• És uns 3.600 euros més baix a l’any
  • Es unos 3.600 euros más bajo al año


  Els salaris de les persones amb discapacitat segueixen sent inferiors al de la resta de treballadors, segons es desprèn dels resultats de l’enquesta ‘El salari de les persones amb discapacitat’, elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que revela que en concret són 3.662,4 euros bruts menys a l’any de mitjana.
  L’Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball a Espanya de Fundació ONCE, Odismet, ha indicat aquest dimecres que es constata «una evolució negativa d’aquesta dada», ja que «mentre al conjunt de la població s’observa certa estabilitat en el salari, en el cas de la retribució de les persones amb discapacitat es produeix una tendència decreixent, reduint-des de 2010 en més de 1.400 euros «.

  Segons l’enquesta, tot i que el salari brut anual de les persones amb discapacitat és de 19.138 euros (per a la població sense discapacitat ascendeix a 22.801,6 euros), hi ha grups més desfavorits, com les dones amb discapacitat (17.208 euros), els que tenen contractes temporals (13.059 euros), els que tenen edats compreses entre 16 i 29 anys (10.555,8 euros) i les persones amb discapacitat intel·lectual (15.657,5 euros).

  Així mateix, va destacar la importància de la formació entre les persones amb discapacitat, ja que «aquesta variable és considerada tradicionalment com una trava en el col·lectiu», de manera que «les majors dificultats en l’accés i seguiment del procés formatiu que afronten solen concloure en baixos nivells de qualificació «, repercutint de manera negativa en les seves possibilitats d’accés a l’ocupació i igualment en els seus salaris.

  Les persones amb discapacitat amb estudis primaris perceben de mitjana 17.190,2 euros bruts a l’any, mentre en el cas dels que tenen estudis superiors la xifra s’eleva fins a 34.403,1 euros bruts anuals.

 

Los salarios de las personas con discapacidad siguen siendo inferiores al del resto de trabajadores, según se desprende de los resultados de la encuesta ‘El salario de las personas con discapacidad’, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que desvela que en concreto son 3.662,4 euros brutos menos al año de media.
El Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España de Fundación ONCE, Odismet, indicó este miércoles que se constata «una evolución negativa de este dato», ya que «mientras en el conjunto de la población se observa cierta estabilidad en el salario, en el caso de la retribución de las personas con discapacidad se produce una tendencia decreciente, reduciéndose desde 2010 en más de 1.400 euros».

Según la encuesta, a pesar de que el salario bruto anual de las personas con discapacidad es de 19.138 euros (para la población sin discapacidad asciende a 22.801,6 euros), hay grupos más desfavorecidos, como las mujeres con discapacidad (17.208 euros), los que tienen contratos temporales (13.059 euros), los que tienen edades comprendidas entre 16 y 29 años (10.555,8 euros) y las personas con discapacidad intelectual (15.657,5 euros).

Asimismo, destacó la importancia de la formación entre las personas con discapacidad, ya que «dicha variable es considerada tradicionalmente como una traba en el colectivo», de forma que «las mayores dificultades en el acceso y seguimiento del proceso formativo que afrontan suelen concluir en bajos niveles de cualificación», repercutiendo de manera negativa en sus posibilidades de acceso al empleo e igualmente en sus salarios.

Las personas con discapacidad con estudios primarios perciben de media 17.190,2 euros brutos al año, mientras en el caso de quienes cuentan con estudios superiores la cifra se eleva hasta 34.403,1 euros brutos anuales.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=593692&s=23

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME


 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=593692&s=23