La plasticitat sináptica induïda és capaç d’afegir capacitat neuronal als processos de memòria. Induir la plasticitat sináptica en l’hipocamp augmenta la producció de noves neurones en cervells adults i potencia la capacitat de la memòria i aprenentatge, segons han descobert científics francesos investigant amb rates adultes. El descobriment confirma que existeixen relacions entre la plasticitat sináptica i la creació de noves neurones i que produir aquesta plasticitat artificialment ajuda a recuperar zones danyades i discapacitats cerebrals. Es reobre així un recent debat científic sobre la capacitat regeneradora del cervell. Per Marta Morales. La plasticidad sináptica inducida es capaz de añadir capacidad neuronal a los procesos de memoria. Inducir la plasticidad sináptica en el hipocampo aumenta la producción de nuevas neuronas en cerebros adultos y potencia la capacidad de la memoria y aprendizaje, según han descubierto científicos franceses investigando con ratas adultas. El descubrimiento confirma que existen relaciones entre la plasticidad sináptica y la creación de nuevas neuronas y que producir dicha plasticidad artificialmente ayuda a recuperar zonas dañadas y discapacidades cerebrales. Se reabre así un reciente debate científico sobre la capacidad regeneradora del cerebro. Por Marta Morales.

  El cervell adult és capaç, contràriament al que es pensava, de generar noves neurones mitjançant la inducció de modificacions sinápticas en l’hipocamp, assenyala una investigació realitzada en el CNRS (en el laboratori de neurobiología de l’aprenentatge, la memòria i la comunicació) francès, de la Universitat Paris Sud.

Investigadors d’aquest laboratori acaben de demostrar que, si s’indueix artificialment la plasticitat sináptica en una determinada zona del cervell, aquest augmenta la seva producció de neurones noves, així com es millora la supervivència de les quals ja existien, informa el propi CNRS en un comunicat.

La plasticitat sináptica és la que permet que les connexions neuronals no siguin rígides, sinó que adaptin les seves terminacions en resposta al flux d’informació existent en el sistema nerviós central. Cadascuna de les neurones del nostre cervell posseeix la capacitat de modificar les seves propietats, així com els patrons de connexió entre elles, gràcies a la plasticitat sináptica. D’aquesta manera, és possible l’adaptació de l’organisme al mitjà. Aquesta plasticitat pot ser o bé ambiental o bé genètica.

Noves neurones i memòria

Induir artificialment la plasticitat sináptica en una zona concreta del cervell, l’anomenat gyrus dentat, una part de l’hipocamp cerebral relacionada amb l’aprenentatge, estimula la generació de neurones, han descobert investigadors francesos. Això fa que s’obrin nombroses possibilitats terapèutiques per a malalties cerebrals que afectin a la memòria.

La formació i la conservació dels records en el cervell es produeix gràcies a l’extraordinària capacitat plàstica del sistema nerviós: canvis perdurables en la força de les sinapsis, que són les connexions entre neurones, així com una remodelació funcional i estructural de les xarxes neuronals activades durant l’aprenentatge, són els procediments que segueix el cervell en aprendre.
Entre aquests processos té una gran importància el mecanisme de la perdurable de l’eficàcia sináptica mentre es “guarda” en la memòria un record. Les modificacions sinápticas poden durar un temps molt curt o, per contra, ser definitives.

Ambdues modificacions tenen mecanismes diferents. L’alzheimer i altres tipus de malalties cerebrals mostren que, sota certes condicions, les modificacions a curt termini poden mantenir-se mentre que les de llarg termini no es mantenen.

Aprendre amb farmacologia

Però potser aquestes malalties puguin guarir-se si s’aprèn el mecanisme de generació de noves neurones, la qual cosa propiciarà noves connexions afegides a la xarxa neuronal. Les investigacions han demostrat que la neurogenésis produïda en el gyrus dentat de l’hipocamp pot ser de varis milers de noves neurones per dia.

