Com cada any us convoquem  a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el proper dimarts l0 d’Abril a les 17 hores en primera convocatòria; i a les 17,30 en segona convocatòria per tots els socis.Como cada año os convocamos a la Asamblea General Encomendera que se celebrará el próximo martes l0 de Abril a las 17 horas en primera convocatoria; y a las 17,30 en segunda convocatoria por todos los socios.

L’ordre del dia serà el següent:

1-Lectura i aprovació de l’acte anterior.

2-Lectura i aprovació de l’estat de comptes del 2011

3-Pressupost per l’any 2012

4-Memòria d’activitats de l’any 2011

5-Projecte d’activitats per l’any 2012.

6-Precs i preguntes.

Els comptes de l’entitat hi seran disponibles  al domicili de l’entitat .

Delegació de vot

Jo_______________________________________________amb NIF_____________

delego el meu vot a_____________________________, amb NIf_________________

Barcelona, ____________________________de______________del 2012

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER ELS SOCIS DE LA LLAR

Objecte:

 

Aquest programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

Terminis:

 

El termini de presentació serà de l’endemà de la data de la publicació ( 22 de febrer) i fins al 21 de maig

Les sol·licituds presentades en anys anteriors que no s’hagin atès per manca de disponibilitat pressupostaria, o no resoltes expressament o que s’hagin presentat fora de termini, es tindran per incorporades a la present convocatòria. En aquests casos no caldrà presentar una nova sol·licitud.

Requisits per sol·licitar el PUA:

 

-Tenir residencia legal a Catalunya durant cinc anys.

-Tenir reconeguda una disminució igual o superior al 33 %.

Si la persona beneficiaria té 65 anys o més, cal acreditar que el reconeixement del grau de disminució es va produir abans dels 65 anys.

-No poder-se beneficiar d’ajuts econòmics de la mateixa naturalesa, abast i finalitat provinents d’entitats públiques o privades.

-Trobar-se en situació de necessitat d’acord amb el que s’especifica en l’apartat que recull les circumstàncies econòmiques i barem per als ajuts.

-Complir les condicions específiques d’accés i altres condicions exigides per a cada tous d’ajut que estableix aquest ordre.

Tipologia d’ajuts:

 

1-Ajuts per a mobilitat i transport:

a) Ajuts per a mobilitat: Obtenció o reconversió del permís de conduir; i adaptació del vehicle.

B) Ajuts per a transport per assistir a determinats serveis: Atenció precoç, ensenyament reglat post obligatori  i; formació ocupacional en centres autoritzats, per alumnes de majors de 16 anys.

2-Ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació:

a) Ajuts tècnics per a persones amb disminució visual.

b) Ajuts tècnics per a persones amb disminució auditiva.

c) Ajuts tècnics per a  persones amb disminució física ( Dormitori, higiene personal i activitats de la vida diària, transferències, mobilitat, posicionament, comunicació, accessibilitat, vehicle i, altres).

Sol·licituds:

Les sol·licituds per concórrer als programes d’aquesta convocatòria s’han de formular en impresos normalitzats que es facilitaran a les dependències del Departament de Benestar social i Família o a través d’Internet a la web del Departament.

 

Tot aquell que vulgui sol·licitar la renovació del transport fix en taxi “Porta a Porta” haurà de fer-ho a partir del dia 1 d’abril fins el 15 de maig. La renovació farà referència als serveis de l’1 de Setembre d’aquest any al 31 de juliol de 2013. L’adreça on s’ha de fer arribar la sol·licitud és la següent:

CETRAMSA

Avinguda Diagonal nº 230 5 planta

08018 Barcelona

O bé a la següent adreça electrònica: pmr@cetramsa.cat.

El pròxim dilluns 19 de Març a les 16 hores portarem a terme una excursió al Caixa Fòrum ( Avda. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8), per fer una visita guiada a l’exposició  temporal de “ Eugène Delacroix.”

 

L’exposició reuneix més de 130 obres del gran pintor francès, una de les figures més destacades del romanticisme, entre aquestes peces hi ha alguns dels seus olis més coneguts, com Grècia expirant a les ruïnes de Mesolóngion, un dels esbossos de la Mort de Sarnadàpal, o Dones d’Alger a les seves habitacions, excepcionalment prestada per la mostra.

La durada de la visita serà d’un hora aproximadament.

 

Us  recordem que l’entitat ha posat en marxa un nou model de comunicació amb els socis: l’email. Tota aquell que estigui interessat en rebre l’ informació de l’entitat mitjançant aquest, podeu escriure a lallar@lallar.org indicant-ho.

L’objectiu d’aquest nou model de comunicació és poder reduir les despeses del material d’oficina que te  l’entitat.

