Un estudi coordinat per la neuròloga i responsable de la Unitat de Neurosonología i Hemodinámica cerebral del Centre Mèdic d’Astúries, Jéssica Fernández, ha demostrat l’eficàcia de l’ecografia com a tècnica de diagnòstic de malalties desmielinizantes, com l’esclerosi múltiple. Els resultats d’aquesta investigació indiquen que existeix una diferència en el diàmetre del nervi òptic entre les persones que pateixen aquesta malaltia i aquelles que estan sanes.
Les patologies desmielinizantes són un grup de malalties caracteritzades per la destrucció de la mielina. Entre elles, la més coneguda i més comuna és l’esclerosi múltiple, una dolència que afecta principalment a gent jove, d’entre 20 i 40 anys. A Espanya es calcula que la pateixen 120 de cada 100.000 habitants, 120 persones pateixen aquesta malaltia.Un estudio coordinado por la neuróloga y responsable de la Unidad de Neurosonología y Hemodinámica cerebral del Centro Médico de Asturias, Jéssica Fernández, ha demostrado la eficacia de la ecografía como técnica de diagnóstico de enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple. Los resultados de esta investigación indican que existe una diferencia en el diámetro del nervio óptico entre las personas que padecen esta enfermedad y aquéllas que están sanas. Las patologías desmielinizantes son un grupo de enfermedades caracterizadas por la destrucción de la mielina. Entre ellas, la más conocida y más común es la esclerosis múltiple, una dolencia que afecta principalmente a gente joven, de entre 20 y 40 años. En España se calcula que la padecen 120 de cada 100.000 habitantes, 120 personas padecen esta enfermedad.

Habitualment, l’esclerosi cursa en brots, en períodes en els quals es presenten alteracions neurològiques, amb recuperació posterior. No obstant això, en ocasions els símptomes passen distrets tant per al pacient com para el seu metge. Encara que encara no existeix cura per a aquesta malaltia, en l’actualitat es disposa d’abundants tractaments dirigits a modificar la seva evolució. Es preveu que en els propers anys el tractament de l’esclerosi experimenti grans avanços i es disposi de múltiples estratègies que hauran de ser adaptades a les circumstàncies de cada pacient.

«El nervi òptic és accessible per a l’estudi, i en els últims anys l’ús de la tomografia per coherència òptica per a l’estudi de dany en aquest nervi entre els pacients amb esclerosi múltiple ha cobrat cert auge», assenyala la doctora Fernández. «Aquesta tècnica ha demostrat que és útil per valorar l’existència d’atròfia del nervi òptic en pacients amb aquesta malaltia, fins i tot en aquells en els quals mai ha donat símptomes d’afectació», precisa la neuròloga.
L’objectiu dels autors d’aquesta investigació -Jéssica Fernández, Raquel García i Valentín Mateos- se centrava a valorar si existeixen diferències en el diàmetre del nervi òptic entre un grup de pacients amb esclerosis i un altre grup de voluntaris completament sans. Es pretenia, d’aquesta manera, «diagnosticar per aquest mètode l’existència d’una atròfia del nervi òptic». Per a això, els especialistes van comparar les mesures del diàmetre d’aquest nervi entre ambdós grups i van recollir si havien presentat clínica de neuritis òptica en algun moment de la seva vida.

En comprovar els resultats, es van trobar amb una diferència significativa en el diàmetre del nervi òptic entre els voluntaris sans i els malalts. En aquests últims, el grossor està disminuït, la qual cosa es tradueix en l’existència d’una atròfia de nervi òptic. Així mateix, la tècnica va mostrar que la diferència està present tant en els pacients que havien presentat clínica de neuritis òptica en algun moment de la seva vida, com en els quals no.

D’altra banda, l’estudi va posar en relleu que l’ús de l’ecografia per valorar el nervi òptic es va mostrar com «altament sensible i específica per al diagnòstic d’aquesta atròfia òptica». Aquesta tècnica presenta nombrosos avantatges enfront d’unes altres, com la tomografia per coherència òptica. Entre elles destaquen «la rapidesa en realitzar-la i el seu menor cost». «Podria acabar sent una tècnica que podem utilitzar en el futur per al diagnòstic o seguiment d’aquestes malalties», assenyala Jéssica Fernández.

Quant als efectes pràctics de la investigació, la neuròloga del Centre Mèdic indica que es tracta d’un «estudi pilot», per la qual cosa «resulta arriscat fer una prospecció del seu potencial en el futur». Admet, això sí, que sí ha servit per «confirmar que l’esclerosi múltiple és una malaltia que té una activitat silente», no coneguda pel pacient i per l’especialista, «en la qual s’atrofia el nervi òptic, sense que apreciem símptomes ni canvis clínics reseñables». Així mateix, han comprovat que els resultats són «superponibles a altres tècniques més costoses i que no estan disponibles en tots els hospitals».

