Milers de persones viatgen anualment a diferents llocs del món on es realitzen tractaments amb cèl·lules mare per a malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer o el Parkinson. És el que es coneix com a turisme de cèl·lules mare .

Miles de personas viajan anualmente a diferentes lugares del mundo donde se realizan tratamientos con células madre para enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer o el párkinson. Es lo que se conoce como turismo de células madre.

Fa poc més d’un mes vaig llegir una notícia que em va sorprendre: un popular actor canadenc que pateix Alzheimer viatjava a Mèxic a sotmetre a un tractament amb cèl·lules mare. A partir d’aquí la curiositat, i l’ofici, em va portar a descobrir un món sanitari paral·lel que sorprèn, espanta i promet per igual.
El turisme de cèl·lules mare és una realitat, només cal posar el terme cèl·lules mare a Internet i ens veurem bombardejats per publicitat provinent de la Xina o altres llocs on les lleis, molt més laxes en matèria sanitària, han permès que proliferin tractaments que en altres llocs , com a Espanya o EUA, estan prohibits. Encara que a Europa, un lloc on es practicaven aquests tractaments es va fer momentàniament famós. Ara us expliquem.

 

QUÈ SÓN ELS TRACTAMENTS AMB CÈL·LULES MARE I QUIN POTENCIAL TENEN EN EL TRACTAMENT DE MALALTIES COM EL PARKINSON O L’ALZHEIMER.


Les cèl·lules mare embrionàries tenen la capacitat de diferenciar-se en qualsevol altre tipus de cèl·lules. En el cas de les malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer i la malaltia de Parkinson, moren cèl·lules cerebrals encarregades de transmetre l’impuls nerviós, les neurones. Depenent de l’àrea del cervell en què moren neurones així seran els processos afectats. Per exemple, en el cas de l’Alzheimer on primer comencen a morir, generalment, és en una àrea del cervell implicada en la memòria, per aquest motiu aquest sigui el primer procés cognitiu que deteriora.

Si les neurones moren, per què no substituir-les per altres ?, això és el que vindrien a fer les cèl·lules mare diferenciades en neurones, prendre el lloc de les neurones mortes.

Com a idea i promesa-més que promesa, en veritat- estan molt bé, el problema és que la ciència encara no està segura que aquests procediments siguin segurs i fins i tot, si són realment efectius.

EL CAS DE XCELL-CENTER A ALEMANYA.

A principis de 2011 una notícia es feia momentàniament coneguda: tancava un centre alemany, XCELL-Center, dedicat als tractaments amb cèl·lules mare. El centre, creat per un metge holandès, el Dr. Cornelis Kleinbloesem, va aprofitar un buit legal en les lleis alemanyes per oferir aquests serveis. Es calcula que des de 2007 fins a la data en què va tancar es van tractar en aquests hospitals, tenia diverses clíniques a Alemanya, al voltant de 3000 persones .

Les clíniques van haver de tancar arran de l’escàndol deslligat pel diari britànic The Sunday Telegraph que va fer un reportatge sobre els tractaments que es realitzaven en XCELL-Center.En l’article es va parlar del cas de la mort d’un nen de 18 mesos com a conseqüència d’un tractament en una centre XCELL, i d’un altre nen de 10 anys que gairebé mor també.

No obstant això, aquest no va ser la fi de l’incombustible Cornelis Kleinbloesem.D’Alemanya va passar al Líban i en l’actualitat, segons vam poder confirmar, té els seus centres a Bulgària.

Em vaig acostar a la pàgina web de la clínica de Bulgària amb la millor de les actituds, no pretenc demonitzar els tractaments amb cèl·lules mare, ni molt menys. A la primera pàgina ens rep un escrit del Dr. Kleinbloesem titllant de pseudocientífics els arguments en contra dels tractaments amb cèl·lules mare i apel·la al sentit comú per defensar-los ¿una mica contradictori, no?

VOL DIR AIXÒ QUE NO FUNCIONEN LES TERÀPIES AMB CÈL·LULES MARE?

No, ningú pot dir això. Un dels problemes és aquest, la ciència encara no ha arribat a concloure que són prou efectius i el necessàriament segurs.