 Atentament

Blas Membrives Moya

President

La orden del día será el siguiente:
1-Lectura y aprobación del acto anterior.
2-Lectura y aprobación del estado de cuentas del 2011
3-Presupuesto por el año 2012
4-Memoria de actividades del año 2011
5-Proyecto de actividades por el año 2012.
6-Ruegos y preguntas.

Las cuentas de la entidad estarán disponibles al domicilio de la entidad .

Delegación de voto
Yo_______________________________________________con NIF_____________
delego mi voto a_____________________________, con NIf_________________
Barcelona, ____________________________de______________del 2012

INFORMACIÓN De INTERÉS PARA LOS SOCIOS DEL HOGAR

o Programa de ayudas de atención social para personas con disminución (PÚA).
Objeto:

Este programa tiene por objeto facilitar las ayudas económicas necesarias para el desarrollo de la autonomía personal de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial con medidas compensatorias para mejorar su calidad de vida y fomentar su integración social.

Plazos:

El plazo de presentación será del día siguiente de la fecha de la publicación ( 22 de febrero) y hasta el 21 de mayo
Las suele•licitudes presentadas en años anteriores que no se hayan atendido por carencia de disponibilidad presupuestaría, o no resueltas expresamente o que se hayan presentado fuera de plazo, se tendrán por incorporadas a la presente convocatoria. En estos casos no habrá que presentar una nueva suele•licitud.

Requisitos por solo•licitar el PÚA:

-Tener residencia legal en Cataluña durante cinco años.
-Tener reconocida una disminución igual o superior al 33 %.
Si la persona beneficiaría tiene 65 años o más, hay que acreditar que el reconocimiento del grado de disminución se produjo antes de los 65 años.
-No poderse beneficiar de ayudas económicas de la misma naturaleza, alcance y finalidad provenientes de entidades públicas o privadas.
-Encontrarse en situación de necesidad de acuerdo con el que se especifica en el apartado que recoge las circunstancias económicas y baremo para las ayudas.

-Cumplir las condiciones específicas de acceso y otras condiciones exigidas para cada blandos de ayuda que establece este orden.

Tipología de ayudas:

1-Ayudas para movilidad y transporte:
a) Ayudas para movilidad: Obtención o reconversión del carnet de conducir; y adaptación del vehículo.
B) Ayudas para transporte para asistir a determinados servicios: Atención precoz, enseñanza reglada puesta obligatorio y; formación ocupacional en centros autorizados, por alumnos de mayores de 16 años.

2-Ayudas para la autonomía personal y la comunicación:
a) Ayudas técnicas para personas con disminución visual.
b) Ayudas técnicas para personas con disminución auditiva.
c) Ayudas técnicas para personas con disminución física ( Dormitorio, higiene personal y actividades de la vida diaria, transferencias, movilidad, posicionamiento, comunicación, accesibilidad, vehículo y, otros).

Suele•licitudes:
Las suele•licitudes para concurrir en los programas de esta convocatoria se tienen que formular en impresos normalizados que se facilitarán a las dependencias del Departamento de Bienestar social y Familia o a través de Internet a la web del Departamento.

o Transporte fijo en taxi “Puerta a Puerta”

Todo aquel que quiera solo•licitar la renovación del transporte fijo en taxi “Trae a Puerta” tendrá que hacerlo a partir del día 1 de abril hasta el 15 de mayo. La renovación hará referencia a los servicios del 1 de Septiembre de este año al 31 de julio de 2013. La dirección donde se tiene que hacer llegar la suele•licitud es la siguiente:

CETRAMSA
Avenida Diagonal nº 230 5 planta
08018 Barcelona
O bien a la siguiente dirección electrónica: pmr@cetramsa.cat.

o Caja Fòrum
El próximo lunes 19 de Marzo a las 16 horas llevaremos a cabo una excursión al Caja Foro ( Avda. Francesc Ferrer y Guardia, 6-8), para hacer una visita guiada a la exposición temporal de “ Eugène Delacroix.”

La exposición reúne más de 130 obras del gran pintor francés, una de las figuras más destacadas del romanticismo, entre estas piezas hay algunos de sus aceites más conocidos, como Grecia expirando a las ruinas de Mesolóngion, uno de los esbozos de la Muerte de Sarnadàpal, o Mujeres de Argel a sus habitaciones, excepcionalmente prestada por la muestra.
La duración de la visita será de un hora aproximadamente.

o Email..

Os recordamos que la entidad ha puesto en marcha un nuevo modelo de comunicación con los socios: el email. Toda aquel que esté interesado al recibir la información de la entidad mediante este, podéis escribir a lallar@lallar.org indicándolo.
El objetivo de este nuevo modelo de comunicación es poder reducir los gastos del material de oficina que té la entidad.

Atentamente

Blas Membrives Moya
Presidente

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content