• Estarà instal·lat aquest diumenge al carrer Gerardo Diego
  • Estará instalado este domingo en la calle Gerardo Diego

  Un any més, Segòvia torna a mullar-se per l’esclerosi múltiple, però aquesta vegada de forma diferent. Si bé altres anys piscines de tots els racons de la província es van omplir de voluntaris que van voler unir-se a la causa solidària, aquest 2016 la remullada es farà a través d’un tobogan aquàtic de 400 metres que es muntarà a l’aire lliure al carrer Gerardo Diego .

  Aquest tobogan, el més gran d’Europa i el segon més gran del món, ja es va instal·lar amb un rotund èxit al parc del Retiro de Madrid, on es van refrescar al voltant de 3.000 persones. Aquest diumenge, a Segòvia, es preveu que s’acostin a gaudir de la remullada al voltant de 2.000, que es distribuiran en quatre torns d’un màxim de 500 persones: d’11 a 13 hores, de 13 a 15, de 15 a 17 i de 17 a 19 hores. Aquest enorme tobogan compta amb dos carrils d’ample de sis metres cada un, 1 longitud de 400 metres i una altura, que tot i que depèn del lloc on s’instal·li, rondarà els tres metres.

  La iniciativa forma part de la campanya ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’, l’objectiu és recaptar diners amb l’única finalitat d’ajudar a les persones que pateixen aquesta malaltia. «L’esclerosi és una malaltia que existeix i s’ha de conèixer», va indicar el president de l’Associació Segoviana d’Esclerosi Múltiple (Asgem), Eduardo Barris. A més, ha assenyalat que aquest tipus de cites solidàries són imprescindibles perquè l’associació es mantingui. «Fem activitats que no cobreix la seguretat social. Aquests esdeveniments són fonamentals per poder desenvolupar-les ».

  L’Associació Segoviana d’Esclerosi Múltiple neix el 2012 amb la intenció de ser un punt de trobada per als segovians afectats per aquesta malaltia i també per als seus familiars, on a més d’informar i assessorar als associats sobre els tràmits davant les administracions, els ajuden oferint serveis de rehabilitació que la sanitat pública no proporciona.

  A Segòvia hi ha uns dos-cents malalts d’esclerosi múltiple diagnosticats.«Per a la província de Segòvia és un nombre elevat», va assenyalar el president de Asgem, Eduardo Barris. A l’associació compten amb al voltant de cent socis, però no tots estan afectats per l’esclerosi múltiple, sinó que molts són familiars de malalts. «Creiem que hi ha un nombre molt baix d’associats, en comparació amb el nombre de malalts de la província», va indicar Barris. Per aquest mateix motiu, el president de l’associació va animar a tots aquells malalts que encara no estaven afiliats a que ho fessin.«Aquí se’ls va a assessorar i se li va a ajudar des del primer moment», va puntualitzar.

  Des de fa quatre anys, que va començar l’associació a funcionar, s’han encarregat de que els malalts d’esclerosi múltiple, tinguin totes les cures que necessiten i mereixen. Per a això, compten amb psicòlegs, ioga, activitats en piscines, tallers d’estimulació cognitiva i tallers de fisioteràpia. Un dels grans límits amb què compta l’associació són els recursos econòmics, ja que són aquests els que impedeixen que es desenvolupin determinats projectes.L’organització es finança gràcies a la quota dels socis i als projectes de col·laboració amb Bankia, la Diputació i l’Ajuntament de Segòvia.

  Precisament, l’Ajuntament de Segòvia ha estat un dels grans col·laboradors que han permès muntar aquest Supertobogán. L’associació va sol·licitar l’ajuda de l’Ajuntament, que des del primer moment no va dubtar a col·laborar. «Se’ns va plantejar el projecte i de seguida ens vam posar a buscar el lloc ideal», va assenyalar la regidora d’Obres, Serveis i Infraestructures, Paloma Maroto. Després de remenar diversos llocs de la capital segoviana amb el pendent requerida per la infraestructura, finalment van escollir el carrer Gerardo Diego, al costat del Parc de Bombers, per a col·locar aquest gran deslizadero.

  La regidora d’Obres, Paloma Maroto ha indicat que el tobogan obstaculitzarà el trànsit el mínim possible, ja que «el muntatge no durarà molt temps», ja que es muntarà el dissabte a la tarda i es desmuntarà el dilluns al matí. A més, per les dates estivals en què ens trobem la regidora va indicar que no creu que el tobogan causi gaire problema amb el trànsit. Maroto va convidar a tots els segovians a acudir a la cita el proper diumenge a les onze del matí. «És una activitat interessant i atractiva per als segovians i perquè la gent jove i els no tan joves es diverteixin», ha indicat.