Els autors de la investigació han estat guardonat amb un dels premis atorgats a l’últim congrés de la Societat Europea de Neurosonología i Hemodinámica Cerebral. L’estudi ha estat publicat en «Revista de Neurologia». Especialistes de diversos centres nacionals han contactat amb us neuròlegs asturians per sol·licitar informació. Pròximament donarà començament una nova fase de col·laboració amb un dels grans hospitals de la xarxa pública de Madrid. «Intentarem demostrar que l’ús de l’ecografia és tan útil com el de la tomografia per coherència òptica», assenyala Fernández, qui espera poder iniciar en els propers mesos el reclutament de pacients per a aquesta investigació.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/07/30/centinela-esclerosis/1277507.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Habitualmente, la esclerosis cursa en brotes, en períodos en los que se presentan alteraciones neurológicas, con recuperación posterior. Sin embargo, en ocasiones los síntomas pasan inadvertidos tanto para el paciente como para su médico. Aunque aún no existe cura para esta enfermedad, en la actualidad se dispone de abundantes tratamientos dirigidos a modificar su evolución. Se prevé que en los próximos años el tratamiento de la esclerosis experimente grandes avances y se disponga de múltiples estrategias que deberán ser adaptadas a las circunstancias de cada paciente.

«El nervio óptico es accesible para el estudio, y en los últimos años el uso de la tomografía por coherencia óptica para el estudio de daño en dicho nervio entre los pacientes con esclerosis múltiple ha cobrado cierto auge», señala la doctora Fernández. «Esta técnica ha demostrado que es útil para valorar la existencia de atrofia del nervio óptico en pacientes con esta enfermedad, incluso en aquéllos en los que nunca ha dado síntomas de afectación», precisa la neuróloga.

El objetivo de los autores de esta investigación -Jéssica Fernández, Raquel García y Valentín Mateos- se centraba en valorar si existen diferencias en el diámetro del nervio óptico entre un grupo de pacientes con esclerosis y otro grupo de voluntarios completamente sanos. Se pretendía, de este modo, «diagnosticar por este método la existencia de una atrofia del nervio óptico». Para ello, los especialistas compararon las medidas del diámetro de este nervio entre ambos grupos y recogieron si habían presentado clínica de neuritis óptica en algún momento de su vida.

Al comprobar los resultados, se encontraron con una diferencia significativa en el diámetro del nervio óptico entre los voluntarios sanos y los enfermos. En estos últimos, el grosor está disminuido, lo que se traduce en la existencia de una atrofia de nervio óptico. Asimismo, la técnica mostró que la diferencia está presente tanto en los pacientes que habían presentado clínica de neuritis óptica en algún momento de su vida, como en los que no.

Por otro lado, el estudio puso de relieve que el uso de la ecografía para valorar el nervio óptico se mostró como «altamente sensible y específica para el diagnóstico de esa atrofia óptica». Esta técnica presenta numerosas ventajas frente a otras, como la tomografía por coherencia óptica. Entre ellas destacan «la rapidez al realizarla y su menor coste». «Podría acabar siendo una técnica que podemos utilizar en el futuro para el diagnóstico o seguimiento de estas enfermedades», señala Jéssica Fernández.

En cuanto a los efectos prácticos de la investigación, la neuróloga del Centro Médico indica que se trata de un «estudio piloto», por lo que «resulta arriesgado hacer una prospección de su potencial en el futuro». Admite, eso sí, que sí ha servido para «confirmar que la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene una actividad silente», no conocida por el paciente y por el especialista, «en la que se atrofia el nervio óptico, sin que apreciemos síntomas ni cambios clínicos reseñables». Asimismo, han comprobado que los resultados son «superponibles a otras técnicas más costosas y que no están disponibles en todos los hospitales».

Los autores de la investigación han sido galardonado con uno de los premios otorgados en el último congreso de la Sociedad Europea de Neurosonología y Hemodinámica Cerebral. El estudio ha sido publicado en «Revista de Neurología». Especialistas de diversos centros nacionales han contactado con os neurólogos asturianos para solicitar información. Próximamente dará comienzo una nueva fase de colaboración con uno de los grandes hospitales de la red pública de Madrid. «Intentaremos demostrar que el uso de la ecografía es tan útil como el de la tomografía por coherencia óptica», señala Fernández, quien espera poder iniciar en los próximos meses el reclutamiento de pacientes para esta investigación.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/07/30/centinela-esclerosis/1277507.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content