Liderado por el Hospital Macarena y la US


Liderat per l’Hospital Macarena i la US

SEVILLA, 14 Febr. (EUROPA PRESS) –

Un grup de professionals format per investigadors de la Universitat de Sevilla i de l’Hospital Universitari Verge Macarena treballa en el desenvolupament d’un projecte del Pla Nacional R+D+i que té com a objectiu actualitzar la capacitat dels professionals sanitaris per avaluar, de forma més precisa, la deterioració cognitiva que sofreixen els pacients afectats amb esclerosi múltiple.

Liderat per l’Hospital Macarena i la US

SEVILLA, 14 Febr. (EUROPA PRESS) –

Un grup de professionals format per investigadors de la Universitat de Sevilla i de l’Hospital Universitari Verge Macarena treballa en el desenvolupament d’un projecte del Pla Nacional R+D+i que té com a objectiu actualitzar la capacitat dels professionals sanitaris per avaluar, de forma més precisa, la deterioració cognitiva que sofreixen els pacients afectats amb esclerosi múltiple.

En concret, segons informa la Conselleria de Salut en una nota, la Unitat de Neurociencias del Macarena col·labora amb l’equip multidisciplinari d’investigació del professor Manuel Vázquez Marrufo de la Sevillana per caracteritzar el dany que pateixen aquestes persones i mesurar, per tant, les seves possibles conseqüències en la vida quotidiana dels afectats. És a dir, arribar a comprendre problemes característics d’aquesta malaltia, com poden ser les alteracions emocionals o d’atenció.

L’estudi, denominat ‘Avaluació Psicofisiològica d’un Programa de Rehabilitació Cognitiva en Pacients amb Esclerosi Múltiple’, té també com a objectiu millorar les capacitats cognitives dels pacients a través d’un programa de rehabilitació desenvolupat pel propi equip d’investigació i dissenyat per un equip de neuropsicólogos.

Segons Vázquez Marrufo, “el projecte parteix d’una investigació anterior on comprovem l’existència d’un potencial marcador en el electroencefalograma, capaç d’indicar quan el cervell està en el moment òptim per rebre els programes de rehabilitació. D’una banda, els pacients que rebien el programa de rehabilitació obtenien millors puntuacions neuropsicológicas, és a dir, milloraven les seves capacitats cognitives. A més, també les seves respostes en el laboratori van ser positives”.

L’investigador de la US també explica que “aquests resultats ens van convidar a constatar també si realment es produeixen diferències rellevants entre aplicar el programa mitjançant sessions de treball específiques amb un neuropsicólogo o amb un programa dissenyat per aquest expert, però desenvolupat principalment pel pacient a la seva casa”. “Aquesta comparació permetria racionalitzar els costos de la rehabilitació cognitiva en els pacients amb dany cerebral”, recalca.

UN ESTUDI LONGITUDINAL

Segons detalla la Conselleria de Salut, aquest treball conjunt acaba de concloure la primera fase, en la qual els experts han seleccionat als pacients que participaran en el projecte. Així, ja han identificat a 25 persones que sofreixen aquesta malaltia en col·laboració amb l’Hospital

Universitari Verge Macarena.

Després d’aquesta primera etapa, l’equip de neuropsicólogos realitzarà una avaluació inicial de la seva deterioració cognitiva a la qual se sumaran un conjunt de proves psicofisiològiques que combinen l’estudi de la capacitat cognitiva de l’individu amb múltiples variables biològiques.

“És a continuació quan el pacient comença el programa específic de rehabilitació que dura tres mesos. En ell, realitza 24 sessions de rehabilitació directament amb el neuropsicólogo o a la seva casa, després que l’expert li hagi informat de com ha de fer-ho”, matisa l’investigador principal del projecte.

Després d’aquest període, l’usuari torna a ser monitorizado per comprovar l’evolució en les seves capacitats cognitives. A continuació es deixa un altre període de tres mesos sense cap tipus de tractament per realitzar un nou monitoratge. D’aquesta forma els investigadors avaluen les millores cognitives i comproven si el pacient mostra o no un manteniment dels beneficis del programa de rehabilitació al llarg del temps.

Respecte a les seves possibles aplicacions, la principal és la millora en l’avaluació cognitiva de les persones que pateixen esclerosi múltiple. “La integritat de la capacitat cognitiva en els pacients neurològics és un assumpte poc abordat en la majoria de les ocasions. Possiblement hi hagi cert pudor encara a tractar obertament les alteracions que es produeixen en la memòria o en la capacitat de parar esment. No obstant això, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que és fonamental per a la percepció de la qualitat de vida del pacient (i dels seus cuidadors) com es percep a si mateix des del punt de vista cognitiu”, explica el professor Vázquez Marrufo.