Les persones que se sotmeten a aquests tractaments en països amb regulacions menys estrictes, no estan sotmetent-se a un procediment regulat i controlat. En una ocasió va succeir que en lloc de cèl·lules mare humanes, les persones van rebre cèl·lules bovines. De sorgir complicacions i estar al teu país d’origen, serà complicat per als professionals aplicar-te un tractament per a les conseqüències d’un procediment que desconeixen. Més encara, es fa en un altre país quines garanties reals tens de res? ¿Algú assumeix alguna responsabilitat?

Des Tití no podem dir si funcionen o no, això correspon a la ciència i encara no ha arribat a una conclusió definitiva ¿que la malaltia no espera i el deteriorament avança? També és cert, però ¿compensen els riscos? Són preguntes que tots ens hem de fer.

En l’actualitat s’estan donant passos ferms per provar la seguretat dels tractaments amb cèl·lules mare en malalties com el Parkinson. En contextos molt controlats i amb grans equips mèdics. Recentment el govern australià va aprovar la realització d’un assaig clínic en 12 persones amb Parkinson amb un tractament amb cèl·lules mare. Si tot surt bé, per a l’any 2017 o 2018 es podran iniciar assajos als EUA i Europa ¿molt temps d’espera? si ¿més segurs? Sí també, sense dubtes.

Referències

CIRM. (2014, December 9). Les cèl·lules mare com teràpies. Disponible en https://www.cirm.ca.gov/our-progress/las-c%C3%A9lulas-madre-como-terapias

InfoNews (2014, April 18). Contra l’engany: Tractament amb cèl·lules mares. InfoNews.Disponible en http://www.infonews.com/nota/140088/contra-el-engano-tratamiento-con-celulas

Landau, E. (2011, September 26). Els experts adverteixen per tractaments experimentals de cèl·lules mare – Salut – CNNMéxico.com. CNN. disponible en

Mendick, R. (2012, April 7). Stem cell doctor forced to close his clínic after child ‘s death is back in business. The Telegraph. disponible en http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/9192216/Stem-cell-doctor-forced-to-close-his-clinic-after-childs-death-is-back-in-business.html

Mendick, R., & Hall, A. (2011, May 8). Europe ‘s largest stem cell clínic shut down after death of baby. The Telegraph. disponible en http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/8500233/Europes-largest-stem-cell-clinic-shut-down-after-death-of-baby.html

Hace poco más de un mes leí una noticia que me asombró: un popular actor canadiense que padece alzhéimer viajaba a México a someterse a un tratamiento con células madre. A partir de ahí la curiosidad, y el oficio, me llevó a descubrir un mundo sanitario paralelo que asombra, asusta y promete por igual.
El turismo de células madre es una realidad, basta con poner el término células madre en Internet y nos veremos bombardeados por publicidad proveniente de China u otros lugares donde las leyes, mucho más laxas en materia sanitaria, han permitido que proliferen tratamientos que en otros lugares, como en España o EE.UU, están prohibidos. Aunque en Europa,un lugar donde se practicaban estos tratamientos se hizo momentáneamente famoso. Ahora os contamos.

QUÉ SON LOS TRATAMIENTOS CON CÉLULAS MADRE Y QUÉ POTENCIAL TIENEN EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES COMO EL PÁRKINSON O EL ALZHÉIMER.

Las células madre embrionarias tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier otro tipo de células. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y la enfermedad de Parkinson, mueren células cerebrales encargadas de transmitir el impulso nervioso, las neuronas. Dependiendo del área del cerebro en que mueren neuronas así serán los procesos afectados. Por ejemplo, en el caso del alzhéimer donde primero empiezan a morir, generalmente, es en un área del cerebro involucrada en la memoria, de ahí que este sea el primero proceso cognitivo que deteriora.

Si las neuronas mueren, ¿por qué no sustituirlas por otras?, eso es lo que vendrían a hacer las células madre diferenciadas en neuronas, tomar el lugar de las neuronas muertas.

Como idea y promesa—más que promesa, en verdad— están muy bien, el problema es que la ciencia aún no está segura de que esos procedimientos sean seguros e incluso, si son realmente efectivos.

EL CASO DE XCELL-CENTER EN ALEMANIA.

