MADRID, 24 d’octubre (EUROPA PRESS) –

   La Comissió de Polítiques Integrals per a la Discapacitat del Congrés ha aprovat per unanimitat una iniciativa, a instàncies de CiU , que insta el Govern a equiparar les condicions que s’exigeixen per obtenir i renovar el carnet de conduir a les persones diagnosticades amb una malaltia com la esclerosi múltiple, i altres malalties neurològiques, a les de la resta de conductors.MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) –

   La Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso ha aprobado por unanimidad una iniciativa, a instancias de CiU, que insta al Gobierno a equiparar las condiciones que se exigen para obtener y renovar el carné de conducir a las personas diagnosticadas con una enfermedad como la esclerosis múltiple, y otras enfermedades neurológicas, a las del resto de conductores.    

A la iniciativa es demana al Govern la creació d’un grup de treball, en el si de la Direcció General de Trànsit, que valori l’especial situació que viuen les persones que pateixen malalties, per exemple d’acceptació neurològica, a l’hora de tenir i prorrogar el permís de conduir, en col · laboració amb el Ministeri de Sanitat i les organitzacions expertes en la matèria

   A més, sol · licita al Govern la modificació del Reglament general de conductors per adequar els criteris d’aptitud requerits en el mateix, que afecten a l’esclerosi múltiple i altres malalties neurològiques, com lesions medul · lars, sense necessitat de noves proves i informes complementaris com s’exigeix ​​en l’actualitat.

   En tercer lloc, planteja canvis en el sistema d’obtenció i reobtenció del permís de conduir quan el diagnòstic d’una malaltia, com l’esclerosi múltiple, no sigui un inconvenient més enllà de l’aptitud i capacitat acreditada en el sistema de valoració de la capacitat de els conductors, havent de ser aquest suficient i no necessitant noves proves i informes complementaris, entenent que no siguin malalties sinó discapacitats les que privin del permís en general.

DISCAPACITAT

   D’altra banda, el Congrés dels Diputats ha donat llum verda per unanimitat a una iniciativa, a instàncies del PSOE, que reclama al Govern que, d’acord amb comunitats autònomes i organitzacions de la discapacitat, es posi en marxa un programa de mesures específiques un programa de mesures específiques per a les persones amb discapacitat en el medi rural, en el marc del pla d’acció i desenvolupament de l’Estratègia espanyola sobre discapacitat.

   És més, ha donat llum verda a una proposició no de llei en matèria de discapacitat perquè l’Executiu estudiï si és possible modificar la norma rectora del Reial Patronat sobre Discapacitat, de manera que, en compliment de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, els drets del col · lectiu constitueixin l’enfocament principal en totes les actuacions del Patronat.

   És més, demana que es reforci la participació de les persones amb discapacitat, a través de les seves associacions, en els òrgans rectors i en la presa de decisions d’aquest. Per això, reclama una regulació del Centre Espanyol de Subtitulat i Audiodescripció, d’acord amb la Llei per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues .

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-congreso-pide-equiparacion-condiciones-renovar-carne-personas-esclerosis-resto-conductores-20121024174614.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

En la iniciativa se pide al Gobierno la creación de un grupo de trabajo, en el seno de la Dirección General de Tráfico, que valore la especial situación que viven las personas que padecen enfermedades, por ejemplo de aceptación neurológica, a la hora de tener y prorrogar el carné de conducir, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y las organizaciones expertas en la materia

   Además, solicita al Gobierno la modificación del Reglamento General de Conductores para adecuar los criterios de aptitud requeridos en el mismo, que afectan a la esclerosis múltiple y a otras enfermedades neurológicas, como lesiones medulares, sin necesidad de nuevas pruebas e informes complementarios como se exige en la actualidad.

   En tercer lugar, plantea cambios en el sistema de obtención y reobtención del permiso de conducir cuando el diagnóstico de una enfermedad, como la esclerosis múltiple, no sea un inconveniente más allá de la aptitud y capacidad acreditada en el sistema de valoración de la capacidad de los conductores, debiendo ser este suficiente y no necesitando nuevas pruebas e informes complementarios, entendiendo que no sean enfermedades sino discapacidades las que priven del permiso en general.

DISCAPACIDAD

   Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde por unanimidad a una iniciativa, a instancias del PSOE, que reclama al Gobierno que, de acuerdo con comunidades autónomas y organizaciones de la discapacidad, se ponga en marcha un programa de medidas específicas un programa de medidas específicas para las personas con discapacidad en el medio rural, en el marco del plan de acción y desarrollo de la Estrategia española sobre discapacidad.

   Es más, ha dado luz verde a una proposición no de ley en materia de discapacidad para que el Ejecutivo estudie si es posible modificar la norma rectora del Real Patronato sobre Discapacidad, de modo que, en cumplimiento de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, los derechos del colectivo constituyan el enfoque principal en todas las actuaciones del Patronato.

   Es más, pide que se refuerce la participación de las personas con discapacidad, a través de sus asociaciones, en los órganos rectores y en la toma de decisiones del mismo. Por ello, reclama una regulación del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, de acuerdo con la Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-congreso-pide-equiparacion-condiciones-renovar-carne-personas-esclerosis-resto-conductores-20121024174614.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content