Una minoria d’aquestes noves cèl·lules, produïdes a partir d’una població de cèl·lules progenitores, sobreviuria per diferenciar-se principalment en neurones que maduren i s’integren funcionalment a les xarxes neuronals existents i que, per tant, augmentarien la nostra capacitat d’aprenentatge.

La producció d’aquestes noves neurones funcionals augmenta en gran mesura a partir de l’aprenentatge, mentre que, al revés, el bloqueig experimental de la neurogénesis en animals produeix dèficits d’aprenentatge en ells.

L’equip de Serge Laroche ha demostrat en les seves anàlisis que existeixen relacions entre la plasticitat sináptica i la creació de noves neurones i que, per tant, produir aquesta plasticitat artificialment ajudaria a recuperar zones danyades i discapacitats cerebrals.

Els resultats d’aquest estudi han estat publicats en The Journal of Neuroscience, i assenyalen així mateix que la inducció artificial de la plasticitat sináptica en el gyrus dentat de les rates adultes provoca la proliferació de les neurones i la millora de les ja existents.

Una història recent

També assenyalen que les neurones inmaduras, generades en l’hipocamp, augmenten mitjançant la inducció artificial de la plasticitat sináptica. Això implicaria no només la possible aparició de noves teràpies per determinades malalties del cervell, per mitjà de manipulació farmacològica, sinó també que potser l’ejercitación regular de la memòria pugui ajudar a produir noves neurones.

La idea que el cervell adult dels mamífers complexos pot produir neurones és bastant nova. Fins fa poc es pensava que la neurogénesis només ocorria durant el desenvolupament de l’ésser viu. No obstant això, ara s’ha comprovat la neurogénesis en dos òrgans especialitzats del cervell: el bulbo olfactori, relacionat amb el sentit de l’olfacte, i l’hipocamp,

potenciació a llarg termini, que consisteix en un augment important i relacionat amb els nous records.

També s’ha dit, en un estudi liderat per Elizabeth Gould, de la Universitat de Princeton i publicat en 1999 en The Journal of Neuroscience, que la generació de neurones podria produir-se en el neocórtex, on resideixen les funcions cerebrals superiors, de macacos adults.

En 2001, no obstant això, experiments realitzats per Pasko Rakic, de la Universitat de Yale, refutaron les observacions d’Elizabeth Gould. És en aquest context en el qual es produeix el descobriment dels neuròlegs francesos, que introdueixen la plasticitat sináptica induïda com a factor a tenir en compte per aconseguir processos regeneratius en el cervell.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.tendencias21.net/El-cerebro-adulto-puede-generar-nuevas-neuronas_a1033.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

El cerebro adulto es capaz, contrariamente a lo que se pensaba, de generar nuevas neuronas mediante la inducción de modificaciones sinápticas en el hipocampo, señala una investigación realizada en el CNRS (en el laboratorio de neurobiología del aprendizaje, la memoria y la comunicación) francés, de la Universidad Paris Sud.

Investigadores de dicho laboratorio acaban de demostrar que, si se induce artificialmente la plasticidad sináptica en una determinada zona del cerebro, éste aumenta su producción de neuronas nuevas, así como se mejora la supervivencia de las que ya existían, informa el propio CNRS en un comunicado.

La plasticidad sináptica es la que permite que las conexiones neuronales no sean rígidas, sino que adapten sus terminaciones en respuesta al flujo de información existente en el sistema nervioso central. Cada una de las neuronas de nuestro cerebro posee la capacidad de modificar sus propiedades, así como los patrones de conexión entre ellas, gracias a la plasticidad sináptica. De esta manera, es posible la adaptación del organismo al medio. Dicha plasticidad puede ser o bien ambiental o bien genética.

Nuevas neuronas y memoria

Inducir artificialmente la plasticidad sináptica en una zona concreta del cerebro, el llamado gyrus dentado, una parte del hipocampo cerebral relacionada con el aprendizaje, estimula la generación de neuronas, han descubierto investigadores franceses. Esto hace que se abran numerosas posibilidades terapéuticas para enfermedades cerebrales que afecten a la memoria.