A principios de 2011 una noticia se hacía momentáneamente conocida: cerraba un centro alemán,XCell-Center, dedicado a los tratamientos con células madre. El centro, creado por un médico holandés,el Dr.  Cornelis Kleinbloesem, aprovechó un vacío legal en las leyes alemanas para ofrecer estos servicios. Se calcula que desde 2007 hasta la fecha en que cerró se trataron en estos hospitales, tenía varias clínicas en Alemania, alrededor de 3000 personas.

Las clínicas tuvieron que cerrar a raíz del escándalo desatado por el periódico británico The Sunday Telegraph que hizo un reportaje sobre los tratamientos que se realizaban en XCell-Center . En el artículo se habló del caso de la muerte de un niño de 18 meses como consecuencia de un tratamiento en una centro Xcell, y de otro niño de 10 años que casi muere también.

Sin embargo, este no fue el fin del incombustible Cornelis Kleinbloesem. De Alemania pasó al Líbano y en la actualidad, según pudimos confirmar, tiene sus centros en Bulgaria.

Me acerqué a la página web de la clínica de Bulgaria con la mejor de las actitudes, no pretendo demonizar los tratamientos con células madre, ni mucho menos. En la primera página nos recibe un escrito del Dr. Kleinbloesem tildando de pseudocientíficos los argumentos en contra de los tratamientos con células madre y apela al sentido común para defenderlos ¿un poco contradictorio,no?

¿SIGNIFICA ESTO QUE NO FUNCIONAN LAS TERAPIAS CON CÉLULAS MADRE?

No, nadie puede decir eso. Uno de los problemas es ese, la ciencia aún no ha llegado a concluir que son lo suficientemente efectivos y lo necesariamente seguros.

Las personas que se someten a estos tratamientos en países con regulaciones menos estrictas, no están sometiéndose a un procedimiento regulado y controlado. En una ocasión sucedió que en lugar de células madre humanas, las personas recibieron células bovinas. De surgir complicaciones y estar en tu país de origen, será complicado para los profesionales aplicarte un tratamiento para las consecuencias de un procedimiento que desconocen. Más aún, al realizarse en otro país ¿qué garantías reales tienes de nada? ¿alguien asume alguna responsabilidad?

Desde TiTi no podemos decir si funcionan o no, eso corresponde a la ciencia y aún no ha llegado a una conclusión definitiva ¿que la enfermedad no espera y el deterioro avanza? También es cierto, pero ¿compensan los riesgos? Son preguntas que todos debemos hacernos.

En la actualidad se están dando pasos firmes para probar la seguridad de los tratamientos con células madre en enfermedades como el párkinson. En contextos muy controlados y con grandes equipos médicos. Recientemente el gobierno australiano aprobó la realización de un ensayo clínico en 12 personas con párkinson con un tratamiento con células madre. Si todo sale bien, para el año 2017 o 2018 se podrán iniciar ensayos en EE.UU y Europa ¿mucho tiempo de espera? sí ¿más seguros? Sí también, sin dudas.

Referencias

CIRM. (2014, December 9). Las células madre como terapias. Disponible en https://www.cirm.ca.gov/our-progress/las-c%C3%A9lulas-madre-como-terapias

InfoNews (2014, April 18). Contra el engaño: Tratamiento con células madres. InfoNews. Disponible en http://www.infonews.com/nota/140088/contra-el-engano-tratamiento-con-celulas

Landau, E. (2011, September 26). Los expertos advierten por tratamientos experimentales de células madre – Salud – CNNMéxico.com. CNN. Disponible en http://mexico.cnn.com/salud/2011/09/26/los-expertos-advierten-por-tratamientos-experimentales-de-celulas-madre

Mendick, R. (2012, April 7). Stem cell doctor forced to close his clinic after child’s death is back in business. The Telegraph. Disponible en http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/9192216/Stem-cell-doctor-forced-to-close-his-clinic-after-childs-death-is-back-in-business.html

Mendick, R., & Hall, A. (2011, May 8). Europe’s largest stem cell clinic shut down after death of baby. The Telegraph. Disponible en http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/8500233/Europes-largest-stem-cell-clinic-shut-down-after-death-of-baby.html

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.2ti.es/2016/02/turismo-de-celulas-madre/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.2ti.es/2016/02/turismo-de-celulas-madre/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content