha identificado el inicio para la definición de dolor en personas con esclerosis múltiple (EM).
És important destacar que els inicis científics per classificar el dolor, semblen ser menors en els pacients amb EM que les persones amb altres malalties.

Els investigadors, dirigits per Kevin Alschuler (Universitat de Washington Escola de Medicina de Seattle), per exemple, l’ús de la classificació ajudaran als metges a prendre decisions clíniques.

“Als metges se’ls anima a utilitzar un mètode menys estricte per a la determinació que un pacient amb EM clínicament significativa està experimentant dolor en relació als pacients amb altres malalties mèdiques “, indiquen els investigadors en medicina del dolor.

La intensitat del dolor es mesura utilitzant escales de qualificació numèrica en molts contextos clínics. No obstant això, les pautes de tractament, inclosos els de l’Organització Mundial del dolor, com a lleu, moderada o greu. Amb aquestes escales de classificació descriptius, no obstant això, és difícil definir el dolor fàcilment, així com per classificar els pacients en una de les tres categories.

Com a resultat, pot ser difícil “determinar quan els pacients estan experimentant el nivell de dolor que s’especifica en les directrius de tractament,” (nota dels investigadors).

Les enquestes per avaluar el dolor van ser enviades a 246 pacients amb EM. Els participants van confirmar que estaven experimentant dolor i després van qualificar el seu dolor en una escala de 0 (sense dolor) a 10 (dolor tan dolent com podria ser).

Interferència del dolor amb l’activitat diària, estat d’ànim, la mobilitat, el treball normal, les relacions, el somni i les activitats socials, entre uns altres, es va avaluar mitjançant l’Inventari de 12 ítems Brief Pain (BPI). Una vegada més, els pacients van qualificar la seva interferència del dolor en una escala de 0 (sense interferència) a 10 (completament interfereix).

Els resultats van mostrar que l’esquema de classificació òptima per al dolor lleu va ser de 0-2. Per al dolor moderat i sever, el sistema de classificació numèrica va ser de 3-5 i 6-10, respectivament. En la cohorte de pacients, el 22,5% tenia dolor lleu, el 43,6% tenien dolor moderat i el 33,9% tenien dolor sever.

En avaluar la “pitjor dolor” solament, l’esquema de classificació òptima per al dolor lleu, moderada i greu va ser 0-4, 5-7, i 8-10, respectivament. En aquest context, el 52% tenien lleu “pitjor” dolor, el 33,5% tenien pitjor dolor moderat i el 14,4% tenia el pitjor dolor sever.

En comparació d’estudis publicats anteriorment de barems de dolor en poblacions no-MS, el límit de dolor mitjana va ser anotat un punt menys en l’EM, la qual cosa suggereix que “entre Estats poden existir diferències que justifiquen utilitzant diferents barems” en diferents situacions clíniques.

Els investigadors diuen que la diferència podria atribuir-se a la població de la mostra utilitzada, o el fet que els pacients amb EM tenen la malaltia i el dolor difús, una experiència en múltiples ubicacions.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Es importante destacar que los inicios científicos para clasificar el dolor, parecen ser menores en los pacientes con EM que las personas con otras enfermedades.

Los investigadores, dirigidos por Kevin Alschuler (Universidad de Washington Escuela de Medicina de Seattle), por ejemplo, el uso de la clasificación  ayudarán a los médicos a tomar decisiones clínicas.

“A los médicos se les anima a utilizar un método menos estricto para la determinación de que un paciente con EM clínicamente significativa está experimentando dolor en relación a los pacientes con otras enfermedades médicas “, indican los investigadores en medicina del dolor.

La intensidad del dolor se mide utilizando escalas de calificación numérica en muchos contextos clínicos. Sin embargo, las pautas de tratamiento, incluidos los de la Organización Mundial del dolor, como leve, moderada o grave. Con estas escalas de clasificación descriptivos, sin embargo, es difícil definir el dolor fácilmente, así como para clasificar los pacientes en una de las tres categorías.

Como resultado, puede ser difícil “determinar cuando los pacientes están experimentando el nivel de dolor que se especifica en las directrices de tratamiento,” (nota de los investigadores).

Las encuestas para evaluar el dolor fueron enviadas a 246 pacientes con EM. Los participantes confirmaron que estaban experimentando dolor y luego calificaron su dolor en una escala de 0 (sin dolor) a 10 (dolor tan malo como podría ser).

Interferencia del dolor con la actividad diaria, estado de ánimo, la movilidad, el trabajo normal, las relaciones, el sueño y las actividades sociales, entre otros, se evaluó mediante el Inventario de 12 ítems Brief Pain (BPI). Una vez más, los pacientes calificaron su interferencia del dolor en una escala de 0 (sin interferencia) a 10 (completamente interfiere).

Los resultados mostraron que el esquema de clasificación óptima para el dolor leve fue de 0-2. Para el dolor moderado y severo, el sistema de clasificación numérica fue de 3-5 y 6-10, respectivamente. En la cohorte de pacientes, el 22,5% tenía dolor leve, el 43,6% tenían dolor moderado y el 33,9% tenían dolor severo.

Al evaluar la “peor dolor” solamente, el esquema de clasificación óptima para el dolor leve, moderada y grave fue 0-4, 5-7, y 8-10, respectivamente. En este contexto, el 52% tenían leve “peor” dolor, el 33,5% tenían peor dolor moderado y el 14,4% tenía el peor dolor severo.

En comparación con estudios publicados anteriormente de baremos de dolor en poblaciones no-MS, el límite de dolor promedio fue anotado un punto menos en la EM, lo que sugiere que “entre Estados pueden existir diferencias que justifican utilizando diferentes baremos” en diferentes situaciones clínicas.

Los investigadores dicen que la diferencia podría atribuirse a la población de la muestra utilizada, o el hecho de que los pacientes con EM tienen la enfermedad y el dolor difuso, una experiencia en múltiples ubicaciones.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content