Aquesta malaltia és la primera causa de discapacitat no traumàtica en adults joves. Els símptomes més freqüents són el adormecimiento de braços, la fatiga, rigidesa muscular, alteracions en la visió i la memòria, entre unes altres.   Dicha enfermedad es la primera causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. Los síntomas más frecuentes son el adormecimiento de brazos, la fatiga, rigidez muscular, alteraciones en la visión y la memoria, entre otras.

Mèxic • L’esclerosi múltiple és considerada la primera causa de discapacitat no traumàtica entre adults joves, va assegurar Eli Skromne, qui va detallar que entre els símptomes més recurrents destaquen fatiga, adormecimiento de braços, problemes per caminar, alteracions en l’equilibri, rigidesa muscular, alteracions en la visió, cansament extrem i alteracions en la memòria i concentració, entre unes altres.

Skromne, mèdic neuròleg va detallar que l’esclerosi múltiple és considerada una malaltia autoinmune del sistema nerviós central que afecta a més de 2.5 milions de persones al món.

L’especialista de l’Hospital Ángeles Llomes va exposar que al nostre país s’estimen almenys 20 mil casos, i va destacar que afecta més a les dones que als homes en una proporció de dues a un.

Va ressaltar que lamentablement existeix retard en el diagnòstic de fins a una dècada, la qual cosa provoca que el pacient sofreixi fins a 50 per cent de discapacitat, principalment motora.

És el cas de Fermín, qui va ser diagnosticat amb esclerosi múltiple en 2004 i a qui en 2008, un dels anomenats “brots” o crisis de la malaltia ho va obligar a ser internat a l’Hospital La Raça, va compartir el seu germà, Carlos.

“Ha estat un procés carregat de moltes emocions. Enutjos, frustracions, decepció, tristesa, incomprensió i reclams s’han fet presents al llarg d’aquests anys”, va descriure.

Skromne va posar l’accent que el diagnòstic oportú i la inclinació al tractament són la clau per preservar la qualitat de vida dels pacients amb esclerosi múltiple. Va apuntar que si ben actualment no és possible determinar la causa de l’esclerosi múltiple, està confirmat que un dels indicadors és la disfunció de la barrera entre el Sistema Nerviós Central i la sang, cridada barrera hematoencefálica.
“En el cas d’un pacient amb esclerosi múltiple aquesta barrera no funciona adequadament. És llavors que les cèl·lules anomenades T, generades pel sistema immune, creuen aquesta barrera i ataquen la mielina, que és un aïllant que recobreix tant cèl·lules nervioses com la medul·la espinal i accelera la conducció o impuls nerviós”, va exposar el neuròleg.

La desmielinización de les cèl·lules nervioses es manifesta en el pacient amb els símptomes referits prèviament els quals, sense tractament, poden ocasionar-li una ràpida discapacitat que afecta la seva qualitat de vida i li impedeixen continuar amb les seves activitats rutinàries, va apuntar.

Avanços Mèdics
Carlos, va exposar que “gràcies a l’experiència de Fermín, tota la família hem adoptat una actitud positiva per enfrontar la malaltia. Es va dir confiat que sempre hi haurà una esperança i la possibilitat de viure millor gràcies al desenvolupament i avanç de la investigació científica”.

En aquest sentit, Patricia González, Neuròloga egressada de l’Institut Nacional de Neurologia i Neurocirugía (INNN) amb un Postgrau en Malalties Desmielinizantes en la mateixa institució, va comentar que “recentment es va aprovar el primer tractament oral per a l’esclerosi múltiple, a diferència dels actuals, que són tots injectables, el qual ha demostrat una alta eficiència en disminuir tant les recaigudes com la progressió de la incapacitat física del pacient i les lesions cerebrals a causa de la malaltia”.

“Es tracta d’un compost anomenat fingolimod que és el primer d’una nova classe de fàrmacs per al tractament de l’esclerosi múltiple”, va dir la Doctora González, i va detallar que el mecanisme d’acció del compost ataca la malaltia en actuar sobre el sistema immunològic i el sistema nerviós central, en modular els receptors de esfingosina-1-fosfat presents en els limfòcits i en les neurones”.

cal destacar que l’Institut Nacional per a l’Excel·lència Clínica d’Anglaterra (NICE per les seves sigles en anglès), va emetre la seva recomanació final per a l’ús del tractament referit el qual té ja aprovació per al seu ús en més de 55 països com Estats Units, Canadà, Austràlia, Suïssa, Japó, Brasil i recentment a Mèxic, on compta amb l’aprovació per part de Cofepris des de Juny de 2011.

González va explicar a més que existeixen diferents tipus d’esclerosi múltiple i la més comuna és la denominada “recurrent”, que afecta a 80 per cent dels pacients, per la qual cosa -va insistir- “el diagnòstic oportú i la inclinació al tractament són la clau per preservar la qualitat de vida dels pacients amb esclerosi múltiple”.

Carlos comparteix que “hem investigat molt sobre l’Esclerosi Múltiple des del seu origen, simptomatologia i tractament perquè com a familiars experimentes des d’enutjos, frustració, decepció, tristesa, fins a incomprensió i reclams, perquè la malaltia impacta a tot el nucli familiar que envolta a qui la pateix”, va concloure.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/61ef06a7ca0db96c205cf8e4894e4af8

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

México • La esclerosis múltiple es considerada la primera causa de discapacidad no traumática entre adultos jóvenes, aseguró Eli Skromne, quien detalló que entre los síntomas más recurrentes destacan fatiga, adormecimiento de brazos, problemas para caminar, alteraciones en el equilibrio, rigidez muscular, alteraciones en la visión, cansancio extremo y alteraciones en la memoria y concentración, entre otras.

Skromne, médico neurólogo detalló que la esclerosis múltiple es considerada una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que afecta a más de 2.5 millones de personas en el mundo.

El especialista del Hospital Ángeles Lomas expuso que en nuestro país se estiman al menos 20 mil casos, y destacó que afecta más a las mujeres que a los hombres en una proporción de dos a uno.

Resaltó que lamentablemente existe retraso en el diagnóstico de hasta una década, lo cual provoca que el paciente sufra hasta 50 por ciento de discapacidad, principalmente motora.

Es el caso de Fermín, quien fue diagnosticado con esclerosis múltiple en 2004 y a quien en 2008, uno de los llamados “brotes” o crisis de la enfermedad lo obligó a ser internado en el Hospital La Raza, compartió su hermano, Carlos.

“Ha sido un proceso cargado de muchas emociones. Enojos, frustraciones, decepción, tristeza, incomprensión y reclamos se han hecho presentes a lo largo de estos años”, describió.

Skromne hizo hincapié en que el diagnóstico oportuno y el apego al tratamiento son la clave para preservar la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple. Apuntó que si bien actualmente no es posible determinar la causa de la esclerosis múltiple, está confirmado que uno de los indicadores es la disfunción de la barrera entre el Sistema Nervioso Central y la sangre, llamada barrera hematoencefálica.

“En el caso de un paciente con esclerosis múltiple dicha barrera no funciona adecuadamente. Es entonces que las células llamadas T, generadas por el sistema inmune, cruzan esa barrera y atacan la mielina, que es un aislante que recubre tanto células nerviosas como la médula espinal y acelera la conducción o impulso nervioso”, expuso el neurólogo.

La desmielinización de las células nerviosas se manifiesta en el paciente con los síntomas referidos previamente los cuales, sin tratamiento, pueden ocasionarle una rápida discapacidad que afecta su calidad de vida y le impiden continuar con sus actividades rutinarias, apuntó.

Avances Médicos

Carlos, expuso que “gracias a la experiencia de Fermín, toda la familia hemos adoptado una actitud positiva para enfrentar la enfermedad. Se dijo confiado en que siempre habrá una esperanza y la posibilidad de vivir mejor gracias al desarrollo y avance de la investigación científica”.

En este sentido, Patricia González, Neuróloga egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) con un Posgrado en Enfermedades Desmielinizantes en la misma institución, comentó que “recientemente se aprobó el primer tratamiento oral para la esclerosis múltiple, a diferencia de los actuales, que son todos inyectables, el cual ha demostrado una alta eficiencia al disminuir tanto las recaídas como la progresión de la incapacidad física del paciente y las lesiones cerebrales a causa de la enfermedad”.

“Se trata de un compuesto llamado fingolimod que es el primero de una nueva clase de fármacos para el tratamiento de la esclerosis múltiple”, dijo la Doctora González, y detalló que el mecanismo de acción del compuesto ataca la enfermedad al actuar sobre el sistema inmunológico y el sistema nervioso central, al modular los receptores de esfingosina-1-fosfato presentes en los linfocitos y en las neuronas”.

Cabe destacar que el Instituto Nacional para la Excelencia Clínica de Inglaterra (NICE por sus siglas en inglés), emitió su recomendación final para el uso del tratamiento referido el cual tiene ya aprobación para su uso en más de 55 países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Suiza, Japón, Brasil y recientemente en México, donde cuenta con la aprobación por parte de Cofepris desde Junio de 2011.

González explicó además que existen diferentes tipos de esclerosis múltiple y la más común es la denominada “recurrente”, que afecta a 80 por ciento de los pacientes, por lo que -insistió- “el diagnóstico oportuno y el apego al tratamiento son la clave para preservar la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple”.

Carlos comparte que “hemos investigado mucho sobre la Esclerosis Múltiple desde su origen, sintomatología y tratamiento porque como familiares experimentas desde enojos, frustración, decepción, tristeza, hasta incomprensión y reclamos, porque la enfermedad impacta a todo el núcleo familiar que rodea a quien la padece”, concluyó.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/61ef06a7ca0db96c205cf8e4894e4af8

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content