El CERMI ha elaborat un document de propostes dirigit als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, amb l’objectiu d’introduir esmenes al projecte de Llei de Lluita contra l’Ocupació Irregular i el Frau a la Seguretat Social i en el qual proposa endurir les sancions per incompliment de la quota de reserva d’ocupació a persones amb discapacitat. El CERMI ha elaborado un documento de propuestas dirigido a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de introducir enmiendas al proyecto de Ley de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social y en el que propone endurecer las sanciones por incumplimiento de la cuota de reserva de empleo a personas con discapacidad.

Entre les mesures proposades, el comitè planteja modificar la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social per tipificar com a infracció molt greu l’incompliment de l’obligació de cobrir la quota del 2% de reserva d’ocupació a persones amb discapacitat en empreses amb 50 o més treballadors.

Segons el CERMI, aquesta infracció es qualifica actualment com a falta greu, la qual cosa ocasiona que moltes empreses no es vegin realment obligades a complir amb la normativa, ja que “l’import de la sanció és molt menor que els costos que li pot suposar efectuar les contractacions laborals o, sobretot, complir amb les mesures alternatives”.

En aquest sentit, aposta també per reforçar les sancions per no complir amb la quota d’ocupació del 2% en el referit a la contractació pública. “L’Administració no ha de tenir contracte algun amb qui infrige la regulació legal vigent”, ha afirmat.

Així mateix, considera important excloure de l’accés a les subvencions o ajudes de qualsevol tipus a les persones físiques o jurídiques imcumplidoras de les normes que afavoreixin a les persones amb discapacitat o que realitzin actes discriminatoris o contraris a la dignitat de les persones.

Referent a això, el CERMI addueix que, en àmbits com el laboral, la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social tipifica i qualifica com molt greus o greus les conductes empresarials discriminatòries o que vulnerin les normes que afavoreixen a les persones amb discapacitat.

“Seria una burla a les lleis que subjectes i persones físiques o jurídiques, que han estat condemnats en l’ordre penal o sancionats en via administrativa per tan greus conductes, obtinguin beneficis o subvencions com a premi al seu comportament, censurat, no obstant això, per les normes penals o d’altres ordres”, ha assegurat.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9055

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Entre las medidas propuestas, el comité plantea modificar la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para tipificar como infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de cubrir la cuota del 2% de reserva de empleo a personas con discapacidad en empresas con 50 o más trabajadores.

Según el CERMI, esta infracción se califica actualmente como falta grave, lo que ocasiona que muchas empresas no se vean realmente obligadas a cumplir con la normativa, ya que “el importe de la sanción es mucho menor que los costes que le puede suponer efectuar las contrataciones laborales o, sobre todo, cumplir con las medidas alternativas”.

En este sentido, apuesta también por reforzar las sanciones por no cumplir con la cuota de empleo del 2% en lo referido a la contratación pública. “La Administración no debe tener contrato alguno con quien infrige la regulación legal vigente”, ha afirmado.

Asimismo, considera importante excluir del acceso a las subvenciones o ayudas de cualquier tipo a las personas físicas o jurídicas imcumplidoras de las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas.

A este respecto, el CERMI aduce que, en ámbitos como el laboral, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica y califica como muy graves o graves las conductas empresariales discriminatorias o que vulneren las normas que favorecen a las personas con discapacidad.

“Sería una burla a las leyes que sujetos y personas físicas o jurídicas, que han sido condenados en el orden penal o sancionados en vía administrativa por tan graves conductas, obtengan beneficios o subvenciones como premio a su comportamiento, censurado, sin embargo, por las normas penales o de otros órdenes”, ha asegurado.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9055

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content