És per això pel que l’estudi també persegueix determinar si el programa de rehabilitació plantejat pels investigadors resulta útil en la recuperació del pacient. “És important comprendre si els efectes positius del programa es mantenen al llarg del temps o és necessari un tractament crònic de la cognició”, conclou l’investigador. 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/salud/noticia-desarrollan-programa-evaluar-forma-mas-precisa-deterioro-cognitivo-enfermos-esclerosis-multiple-20120214130138.html

 TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

 

   En concreto, según informa la Consejería de Salud en una nota, la Unidad de Neurociencias del Macarena colabora con el equipo multidisciplinar de investigación del profesor Manuel Vázquez Marrufo de la Hispalense para caracterizar el daño que padecen estas personas y medir, por ende, sus posibles consecuencias en la vida cotidiana de los afectados. Es decir, llegar a comprender problemas característicos de esta enfermedad, como pueden ser las alteraciones emocionales o de atención.

   El estudio, denominado ‘Evaluación Psicofisiológica de un Programa de Rehabilitación Cognitiva en Pacientes con Esclerosis Múltiple’, tiene también como objetivo mejorar las capacidades cognitivas de los pacientes a través de un programa de rehabilitación desarrollado por el propio equipo de investigación y diseñado por un equipo de neuropsicólogos.

   Según Vázquez Marrufo, “el proyecto parte de una investigación anterior donde comprobamos la existencia de un potencial marcador en el electroencefalograma, capaz de indicar cuándo el cerebro está en el momento óptimo para recibir los programas de rehabilitación. Por un lado, los pacientes que recibían el programa de rehabilitación obtenían mejores puntuaciones neuropsicológicas, es decir, mejoraban sus capacidades cognitivas. Además, también sus respuestas en el laboratorio fueron positivas”.

   El investigador de la US también explica que “estos resultados nos invitaron a constatar también si realmente se producen diferencias relevantes entre aplicar el programa mediante sesiones de trabajo específicas con un neuropsicólogo o con un programa diseñado por este experto, pero desarrollado principalmente por el paciente en su casa”. “Esta comparación permitiría racionalizar los costes de la rehabilitación cognitiva en los pacientes con daño cerebral”, recalca.

UN ESTUDIO LONGITUDINAL

   Según detalla la Consejería de Salud, este trabajo conjunto acaba de concluir la primera fase, en la que los expertos han seleccionado a los pacientes que participarán en el proyecto. Así, ya han identificado a 25 personas que sufren esta enfermedad en colaboración con el Hospital Universitario Virgen Macarena.

   Tras esta primera etapa, el equipo de neuropsicólogos realizará una evaluación inicial de su deterioro cognitivo a la que se sumarán un conjunto de pruebas psicofisiológicas que combinan el estudio de la capacidad cognitiva del individuo con múltiples variables biológicas.

   “Es a continuación cuando el paciente empieza el programa específico de rehabilitación que dura tres meses. En él, realiza 24 sesiones de rehabilitación directamente con el neuropsicólogo o en su casa, después de que el experto le haya informado de cómo debe hacerlo”, matiza el investigador principal del proyecto.

   Tras este periodo, el usuario vuelve a ser monitorizado para comprobar la evolución en sus capacidades cognitivas. A continuación se deja otro periodo de tres meses sin ningún tipo de tratamiento para realizar una nueva monitorización. De esta forma los investigadores evalúan las mejoras cognitivas y comprueban si el paciente muestra o no un mantenimiento de los beneficios del programa de rehabilitación a lo largo del tiempo.

   Respecto a sus posibles aplicaciones, la principal es la mejora en la evaluación cognitiva de las personas que padecen esclerosis múltiple. “La integridad de la capacidad cognitiva en los pacientes neurológicos es un asunto poco abordado en la mayoría de las ocasiones. Posiblemente haya cierto pudor todavía a tratar abiertamente las alteraciones que se producen en la memoria o en la capacidad de prestar atención. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que es fundamental para la percepción de la calidad de vida del paciente (y de sus cuidadores) cómo se percibe a sí mismo desde el punto de vista cognitivo”, explica el profesor Vázquez Marrufo.

   Es por ello por lo que el estudio también persigue determinar si el programa de rehabilitación planteado por los investigadores resulta útil en la recuperación del paciente. “Es importante comprender si los efectos positivos del programa se mantienen a lo largo del tiempo o es necesario un tratamiento crónico de la cognición”, concluye el investigador.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/salud/noticia-desarrollan-programa-evaluar-forma-mas-precisa-deterioro-cognitivo-enfermos-esclerosis-multiple-20120214130138.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content