  La instal·lació

  Els detalls tècnics de l’esdeveniment se’ls van deixar a Esther Pérez, representant de Runandwin, empresa que aporta la instal·lació. L’agent de l’empresa va explicar que es tracta d’un tobogan de 400 metres de llarg, amb dos carrils de 6 metres cada un d’ample, pels quals circula aigua constantment, però va aclarir que «l’aigua es recicla» i que «serà tractada naturalment perquè es pugui reutilitzar el reg de parcs i jardins o neteja de carrers i voreres ». Després d’aquest llarg lliscament s’anirà a parar a una piscina d’aigua, que frenarà l’impacte de l’arribada.

  Hi haurà molta diversió, però amb una sèrie de regles que faran que la seguretat dels usuaris d’aquest peculiar tobogan no perilli. Així, els menors de tres anys han llançar-compartint flotador amb un adult, els nens entre quatre i deu anys podran utilitzar el seu propi flotador, però han d’anar acompanyats per una persona major d’edat en tot moment, i els menors d’entre 10:18 anys podran acudir sols però presentant l’autorització pertinent signada pel seu pare, mare o tutor legal. A més, des de l’organització insten que és obligatori llançar-se amb flotador i que haurà de fer-se tombat, ja que està totalment prohibit posar-se dempeus. Tampoc es permet córrer als voltants del tobogan per evitar caigudes. Pel que fa a la roba, es fa una mica de llibertat, ja que es pot acudir tant amb el banyador com amb roba de carrer.

  Una passada per dues hores seguides de diversió

  L’adquisició de les entrades es podrà realitzar a través del web www.supertoboganurbano.com. El preu de venda anticipada de les entrades és de deu euros. A la pàgina web s’indiquen quins són els trams, que en funció del nombre d’entrades venudes, estaran més sobrecarregats. El mateix dia de l’esdeveniment també es podran adquirir les entrades, però a un preu de quinze euros. La passada permet gaudir durant dues hores d’ocupació il·limitat del tobogan amb flotador i guarda-roba. Els participants canviaran la localitat quan accedeixin al tobogan, que hauran de portar impresa o al mòbil i podran recollir el flotador per participar de l’atracció. L’empresa Runandwin porta tot l’estiu ‘mullant per l’esclerosi’ i encara els queden cites pendents a Mallorca, Almeria i Tres Cants (Madrid). «Aquest estiu està enfocat a la promoció perquè el pròxim puguem mullar-nos per la porta gran», va indicar Esther Pérez.

Un año más, Segovia vuelve a mojarse por la esclerosis múltiple, pero esta vez de forma diferente. Si bien otros años piscinas de todos los rincones de la provincia se llenaron de voluntarios que quisieron unirse a la causa solidaria, este 2016 el remojón se hará a través de un tobogán acuático de 400 metros que se montará al aire libre en la calle Gerardo Diego.

Este tobogán, el más grande de Europa y el segundo más grande del mundo, ya se instaló con un rotundo éxito en el parque del Retiro de Madrid, donde se refrescaron alrededor de 3.000 personas. Este domingo, en Segovia, se prevé que se acerquen a disfrutar del remojón alrededor de 2.000, que se distribuirán en cuatro turnos de un máximo de 500 personas: de 11 a 13 horas, de 13 a 15, de 15 a 17 y de 17 a 19 horas. Este enorme tobogán cuenta con dos carriles de ancho de seis metros cada uno, un longitud de 400 metros y una altura, que aunque depende del sitio donde se instale, rondará los tres metros.

La iniciativa forma parte de la campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’, cuyo objetivo es recabar dinero con el único fin de ayudar a las personas que sufren esta enfermedad. «La esclerosis es una enfermedad que existe y se tiene que conocer», indicó el presidente de la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple (Asgem), Eduardo Barrios. Además, señaló que este tipo de citas solidarias son imprescindibles para que la asociación se mantenga. «Realizamos actividades que no cubre la seguridad social. Estos eventos son fundamentales para poder desarrollarlas».

La Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple nace en 2012 con la intención de ser un punto de encuentro para los segovianos afectados por esta enfermedad y también para sus familiares, donde además de informar y asesorar a los asociados sobre los trámites ante las administraciones, les ayudan ofreciendo servicios de rehabilitación que la sanidad pública no proporciona.

