La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) sol · licita al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que els apartats de la prestació ortoprotètica que queden pendents de regular permetin a totes les persones amb discapacitat disposar dels dispositius i productes que necessiten per mantenir o millorar les seves condicions de salut, la seva integració i participació social.La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) solicita al ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que los apartados de la prestación ortoprotésica que quedan pendientes de regular permitan a todas las personas con discapacidad disponer de los dispositivos y productos que necesitan para mantener o mejorar sus condiciones de salud, su integración y participación social.

Tot i que dins del col · lectiu de les persones amb discapacitat, la nova regulació eximeix del pagament a les persones amb menys ingressos, com són els perceptors de rendes d’integració social i de pensions no contributives o les persones beneficiàries de la LISMI, sí que estableix un copagament variable d’entre el 10% i el 60% per a determinats supòsits.

El Reial Decret que regula la cartera comuna suplementària de la prestació ortoprotètica, publicada dissabte al BOE, estableix que la fixació dels límits en l’aportació de l’usuari o l’actualització de la cartera es realitzaran en ordres ministerials posteriors.

El president de COCEMFE , Mario García, assegura que “l’aportació màxima dels usuaris que no estiguin exempts de pagament hauria de ser molt reduïda d’aquesta manera, que totes les persones amb discapacitat puguin beneficiar-se de la prestació ortoprotètica mantenint les millors condicions de salut possibles i retardant l’empitjorament de les seqüeles d’una discapacitat “.

Igualment, COCEMFE urgeix a l’actualització de la cartera ortoprotètica en el menor termini de temps possible i recollint les últimes millores en materials com la fibra de carboni, el titani o l’alumini que han demostrat ser a la llarga més rendibles econòmicament pel fet que mantenen les condicions de salut durant un major període de temps.

El president de COCEMFE espera que “la interlocució del Govern amb el moviment associatiu de la discapacitat continuï sent fructífera i respongui amb justícia a les necessitats de les persones amb discapacitat, mantenint uns avenços que ha costat dècades aconseguir i que ara estan en perill pels retalls de totes les administracions “.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9183

A pesar de que dentro del colectivo de las personas con discapacidad, la nueva regulación exime del pago a las personas con menos ingresos, como son los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas o las personas beneficiarias de la LISMI, sí establece un copago variable de entre el 10% y el 60% para determinados supuestos.

El Real Decreto que regula la cartera común suplementaria de la prestación ortoprotésica, publicada el sábado en el BOE, establece que la fijación de los topes en la aportación del usuario o la actualización de la cartera se realizarán en órdenes ministeriales posteriores.

El presidente de COCEMFE, Mario García, asegura que “la aportación máxima de los usuarios que no estén exentos de pago debería ser muy reducida para así favorecer que todas las personas con discapacidad puedan beneficiarse de la prestación ortoprotésica manteniendo las mejores condiciones de salud posibles y retrasando el empeoramiento de las secuelas de una discapacidad”.

Igualmente, COCEMFE urge a la actualización de la cartera ortoprotésica en el menor plazo de tiempo posible y recogiendo las últimas mejoras en materiales como la fibra de carbono, el titanio o el aluminio que han demostrado ser a la larga más rentables económicamente debido a que mantienen las condiciones de salud durante un mayor periodo de tiempo.

El presidente de COCEMFE espera que “la interlocución del Gobierno con el movimiento asociativo de la discapacidad continúe siendo fructífera y responda con justicia a las necesidades de las personas con discapacidad, manteniendo unos avances que ha costado décadas conseguir y que ahora están en peligro por los recortes de todas las administraciones”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9183

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content