La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) espera que les mesures que el Govern i les comunitats autònomes han de portar a terme per garantir la sostenibilitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) obtinguin resultats que beneficiïn les persones amb discapacitat que estan en situació de dependència o poden estar-ho si no reben un suport adequat.La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) espera que las medidas que el Gobierno y las Comunidades Autónomas llevarán a cabo para garantizar la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) obtengan resultados que beneficien a las personas con discapacidad que están en situación de dependencia o pueden estarlo si no reciben un apoyo adecuado.

“Cal corregir els errors, desequilibris i dificultats que s’han presentat en el desenvolupament i aplicació de la Llei d’Autonomia Personal i Dependència, ja que aquesta situació ha generat una enorme frustració entre els seus beneficiaris”, assenyala el president de COCEMFE , Mario García . Per això, afegeix, “reforçar la transparència del sistema, potenciar les cures professionals, proporcionar la mateixa atenció amb independència del lloc de residència i unificar tota la normativa són passos adequats per mantenir aquest dispositiu de protecció per a les capes més vulnerables”.

De la mateixa manera, COCEMFE vol posar de manifest alguns aspectes que caldria desenvolupar per a una correcta aplicació de la norma. D’una banda passar de l’actual model predominantment assistencialista a un basat en la prevenció de la dependència en persones amb discapacitat, ja que els plans anunciats en aquest sentit estan dirigits únicament a gent gran.

Per això, també caldria desenvolupar l’apartat d’autonomia personal de la pròpia norma, amb els instruments necessaris perquè una persona amb discapacitat es pugui desenvolupar amb normalitat en el seu entorn i potenciar la seva integració social.

 COCEMFE considera que els serveis de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional d’incloure tractaments terapèutics i rehabilitadors, que per mitjà de tècniques adequades, puguin mantenir.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9369

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

 “Es necesario corregir los errores, desequilibrios y dificultades que se han presentado en el desarrollo y aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, ya que esta situación ha generado una enorme frustración entre sus beneficiarios”, señala el presidente de COCEMFE, Mario García. Por ello, añade, “reforzar la transparencia del sistema, potenciar los cuidados profesionales, proporcionar la misma atención con independencia del lugar de residencia y unificar toda la normativa son pasos adecuados para mantener este dispositivo de protección para las capas más vulnerables”.

De igual modo, COCEMFE quiere poner de manifiesto algunos aspectos que habría que desarrollar para una correcta aplicación de la norma. Por un lado pasar del actual modelo predominantemente asistencialista a uno basado en la prevención de la dependencia en personas con discapacidad, ya que los planes anunciados en este sentido están dirigidos únicamente a personas mayores.

Para ello, también habría que desarrollar el apartado de autonomía personal de la propia norma, con los instrumentos necesarios para que una persona con discapacidad se pueda desenvolver con normalidad en su entorno y potenciar su integración social.

 COCEMFE considera que los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional deben incluir tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, que por medio de técnicas adecuadas, puedan mantener.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9369

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content