La formación y la conservación de los recuerdos en el cerebro se produce gracias a la extraordinaria capacidad plástica del sistema nervioso: cambios perdurables en la fuerza de las sinapsis, que son las conexiones entre neuronas, así como una remodelación funcional y estructural de las redes neuronales activadas durante el aprendizaje, son los procedimientos que sigue el cerebro al aprender.

Entre estos procesos tiene una gran importancia el mecanismo de la potenciación a largo plazo, que consiste en un aumento importante y perdurable de la eficacia sináptica mientras se “guarda” en la memoria un recuerdo. Las modificaciones sinápticas pueden durar un tiempo muy corto o, por el contrario, ser definitivas.

Ambas modificaciones tienen mecanismos diferentes. El alzheimer y otros tipos de enfermedades cerebrales muestran que, bajo ciertas condiciones, las modificaciones a corto plazo pueden mantenerse mientras que las de largo plazo no se mantienen.

Aprender con farmacología

Pero quizá estas enfermedades puedan curarse si se aprende el mecanismo de generación de nuevas neuronas, lo que propiciará nuevas conexiones añadidas a la red neuronal. Las investigaciones han demostrado que la neurogenésis producida en el gyrus dentado del hipocampo puede ser de varios miles de nuevas neuronas por día.

Una minoría de estas nuevas células, producidas a partir de una población de células progenitoras, sobreviviría para diferenciarse principalmente en neuronas que maduran y se integran funcionalmente en las redes neuronales existentes y que, por lo tanto, aumentarían nuestra capacidad de aprendizaje.

La producción de estas nuevas neuronas funcionales aumenta en gran medida a partir del aprendizaje, mientras que, a la inversa, el bloqueo experimental de la neurogénesis en animales produce déficits de aprendizaje en ellos.

El equipo de Serge Laroche ha demostrado en sus análisis que existen relaciones entre la plasticidad sináptica y la creación de nuevas neuronas y que, por lo tanto, producir dicha plasticidad artificialmente ayudaría a recuperar zonas dañadas y discapacidades cerebrales.

Los resultados de este estudio han sido publicados en The Journal of Neuroscience, y señalan asimismo que la inducción artificial de la plasticidad sináptica en el gyrus dentado de las ratas adultas provoca la proliferación de las neuronas y la mejora de las ya existentes.

Una historia reciente

También señalan que las neuronas inmaduras, generadas en el hipocampo, aumentan mediante la inducción artificial de la plasticidad sináptica. Esto implicaría no sólo la posible aparición de nuevas terapias para determinadas enfermedades del cerebro, por medio de manipulación farmacológica, sino también que quizá la ejercitación regular de la memoria pueda ayudar a producir nuevas neuronas.

La idea de que el cerebro adulto de los mamíferos complejos puede producir neuronas es bastante nueva. Hasta hace poco se pensaba que la neurogénesis sólo ocurría durante el desarrollo del ser vivo. Sin embargo, ahora se ha comprobado la neurogénesis en dos órganos especializados del cerebro: el bulbo olfatorio, relacionado con el sentido del olfato, y el hipocampo, relacionado con los nuevos recuerdos.

También se ha dicho, en un estudio liderado por Elizabeth Gould, de la Universidad de Princeton y publicado en 1999 en The Journal of Neuroscience, que la generación de neuronas podría producirse en el neocórtex, donde residen las funciones cerebrales superiores, de macacos adultos.

En 2001, sin embargo, experimentos realizados por Pasko Rakic, de la Universidad de Yale, refutaron las observaciones de Elizabeth Gould. Es en este contexto en el que se produce el descubrimiento de los neurólogos franceses, que introducen la plasticidad sináptica inducida como factor a tener en cuenta para conseguir procesos regenerativos en el cerebro.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.tendencias21.net/El-cerebro-adulto-puede-generar-nuevas-neuronas_a1033.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut