Informar-vos que el pròxim dimarts 29 de desembre a les 11 hores realitzarem l’Assemblea General Ordinària de Socis/es
 
Davant la  impossibilitat de fer reunions presencials per les restriccions derivades del coronavirus, i a l’empara del que estableix el Reial Decret 8/2020 de 17 de març sobre mesures per fer front a l’impacte del COVID-19, de manera excepcional l’ordenament jurídic permet la celebració de reunions dels òrgans de govern d’associacions i fundacions a través de mitjans telemàtics fins al 31 de desembre del 2020.
 
L’Assemblea General Ordinària és realitzarà per videoconferència i per fer-se efectiva  necessitem que ens envieu abans del dia 21 de desembre un correu electrònic de gmail(    @gmail.com)  per poder connectar-vos.  Un cop el rebrem us enviarem l’enllaç per poder connectar-vos
 
L’ordre del día és el següent 
-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
-Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes del 2019
-Lectura i aprovació, si escau, del pressupost del 2020
-Memoria d’activitats i serveis realitzats  al 2019
-Projecte d’activitats del 2020
-Centre de dia LA LLAR 2021
-Torn obert de paraules.
 
És molt important la vostra assistència ja que aprofitarem per informar sobre la continuïtat de l’entitat.