En Segovia hay unos doscientos enfermos de esclerosis múltiple diagnosticados. «Para la provincia de Segovia es un número elevado», señaló el presidente de Asgem, Eduardo Barrios. En la asociación cuentan con alrededor de cien socios, pero no todos están afectados por la esclerosis múltiple, sino que muchos son familiares de enfermos. «Creemos que hay un número muy bajo de asociados , en comparación con el número de enfermos de la provincia», indicó Barrios. Por ese mismo motivo, el presidente de la asociación animó a todos aquellos enfermos que aún no estaban afiliados a que lo hicieran. «Aquí se les va a asesorar y se le va a ayudar desde el primer momento», puntualizó.

Desde hace cuatro años, que comenzó la asociación a funcionar, se han encargado de que los enfermos de esclerosis múltiple, tengan todos los cuidados que necesitan y merecen. Para ello, cuentan con psicólogos, yoga, actividades en piscinas, talleres de estimulación cognitiva y talleres de fisioterapia. Uno de los grandes límites con los que cuenta la asociación son los recursos económicos, pues son estos los que impiden que se desarrollen determinados proyectos. La organización se financia gracias a la cuota de los socios y a los proyectos de colaboración con Bankia, la Diputación y el Ayuntamiento de Segovia.

Precisamente, el Ayuntamiento de Segovia ha sido uno de los grandes colaboradores que han permitido montar este supertobogán. La asociación solicitó la ayuda del Ayuntamiento, que desde el primer momento no dudó en colaborar. «Se nos planteó el proyecto y enseguida nos pusimos a buscar el lugar ideal», señaló la concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Paloma Maroto. Tras barajar varios lugares de la capital segoviana con la pendiente requerida por la infraestructura, finalmente escogieron la calle Gerardo Diego, junto al Parque de Bomberos, para colocar este gran deslizadero.

La concejala de Obras, Paloma Maroto indicó que el tobogán obstaculizará el tráfico lo menos posible, pues «el montaje no durará mucho tiempo», ya que se montará el sábado por la tarde y se desmontará el lunes por la mañana. Además, por las fechas estivales en las que nos encontramos la concejala indicó que no cree que el tobogán cause mucho problema con el tráfico. Maroto invitó a todos los segovianos a acudir a la cita el próximo domingo a las once de la mañana. «Es una actividad interesante y atractiva para los segovianos y para que la gente joven y los no tan jóvenes se diviertan», indicó.

La instalación

Los detalles técnicos del evento se los dejaron a Esther Pérez, representante de Runandwin, empresa que aporta la instalación. La agente de la empresa explicó que se trata de un tobogán de 400 metros de largo, con dos carriles de 6 metros cada uno de ancho, por los que circula agua constantemente, pero aclaró que «el agua se recicla» y que «será tratada naturalmente para que se pueda reutilizar el riego de parques y jardines o limpieza de calles y aceras». Tras este largo deslizamiento se irá a parar a una piscina de agua, que frenará el impacto de la llegada.

Habrá mucha diversión, pero con una serie de reglas que harán que la seguridad de los usuarios de este peculiar tobogán no peligre. Así, los menores de tres años deberán lanzarse compartiendo flotador con un adulto, los niños entre cuatro y diez años podrán utilizar su propio flotador, pero deberán estar acompañados por una persona mayor de edad en todo momento, y los menores de entre diez y dieciocho años podrán acudir solos pero presentando la autorización pertinente firmada por su padre, madre o tutor legal. Además, desde la organización instan a que es obligatorio lanzarse con flotador y que deberá de hacerse tumbado, pues está totalmente prohibido ponerse de pie. Tampoco se permite correr en las inmediaciones del tobogán para evitar caídas. En cuanto a la ropa, se da un poco de libertad, ya que se puede acudir tanto con el bañador como con ropa de calle.

Un pase para dos horas seguidas de diversión

La adquisición de las entradas se podrá realizar a través de la web www.supertoboganurbano.com. El precio de venta anticipada de las entradas es de diez euros. En la página web se indican cuales son los tramos, que en función del número de entradas vendidas, estarán más sobrecargados. El mismo día del acontecimiento también se podrán adquirir las entradas, pero a un precio de quince euros. El pase permite gozar durante dos horas de empleo ilimitado del tobogán con flotador y guardarropa. Los participantes canjearán la localidad cuando accedan al tobogán, que deberán llevar impresa o en el móvil y podrán recoger el flotador para participar de la atracción. La empresa Runandwin lleva todo el verano ‘mojándose por la esclerosis’ y todavía les quedan citas pendientes en Mallorca, Almería y Tres Cantos (Madrid). «Este verano está enfocado a la promoción para que el próximo podamos mojarnos a lo grande», indicó Esther Pérez

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201608/19/segovianos-volveran-mojarse-favor-20160819111149.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201608/19/segovianos-volveran-mojarse-favor-20160819111149.html