El doctor de la jove recuperada d’esclerosi expressa que a pesar que suposi una llum per als malalts, «existeixen moltes ombres i cal ser prudents»   El doctor de la joven recuperada de esclerosis expresa que a pesar de que suponga una luz para los enfermos, «existen muchas sombras y hay que ser prudentes»

Carolina Filiberto ja s’ha convertit en una llum per a molts malalts d’esclerosi múltiple que han dipositat les seves esperances en la recuperació gairebé miraculosa d’aquesta jove. No obstant això, és important assenyalar que a pesar que es tracta d’un cas que genera cert optimisme, tal com vol ressenyar el seu metge, el doctor Javier Aguirre, del departament de Neurologia de l’Hospital Infanta Cristina de Badajoz, és una curació sorprenent que encara ha d’estudiar-se per determinar com ha estat possible.

«Hi ha moltes ombres en el cas, cal ser prudents i estudiar-ho. Sense precipitar-se». El doctor Aguirre ha viscut al costat de Carolina la seva malaltia. Segons explica, aquesta jove pacense es trobava en un estat realment greu. Se li va administrar un tractament que va haver de ser-li retirat a causa d’un virus i des de llavors va empitjorar notablement. D’aquesta manera, a l’estiu del passat any l’equip de Neurologia de l’Infanta Cristina es va plantejar què fer amb Carolina. «La nostra primera decisió al veure el seu estat va ser intentar un trasplantament de medul·la a Barcelona però ens ho van rebutjar». Arribats a aquest punt, va anar el moment en el qual es van posar en contacte amb un expert en esclerosi múltiple de Màlaga, el doctor Óscar Fernández. «Té una casuística molt alta de malalts amb el medicament Alemtuzumab i ens va recomanar aplicarselo a ella», detalla.

Es tracta d’anticossos monolonales humanitzats que el que fan és matar totes les cèl·lules de defensa del cos, quedant tan sols les cèl·lules mare, les quals posteriorment es regenerarien sense la malaltia. Aquest fàrmac està comercialitzat per al tractament exclusiu de leucèmia, no obstant això es troba en estudi per determinar l’efecte que pot tenir en l’esclerosi.

En el cas de Carolina, l’equip de Neurologia va sol·licitar una autorització a l’administració regional, en situació de ‘ús compassiu’, per poder tractar-li amb ell al no veure més possibilitats. A més, la jove va ser informada dels efectes que el tractament podia tenir i del seu grau de mortalitat, al que Carolina va estar d’acord.

És un tractament perillós, amb una taxa de mortalitat d’1 per 300 segons l’últim assaig clínic publicat, de grau dos, a EUA sobre l’efecte que aquest fàrmac té en persones amb esclerosis. Per aquest motiu, aplicar el fàrmac per a aquest tipus de malalts és arriscat i solament s’utilitza en casos extrems.

«Als set mesos de la seva administració, Carolina no havia respost, per la qual cosa va ser derivada a Sevilla i va entrar en una llista d’espera per a un trasplantament de cèl·lules mare. Quan esperava, va succeir la seva recuperació», detalla el doctor Aguirre. «L’explicació exacta no la tenim. Ara hem d’asseure’ns tranquil·lament amb els *inmunólogos i estudiar el seu cas, veure què ha contribuït aquesta millorança que no ens esperàvem, que ningú esperava, amb un tractament que en realitat porta tants anys aplicant-se».

Milers de persones amb esclerosi múltiple al món han estat tractades amb *Alemtuzumab, centenars a Espanya: Barcelona, Sevilla, etc. No obstant això, en els pràcticament 10 anys que es porta aplicant, mai s’ha vist cap recuperació similar a la de la jove *pacense, l’única que ha estat tractada amb aquest fàrmac a Badajoz, explica Javier Aguirre. Per aquest motiu, el seu metge vol precaució. «Això ens ha sorprès a nosaltres i a la comunitat científica, amb la qual cosa cal valorar-ho i veure què ha passat».

