La política, el món dels afers sociosanitaris i l’estudi han estat sempre els seus tres grans passions, i allà per on ha passat ha estat capaç de compaginar-les amb un segell personal: una marcada vocació conciliadora i de servei públic que ha estat reconeguda en múltiples ocasions, tant en públic com en privat. L’última, durant els premis Fundamed & Wecare-o 2015, que va elevar a Concepciò Tarruella com la Figura Pública Sanitària de l’any.

Va arribar a la política el 1986, de la mà de Josep Antoni Duran i Lleida, quan presidia el Col·legi d’Infermeria de Lleida. Es va estrenar com a gerent dels Serveis Socials a la Diputació de Lleida fins a 1992, càrrec que va abandonar per ser diputada del Parlament durant dos anys. Després del seu pas per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat va tornar al Parlament, a Sanitat i Política Social, des d’on va saltar al Congrés com a diputada de CiU (finalment només de Uniò) en la IX i X legislatura. Es va llaurar una fama de diputada treballadora, valenta i dialogant, compromesa amb el sector. D’això ha donat mostres sobrades, especialment des que els reials decrets llei van començar a fer efecte i va començar a demanar un canvi de rumb en la política farmacèutica.

El 2011 va denunciar el que fins llavors havia estat un secret a veus: que la Comissió Interministerial de Preus no ofereix garanties jurídiques a les companyies. Incansablement va fer front a les regulacions de caràcter economicista que han llastat al SNS en els anys de la crisi amb missatges repetits fins a la sacietat: que el sistema està infrafinançat; que les innovacions no són una despesa i que les comunitats necessiten un pressupost estatal o solucions innovadores (com utilitzar l’IVA sanitari) en lloc de recórrer a l’endeutament via FLA; que el copagament per renda necessita més trams per ser just i equitatiu; que els DH han de tornar a les farmàcies; que el Consell Interterritorial ha fortalcer l’Estat de les Autonomies; que les polítiques sanitàries no s’han de dictar des d’Hisenda …

També es va apuntar bons gols. Al juny de 2014 va tirar endavant la proposta d’establir una regulació específica per als biosimilars, si bé al maig de 2015 el Govern va opinar que no era necessari. Al juny de 2015 va signar un consens amb el PP en política de vacunació. Però no va poder tirar endavant la seva major repte. Convençuda que s’han de fer polítiques sanitarias, i no polítiques amb la sanitat, Tarruella va veure com les diferències polítiques dirimien les possibilitats del Pacte que va impulsar en la IX legislatura.

Va sortir del Congrés per reprendre la seva tasca en l’àmbit social, en el qual prèviament s’havia involucrat activament en diferents federacions i entitats sociosanitàries, unes relacionades amb l’esclerosi múltiple com, FESALUT (de la qual va ser fundadora i promotora) o FELEM. Avui la seva vocació de servei públic contínua vinculada a l’associacionisme, com a presidenta d’Esclerosi Múltiple Espanya. Des d’aquest fòrum es mostra disposada a continuar treballant amb les mateixes armes que l’han fet mereixedora del Premi a la Figura pública sanitària 2015: “Sóc una infermera de vocació que temporalment ha estat en política i que ara està en el costat dels pacients. seguiré lluitant contra les desigualtats i les injustícies sempre a base de diàleg i intentant arribar a acords “.

Sóc una infermera de vocació que temporalment ha estat en política i ara està en el costat dels pacients ”

En la meva trajectòria he intentat lluitar contra les desigualtats, però sempre a base de diàleg i acord ”

La política, el mundo de los asuntos socio-sanitarios y el estudio han sido siempre sus tres grandes pasiones, y allá por donde ha pasado ha sido capaz de compaginarlas con un sello personal: una marcada vocación conciliadora y de servicio público que ha sido reconocida en múltiples ocasiones, tanto en público como en privado. La última, durante los premios Fundamed & Wecare-u 2015, que elevó a Concepciò Tarruella como la Figura Pública Sanitaria del año.

Llegó a la política en 1986, de la mano de Josep Antoni Duran i Lleida, cuando presidía el Colegio de Enfermería de Lleida. Se estrenó como gerente de los Servicios Sociales en la Diputación de Lleida hasta 1992, cargo que abandonó para ser diputada del Parlament durante dos años. Tras su paso por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat regresó al Parlament, a Sanidad y Política Social, desde donde saltó al Congreso como diputada de CiU (finalmente sólo de Uniò) en la IX y X legislatura. Se labró una fama de diputada trabajadora, valiente y dialogante, comprometida con el sector. De eso ha dado muestras sobradas, especialmente desde que los Reales Decretos-ley comenzaron a hacer mella y empezó a pedir un cambio de rumbo en la política farmacéutica.

En 2011 denunció lo que hasta entonces había sido un secreto a voces: que la Comisión Interministerial de Precios no ofrece garantías jurídicas a las compañías. Incansablemente hizo frente a las regulaciones de carácter economicista que han lastrado al SNS en los años de la crisis con mensajes repetidos hasta la saciedad: que el sistema está infrafinanciado; que las innovaciones no son un gasto y que las comunidades necesitan un presupuesto estatal o soluciones innovadoras (como utilizar el IVA sanitario) en lugar de recurrir al endeudamiento vía FLA; que el copago por renta necesita más tramos para ser justo y equitativo; que los DH deben volver a las farmacias; que el Consejo Interterritorial debe fortalcer el Estado de las Autonomías; que las políticas sanitarias no deben dictarse desde Hacienda…

También se apuntó buenos tantos. En junio de 2014 sacó adelante la propuesta de establecer una regulación específica para los biosimilares, si bien en mayo de 2015 el Gobierno opinó que no era necesario. En junio de 2015 firmó un consenso con el PP en política de vacunación. Pero no pudo sacar adelante su mayor reto. Convencida de que se deben hacer políticas sanitairas, y no políticas con la sanidad, Tarruella vio cómo las diferencias políticas dirimían las posibilidades del Pacto que impulsó en la IX legislatura.

Salió del Congreso para retomar su labor en el ámbito social, en el que previamente se había involucrado activamente en distintas federaciones y entidades socio-sanitarias, unas relacionadas con la esclerosis múltiple como, FESALUT (de la que fue fundadora y promotora) o FELEM. Hoy su vocación de servicio público continua vinculada al asociacionismo, como presidenta de Esclerosis Múltiple España. Desde este foro se muestra dispuesta a continuar trabajando con las mismas armas que le han hecho merecedora del Premio a la Figura Pública Sanitaria 2015: “Soy una enfermera de vocación que temporalmente ha estado en política y que ahora está en el lado de los pacientes. Seguiré luchando contra las desigualdades y las injusticias siempre a base de diálogo e intentando llegar a acuerdos”.

Soy una enfermera de vocación que temporalmente ha estado en política y ahora está en el lado de los pacientes”

En mi trayectoria he intentado luchar contra las desigualdades, pero siempre a base de diálogo y acuerdo”

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-27/suplementos-y-especiales/el-jurado-reconoce-la-conciliadora-vocacion-de-servicio-publico-de-concepcio-tarruella/pagina.aspx?idart=984886&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-27/suplementos-y-especiales/el-jurado-reconoce-la-conciliadora-vocacion-de-servicio-publico-de-concepcio-tarruella/pagina.aspx?idart=984886&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut