Un estudi dut a terme pel Grup d’Investigació de la UCM mostra una millora en la progressió gràcies a aquesta planta Un estudio llevado a cabo por el Grupo de Investigación de la UCM muestra una mejora en la progresión gracias a esta planta

Un estudi dut a terme pel Grup d’Investigació en Cannabinoides de la Universitat Complutense de Madrid (UMC) ha revelat els efectes positius del cànnabis en un model d’esclerosi múltiple en ratolí, demostrant una millora en la progressió de la malaltia, segons un estudi publicat en la revista «Neuropharmacology».

Aquests malalts sofreixen una contracció muscular permanent denominada espasticidad, que es caracteritza per espasmos, fort dolor i dificultat per agafar el son.

Els medicaments que tradicionalment s’han usat per tractar aquests símptomes no són eficaços en alguns pacients, per la qual cosa molts d’ells havien optat per consumir cànnabis, planta el nom específic de la qual en llatí és «Cànnabis sativa» i de la qual provenen la marihuana i l’haixix.

La base biològica per a aquest efecte positiu del cànnabis es va descobrir en estudiar la interacció d’alguns compostos que produeix la planta, denominats cannabinoides, amb unes proteïnes localitzades en la membrana de cèl·lules del teixit neural cridades receptor cannabinoide tipus 1 o CB1 (encara que també existeix un altre receptor similar en teixit immune anomenat receptor cannabinoide tipus 2 o CB2).

Sistema de comunicació cel·lular

Ambdós tipus de receptors formen part d’un sistema de comunicació cel·lular especialment actiu en el cervell denominat sistema endocannabinoide.
Fruit de l’estudi del potencial dels cannabinoides com a teràpia per a l’esclerosi múltiple, la companyia farmacèutica britànica GW Pharma ha desenvolupat un medicament útil per a la reducció de símptomes com l’espasticidad i el dolor denominat «Sativex», que ja ha estat aprovat el seu ús a diversos països inclòs Espanya.

No obstant això, ara han descobert que els cannabinoides també podrien ser efectius per frenar la progressió d’aquesta malaltia i això és objecte d’investigació actualment.

En aquest estudi, els investigadors van aprofundir en l’estudi dels efectes positius d’una molècula sintètica denominada WIN55,512-2 (WIN), que imita l’acció del cànnabis sobre els receptors cannabinoides, en un model d’esclerosi múltiple en ratolí.

Els resultats de l’estudi van mostrar que el WIN actuaria a través de diversos fronts. D’una banda, es va observar que va incrementar l’expressió de gens encarregats de «netejar» el glutamato, l’excés del qual danya a les neurones.
D’altra banda, WIN va disminuir l’expressió de gens associats a una resposta inflamatoria nociva per a les cèl·lules de l’entorn neuronal, tal com es va veure en medul·les de ratolins tractats amb aquest fàrmac.

Finalment, va reduir la infiltració i agregació de cèl·lules del sistema immune activades per alliberar molècules tòxiques que danyen a la beina de mielina i contribueixen al dany neuronal. Aquests efectes sumats, segons explica el Servei d’Informació i Notícies Científiques (SINC), donaven com resultat una disminució de la progressió de la malaltia en els ratolins tractats amb WIN comparats amb els ratolins tractats amb una substància innòcua o placebo.

A més, gràcies a l’ús de molècules que bloquegen selectivament a CB1 o a CB2, els autors van veure que aquests efectes del WIN en una fase primerenca de la malaltia es devien efectivament a la seva interacció amb el receptor CB1. Aquest estudi se sumeixi a la cada vegada major quantitat de treballs que aporten una base científica que sustenta el desenvolupament en un futur de medicaments que permetin desenvolupar teràpies noves per a malalties que actualment no tenen guareix, com l’esclerosi múltiple, basades en la modulació del sistema endocannabinoide.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.abc.es/20120622/sociedad/abci-cannabis-esclerosis-multiple-201206221703.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Un estudio llevado a cabo por el Grupo de Investigación en Cannabinoides de la Universidad Complutense de Madrid (UMC) ha revelado los efectos positivos del cannabis en un modelo de esclerosis múltiple en ratón, demostrando una mejora en la progresión de la enfermedad, según un estudio publicado en la revista «Neuropharmacology».

Estos enfermos sufren una contracción muscular permanente denominada espasticidad, que se caracteriza por espasmos, fuerte dolor y dificultad para conciliar el sueño.

Los medicamentos que tradicionalmente se han usado para tratar estos síntomas no son eficaces en algunos pacientes, por lo que muchos de ellos habían optado por consumir cannabis, planta cuyo nombre específico en latín es «Cannabis sativa» y de la que provienen la marihuana y el hachís.

La base biológica para este efecto positivo del cannabis se descubrió al estudiar la interacción de algunos compuestos que produce la planta, denominados cannabinoides, con unas proteínas localizadas en la membrana de células del tejido neural llamadas receptor cannabinoide tipo 1 o CB1 (aunque también existe otro receptor similar en tejido inmune llamado receptor cannabinoide tipo 2 o CB2).

Sistema de comunicación celular

Ambos tipos de receptores forman parte de un sistema de comunicación celular especialmente activo en el cerebro denominado sistema endocannabinoide.

Fruto del estudio del potencial de los cannabinoides como terapia para la esclerosis múltiple, la compañía farmacéutica británica GW Pharma ha desarrollado un medicamento útil para la reducción de síntomas como la espasticidad y el dolor denominado «Sativex», que ya ha sido aprobado su uso en varios países incluido España.

Sin embargo, ahora han descubierto que los cannabinoides también podrían ser efectivos para frenar la progresión de esta enfermedad y eso es objeto de investigación actualmente.

En este estudio, los investigadores profundizaron en el estudio de los efectos positivos de una molécula sintética denominada WIN55,512-2 (WIN), que imita la acción del cannabis sobre los receptores cannabinoides, en un modelo de esclerosis múltiple en ratón.

Los resultados del estudio mostraron que el WIN actuaría a través de diversos frentes. Por un lado, se observó que incrementó la expresión de genes encargados de «limpiar» el glutamato, cuyo exceso daña a las neuronas.

Por otra parte, WIN disminuyó la expresión de genes asociados a una respuesta inflamatoria dañina para las células del entorno neuronal, tal y como se vio en médulas de ratones tratados con dicho fármaco.

Por último, redujo la infiltración y agregación de células del sistema inmune activadas para liberar moléculas tóxicas que dañan a la vaina de mielina y contribuyen al daño neuronal. Estos efectos sumados, según explica el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC), daban como resultado una disminución de la progresión de la enfermedad en los ratones tratados con WIN comparados con los ratones tratados con una sustancia inocua o placebo.

Además, gracias al uso de moléculas que bloquean selectivamente a CB1 o a CB2, los autores vieron que estos efectos del WIN en una fase temprana de la enfermedad se debían efectivamente a su interacción con el receptor CB1. Este estudio se suma a la cada vez mayor cantidad de trabajos que aportan una base científica que sustenta el desarrollo en un futuro de medicamentos que permitan desarrollar terapias novedosas para enfermedades que actualmente no tienen cura, como la esclerosis múltiple, basadas en la modulación del sistema endocannabinoide.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.abc.es/20120622/sociedad/abci-cannabis-esclerosis-multiple-201206221703.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content