«Volem ser prudents. Ara molts malalts desesperats ens han demanat que se’ls apliqui, sense esperar tan si més no els resultats. Si els pacients tenen criteris sí se’ls podria aplicar però cal esperar una mica de temps per informar-nos més. No es pot valorar l’efecte d’un medicament per un pacient. El cas de Carolina ara com ara és únic. Crec que no existeix al món una persona que hagi passat d’estar en l’estat 9 de discapacitat per esclerosi -l’escala és de 0 a 10- a l’un o dos, com ha passat. Això va a portar cua», detalla. Per això, «el principal és la paciència», declara el doctor.

A l’espera de resultats

Actualment ja s’ha acabat l’assaig clínic de grau III, el més fiable per comercialitzar un medicament per a una malaltia concreta, sobre l’efecte del *Alemtuzumab en pacients amb esclerosi realitzat a EUA.
Pròximament, segons informa Aguirre, seran publicat els resultats, que esperen siguin positius. En l’assaig de grau II la mortalitat era molt alta per a malalts amb esclerosis, per la qual cosa no es va autoritzar com a fàrmac concret per a aquesta malaltia. «A part de la mortalitat d’1 per cada 300, també es té en compte que el pacient queda completament sense defenses, ha d’estar aïllat i ser tractat tres mesos amb antibiòtics i *antivíricos perquè qualsevol infecció podria ser mortal».

En l’últim estudi, del que s’esperen els resultats en uns mesos, el fàrmac ha estat aplicat a un major nombre de persones, «poden ser 4.000 o 5.000», per la qual cosa la seva fiabilitat serà major.

El seu resultat suposaria la comercialització de *Alemtuzumab com a tractament per a l’esclerosi múltiple. «Si els resultats són positius, que esperem que sí per les dades del medicament, encara que prenent moltes precaucions, i es comercialitza serà una eina molt bona per a casos greus, ja que els lleus tenen bon resultat amb tractaments més suaus i sense aquests riscos». «No assegura la curació, però és una alternativa més», recalca el doctor.
D’aquesta manera, tal com assenyala Aguirre, només cal esperar una mica, veure quina eficàcia es determina del fàrmac i estudiar què és el que ha produït aquesta miraculosa recuperació en Carolina.

Fins llavors, l’esperança roman en aquesta jove que vol compartir la seva experiència. Per a això, el proper dia 2 d’octubre donarà una xerra-col·loqui a la seu de Cocemfe, a les 12.00 hores, amb entrada lliure.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.hoy.es/v/20120927/badajoz/caso-carolina-unico-debe-20120927.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Carolina Filiberto ya se ha convertido en una luz para muchos enfermos de esclerosis múltiple que han depositado sus esperanzas en la recuperación casi milagrosa de esta joven. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de que se trata de un caso que genera cierto optimismo, tal y como quiere reseñar su médico, el doctor Javier Aguirre, del departamento de Neurología del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, es una curación sorprendente que aún debe estudiarse para determinar cómo ha sido posible.

 «Hay muchas sombras en el caso, hay que ser prudentes y estudiarlo. Sin precipitarse». El doctor Aguirre ha vivido junto a Carolina su enfermedad. Según explica, esta joven pacense se encontraba en un estado realmente grave. Se le administró un tratamiento que tuvo que serle retirado debido a un virus y desde entonces empeoró notablemente. De esta manera, en verano del pasado año el equipo de Neurología del Infanta Cristina se planteó qué hacer con Carolina. «Nuestra primera decisión al ver su estado fue intentar un trasplante de médula en Barcelona pero nos lo rechazaron». Llegados a ese punto, fue el momento en el que se pusieron en contacto con un experto en esclerosis múltiple de Málaga, el doctor Óscar Fernández. «Tiene una casuística muy alta de enfermos con el medicamento Alemtuzumab y nos recomendó aplicarselo a ella», detalla.

 Se trata de anticuerpos monolonales humanizados que lo que hacen es matar todas las células de defensa del cuerpo, quedando tan sólo las células madre, las cuales posteriormente se regenerarían sin la enfermedad. Este fármaco está comercializado para el tratamiento exclusivo de leucemia, sin embargo se encuentra en estudio para determinar el efecto que puede tener en la esclerosis.

