Per assegurar uns “mínims vitals”

Para asegurar unos “mínimos vitales”

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat(Cermi) ha demanat als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats una elevació “substancial” de la quantia de les pensions no contributives per raó de discapacitat.
Segons el Cermi, en una primera fase d’augment aquestes pensions han de equiparar-se amb l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (Iprem) vigent, de manera que les persones que les reben puguin tenir assegurats uns mínims vitals.

“En els últims anys es ve produint un descens constant en el nombre de pensionistes no contributius per discapacitat, de manera que aquest estalvi per a l’Estat s’ha de traduir en un increment de les quanties, que són summament baixes”, indica l’entitat en una nota .

Igualment, el Cermi planteja que se segueixi flexibilitzant el règim jurídic d’aquestes pensions perquè es facin compatibles, sense límit temporal, amb l’exercici d’una activitat remunerada.

A més, considera que s’hauria de prendre en compte només la capacitat econòmica de la persona, no de la unitat de convivència, com passa ara, que limita l’autonomia individual dels perceptors.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad(Cermi) ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados una elevación “sustancial” de la cuantía de las pensiones no contributivas por razón de discapacidad.
Según el Cermi, en una primera fase de aumento estas pensiones deben equipararse con el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) vigente, de modo que las personas que las reciben puedan tener asegurados unos mínimos vitales.

En los últimos años se viene produciendo un descenso constante en el número de pensionistas no contributivos por discapacidad, por lo que este ahorro para el Estado debe traducirse en un incremento de las cuantías, que son sumamente bajas”, indica la entidad en una nota.

gualmente, el Cermi plantea que se siga flexibilizando el régimen jurídico de estas pensiones para que se hagan compatibles, sin límite temporal, con el desempeño de una actividad remunerada.

Además, considera que debería tomarse en cuenta solo la capacidad económica de la persona, no de la unidad de convivencia, como ocurre ahora, que limita la autonomía individual de los perceptores.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Nacional/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=22828

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Nacional/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=22828

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content