Un estudi petit suggereix que les injeccions de Botox brindarien alleujament als tremolors que causa l’esclerosi múltiple (EM). Un estudio pequeño sugiere que las inyecciones de Botox brindarían alivio a los temblores que causa la esclerosis múltiple (EM).
La toxina botulínica tipus A se comercialitza amb diferents marques, però és més coneguda com Botox, del laboratori Allergan. A Estats Units, està aprovada per tractar malalties com la migranya crònica, la sudoració excessiva i certs símptomes de l’EM, com la bufeta hiperactiva i els espasmos musculars dels braços.

El nou estudi, publicat en Neurology, va analitzar els efectes de les injeccions de Botox en els tremolors dels braços que l’EM causa en uns dos terços dels pacients. Quan els autors els van aplicar les injeccions a 23 pacients, el tractament va reduir els tremolors i va millorar la capacitat d’escriure.

Ara com ara, no existeix la manera ideal de tractar aquests tremolors, segons va explicar Nicholas G. LaRocca, vicepresident d’investigació de polítiques de salut de la Societat Nacional d’Esclerosi Múltiple.

La fisioteràpia i l’exercici no són molt efectius, va agregar LaRocca, qui no va participar de l’estudi. De vegades s’utilitza cirurgia en els casos més greus, però és riesgosa i sense efectes perllongats.

“És important explorar nous tractaments i és bé saber que aquí hi ha alguna esperança -va dir LaRocca sobre l’estudi-. No obstant això, va advertir que és bastant preliminar i va incloure molt pocs pacients.

LaRocca va considerar que es necessiten estudis més grans sobre pacients amb més diferències.

L’autora principal de l’estudi va coincidir. “Hi ha diverses preguntes que hem de respondre amb estudis majors i perllongats”, va dir per correu electrònic la doctora Anneke van der Walt, neuròloga de l’Hospital Real de Melbourne, Austràlia.

L’estudi va incloure a 23 pacients amb EM i tremolors lleus a moderats. Cadascun va rebre una sèrie d’injeccions de Botox i una sèrie d’injeccions de placebo (solució salina) amb un interval de tres mesos. La meitat dels pacients va rebre primer el Botox i l’altra meitat, el placebo.

Els “puntajes” dels tremolors van disminuir de cinc a tres a les sis setmanes del tractament amb Botox, la qual cosa LaRocca va precisar que significa passar de “moderat” a “lleu”.

La capacitat d’escriure i traçar línies rectes també va millorar a la sisena setmana, un benefici que es va mantenir fins a la dotzena setmana. En canvi, amb les injeccions de placebo no es va observar millorança alguna.

Allergan va subministrar el fàrmac utilitzat i dos coautores van declarar tenir interessos comercials amb l’empresa. El Fons per a la Investigació de l’EM de Box Hill i l’Hospital Real de Melbourne van finançar l’estudi.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://vidayestilo.terra.cl/salud/el-botox-aliviaria-los-temblores-de-la-esclerosis-multiple,32df017193358310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

La toxina botulínica tipo A se comercializa con distintas marcas, pero es más conocida como Botox, del laboratorio Allergan. En Estados Unidos, está aprobada para tratar enfermedades como la migraña crónica, la sudoración excesiva y ciertos síntomas de la EM, como la vejiga hiperactiva y los espasmos musculares de los brazos.

El nuevo estudio, publicado en Neurology, analizó los efectos de las inyecciones de Botox en los temblores de los brazos que la EM causa en unos dos tercios de los pacientes. Cuando los autores les aplicaron las inyecciones a 23 pacientes, el tratamiento redujo los temblores y mejoró la capacidad de escribir.

Por ahora, no existe la manera ideal de tratar esos temblores, según explicó Nicholas G. LaRocca, vicepresidente de investigación de políticas de salud de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple.

La fisioterapia y el ejercicio no son muy efectivos, agregó LaRocca, quien no participó del estudio. A veces se utiliza cirugía en los casos más graves, pero es riesgosa y sin efectos prolongados.

“Es importante explorar nuevos tratamientos y es bueno saber que aquí hay alguna esperanza -dijo LaRocca sobre el estudio-. Sin embargo, advirtió que es bastante preliminar e incluyó muy pocos pacientes.

LaRocca consideró que se necesitan estudios más grandes sobre pacientes con más diferencias.

La autora principal del estudio coincidió. “Hay varias preguntas que debemos responder con estudios mayores y prolongados”, dijo por correo electrónico la doctora Anneke van der Walt, neuróloga del Hospital Real de Melbourne, Australia.

El estudio incluyó a 23 pacientes con EM y temblores leves a moderados. Cada uno recibió una serie de inyecciones de Botox y una serie de inyecciones de placebo (solución salina) con un intervalo de tres meses. La mitad de los pacientes recibió primero el Botox y la otra mitad, el placebo.

Los “puntajes” de los temblores disminuyeron de cinco a tres a las seis semanas del tratamiento con Botox, lo que LaRocca precisó que significa pasar de “moderado” a “leve”.

La capacidad de escribir y trazar líneas rectas también mejoró a la sexta semana, un beneficio que se mantuvo hasta la duodécima semana. En cambio, con las inyecciones de placebo no se observó mejoría alguna.

Allergan suministró el fármaco utilizado y dos coautores declararon tener intereses comerciales con la empresa. El Fondo para la Investigación de la EM de Box Hill y el Hospital Real de Melbourne financiaron el estudio.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://vidayestilo.terra.cl/salud/el-botox-aliviaria-los-temblores-de-la-esclerosis-multiple,32df017193358310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content