 En el caso de Carolina, el equipo de Neurología solicitó una autorización a la administración regional, en situación de ‘uso compasivo’, para poder tratarle con él al no ver más posibilidades. Además, la joven fue informada de los efectos que el tratamiento podía tener y de su grado de mortalidad, a lo que Carolina estuvo de acuerdo.

 Es un tratamiento peligroso, con una tasa de mortalidad de 1 por 300 según el último ensayo clínico publicado, de grado dos, en EE UU sobre el efecto que este fármaco tiene en personas con esclerosis. Por este motivo, aplicar el fármaco para este tipo de enfermos es arriesgado y solamente se utiliza en casos extremos.

 «A los siete meses de su administración, Carolina no había respondido, por lo que fue derivada a Sevilla y entró en una lista de espera para un trasplante de células madre. Cuando esperaba, sucedió su recuperación», detalla el doctor Aguirre. «La explicación exacta no la tenemos. Ahora tenemos que sentarnos tranquilamente con los inmunólogos y estudiar su caso, ver qué ha contribuido a esta mejoría que no nos esperábamos, que nadie esperaba, con un tratamiento que en realidad lleva tantos años aplicándose».

 Miles de personas con esclerosis múltiple en el mundo han sido tratadas con Alemtuzumab, cientos en España: Barcelona, Sevilla, etc. Sin embargo, en los prácticamente 10 años que se lleva aplicando, nunca se ha visto ninguna recuperación similar a la de la joven pacense, la única que ha sido tratada con este fármaco en Badajoz, explica Javier Aguirre. Por este motivo, su médico quiere precaución. «Esto nos ha sorprendido a nosotros y a la comunidad científica, con lo cual hay que valorarlo y ver qué ha pasado».

 «Queremos ser prudentes. Ahora muchos enfermos desesperados nos han pedido que se les aplique, sin esperar tan siquiera los resultados. Si los pacientes tienen criterios sí se les podría aplicar pero hay que esperar un poco de tiempo para informarnos más. No se puede valorar el efecto de un medicamento por un paciente. El caso de Carolina por ahora es único. Creo que no existe en el mundo una persona que haya pasado de estar en el estado 9 de discapacidad por esclerosis -la escala es de 0 a 10- al uno o dos, como ha pasado. Esto va a traer cola», detalla. Por eso, «lo principal es la paciencia», declara el doctor.

 A la espera de resultados

 Actualmente ya se ha terminado el ensayo clínico de grado III, el más fiable para comercializar un medicamento para una enfermedad concreta, sobre el efecto del Alemtuzumab en pacientes con esclerosis realizado en EE UU.

Próximamente, según informa Aguirre, serán publicado los resultados, que esperan sean positivos. En el ensayo de grado II la mortalidad era muy alta para enfermos con esclerosis, por lo que no se autorizó como fármaco concreto para esta enfermedad. «Aparte de la mortalidad de 1 por cada 300, también se tiene en cuenta que el paciente queda completamente sin defensas, debe estar aislado y ser tratado tres meses con antibióticos y antivíricos porque cualquier infección podría ser mortal».

 En el último estudio, del que se esperan los resultados en unos meses, el fármaco ha sido aplicado a un mayor número de personas, «pueden ser 4.000 o 5.000», por lo que su fiabilidad será mayor.

 Su resultado supondría la comercialización de Alemtuzumab como tratamiento para la esclerosis múltiple. «Si los resultados son positivos, que esperamos que sí por los datos del medicamento, aunque tomando muchas precauciones, y se comercializa será una herramienta muy buena para casos graves, ya que los leves tienen buen resultado con tratamientos más suaves y sin estos riesgos». «No asegura la curación, pero es una alternativa más», recalca el doctor.

De esta manera, tal y como señala Aguirre, sólo hay que esperar un poco, ver qué eficacia se determina del fármaco y estudiar qué es lo que ha producido esta milagrosa recuperación en Carolina.

 Hasta entonces, la esperanza permanece en esta joven que quiere compartir su experiencia. Para ello, el próximo día 2 de octubre dará una charla-coloquio en la sede de Cocemfe, a las 12.00 horas, con entrada libre.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.hoy.es/v/20120927/badajoz/caso-carolina-unico-debe-20120927.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content