La Junta Distribuïdora d’Herències de la Comunitat Autònoma d’Aragó ha acordat la distribució de 574.000 euros corresponents a la suma dels patrimonis hereditaris de 12 persones que han mort en diferents localitats aragoneses sense fer testament -successions abintestato-, tal com indicava l’anunci publicat en el Butlletí Oficial d’Aragó el passat 10 de juliol de 2012. D’elles, 8 eren de la província de Saragossa, 2 de la de Terol i 2 de la d’Osca. La Junta Distribuidora de Herencias de la Comunidad Autónoma de Aragón ha acordado la distribución de 574.000 euros correspondientes a la suma de los patrimonios hereditarios de 12 personas que han fallecido en diferentes localidades aragonesas sin hacer testamento -sucesiones abintestato-, tal y como indicaba el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 10 de julio de 2012. De ellas, 8 eran de la provincia de Zaragoza, 2 de la de Teruel y 2 de la de Huesca.

  Aquesta quantitat s’ha repartit entre diferents entitats d’assistència o acció social de caràcter públic o privat sense ànim de lucre que reuneixen els requisits establerts en el Decret 191/2000, de 7 de novembre, del Govern d’Aragó.

Entre ells, el d’estar inscrites en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments d’Acció Social de la Diputació General d’Aragó, que explica actualment amb 2.097 entitats inscrites.

De cara a aquest repartiment, pel qual el Govern d’Aragó havia rebut 168 peticions, es va establir en una reunió anterior de la Junta com a criteri de distribució que els projectes finançats fossin actuacions de prestació d’assistència social directa als beneficiaris i que es tractés de serveis essencials per a persones en risc d’exclusió social, pobresa o malaltia, així com d’aquells relacionats amb l’autonomia personal i discapacitat o amb el reforç educatiu.

Dels 574.000 euros, 14.000 han correspost a la Casa d’Amparo (3.000 euros) i la Fundació Luis d’Azúa (11.000 euros) com a reconeixement -tal com disposa el citat Decret 191/2000, que fixa un percentatge del 10% del cabal liquidat en aquests casos- per comunicar a Administració la defunció sense hereus de tres persones els patrimonis de les quals van quedar per a la Comunitat Autònoma i formen part de les quantitats assignades avui.

Els altres 560.000 euros s’han repartit per a la Fundació Agustín Serrate (2.248,09 euros), Associació d’Ajuda a les Persones amb Discapacitat de Casp i Comarca (3.257,09 euros), Associació Guayente Centre “El Remós” (2.707,37 euros), Atades Huesca (21.404,84 euros), Centre Especial d’Ocupació Oliver (86.236,40 euros), Atadi Agrupació Turolense d’Associacions de Persones amb Discapacitat Intel·lectual (15.328 euros), Fundació Benito Ardid (18.475,63 euros), Càrites Diocesana de Saragossa (3.859,27 euros), Fundació Carmen Fernández Gespes. Centre especial Cedeixes (5.142,80 euros).

La Fundació Disminuïts Físics d’Aragó rep 182.826,23 euros, Associació Oscense d’Esclerosi Múltiple (2.391,61 euros), Fundació Verge del Pueyo (27.551,29 euros), Fundació Picarral (22.866,97 euros), Fundació Ramón Rei Ardid (91.502,20 euros), Associació per a la Integració de Persones amb Discapacitat Intel·lectual Utrillo )3.780,72 euros) i Centre de Serveis Socials (Ajuntament de Calataiud) (70.765,92 euros).

La Junta Distribuïdora d’Herències de la Comunitat està presidida pel conseller d’Hisenda i Administració Pública del Govern d’Aragó. La integren com a vocals la interventora general, el secretari general tècnic del Departament de Sanitat, Benestar Social i Família, el director gerent de l’Institut Aragonés de Serveis Socials i els directors generals de Serveis Jurídics, Benestar Social i Dependència, Patrimoni Cultural i Contractació, Patrimoni i Organització.

La Junta va ser creada en l’any 2000 com a òrgan competent per a la distribució dels cabals dels quals la Comunitat Autònoma hagi estat declarada hereva intestada.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lavanguardia.com/20120912/54349326283/el-gobierno-de-aragon-reparte-574-000-euros-entre-18-entidades-de-asistencia-social.html

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Esta cantidad se ha repartido entre diferentes entidades de asistencia o acción social de carácter público o privado sin ánimo de lucro que reúnen los requisitos establecidos en el Decreto 191/2000, de 7 de noviembre, del Gobierno de Aragón.

Entre ellos, el de estar inscritas en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social de la Diputación General de Aragón, que cuenta actualmente con 2.097 entidades inscritas.

De cara a este reparto, para el que el Gobierno de Aragón había recibido 168 peticiones, se estableció en una reunión anterior de la Junta como criterio de distribución que los proyectos financiados fueran actuaciones de prestación de asistencia social directa a los beneficiarios y que se tratara de servicios esenciales para personas en riesgo de exclusión social, pobreza o enfermedad, así como de aquellos relacionados con la autonomía personal y discapacidad o con el refuerzo educativo.

De los 574.000 euros, 14.000 han correspondido a la Casa de Amparo (3.000 euros) y la Fundación Luis de Azúa (11.000 euros) como reconocimiento -tal y como dispone el citado Decreto 191/2000, que fija un porcentaje del 10% del caudal liquidado en estos casos- por comunicar a Administración el fallecimiento sin herederos de tres personas cuyos patrimonios quedaron para la Comunidad Autónoma y forman parte de las cantidades asignadas hoy.

Los otros 560.000 euros se han repartido para la Fundación Agustín Serrate (2.248,09 euros), Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca (3.257,09 euros), Asociación Guayente Centro “El Remós” (2.707,37 euros), Atades Huesca (21.404,84 euros), Centro Especial de Empleo Oliver (86.236,40 euros), Atadi Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (15.328 euros), Fundación Benito Ardid (18.475,63 euros), Cáritas Diocesana de Zaragoza (3.859,27 euros), Fundación Carmen Fernández Céspedes. Centro especial Cedes (5.142,80 euros).

La Fundación Disminuidos Físicos de Aragón recibe 182.826,23 euros, Asociación Oscense de Esclerosis Múltiple (2.391,61 euros), Fundación Virgen del Pueyo (27.551,29 euros), Fundación Picarral (22.866,97 euros), Fundación Ramón Rey Ardid (91.502,20 euros), Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual Utrillo )3.780,72 euros) y Centro de Servicios Sociales (Ayuntamiento de Calatayud) (70.765,92 euros).

La Junta Distribuidora de Herencias de la Comunidad está presidida por el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. La integran como vocales la interventora general, el secretario general técnico del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y los directores generales de Servicios Jurídicos, Bienestar Social y Dependencia, Patrimonio Cultural y Contratación, Patrimonio y Organización.

La Junta fue creada en el año 2000 como órgano competente para la distribución de los caudales de los que la Comunidad Autónoma haya sido declarada heredera intestada.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lavanguardia.com/20120912/54349326283/el-gobierno-de-aragon-reparte-574-000-euros-entre-18-entidades-de-asistencia-social.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content