Un grup d’investigadors de la Universitat de Búffalo, de Nova York (Estats Units), ha dut a terme un estudi en el qual han detectat els factors de risc de la insuficiència venosa cerebroespinal crònica, en voluntaris sense danys neurològics, i han pogut relacionar aquests amb els factors de risc de desenvolupar esclerósis múltiple (EM), segons ha publicat PLoS One.  Un grupo de investigadores de la Universidad de Búffalo, de Nueva York (Estados Unidos), ha llevado a cabo un estudio en el que han detectado los factores de riesgo de la insuficiencia venosa cerebroespinal crónica, en voluntarios sin daños neurológicos, y han podido relacionar estos con los factores de riesgo de desarrollar esclerosis múltiple (EM), según ha publicado PLoS One.

En la investigació, realitzada en una mostra de 252 voluntaris, s’han tingut en compte l’associació entre aquesta malaltia i els factors demogràfics, ambientals i clínics de risc, d’aquí la importància que els voluntaris no patissin cap dany neurològic.

“Els nostres resultats suggereixen que els factors de risc de la patologia en aquest grup de voluntaris són similars en la mesura en què podria confirmar-se la seva importància per la esclerósis múltiple, però encara no comprenem tota la història”, declara Robert Zivadinov, autor de l’estudi i professor de neurologia de la Facultat de Medicina i Ciències Biomèdiques de la Uniersidad de Buffalo.

La insuficiència venosa cerebroespinal crònica fa referència a la circulació irregular entre el sistema nerviós central i el perifèric. S’ha plantejat la hipòtesi que aquest fenomen restringeixi el flux sanguini cerebral, alterant el seu drenatge, i pogués contribuir al dany dels teixits cerebrals que estan associats amb la EM.

Encara que aquesta malaltia hagi generat un interès creixent entre els pacients diagnosticats amb esclerosi múltiple i entre altres organismes que han dut a terme estudis independents relacionats, cap estudi ha trobat la clau per la qual s’associa amb la EM.

No obstant això, l’estudi ha determinat, com a mínim, tres característiques de la patologia vascular que es confirmarien com a factors de risc en la EM: la mononucleosis infecciosa ( virus de Epstein-Barr), la síndrome d’intestí irritable i el consum de tabac.

“Tots ells han estat confirmats com a factors de risc de la EM”, afegeix Bianca Weinstock-Guttman, co-autora de l’estudi i també professora de neurologia de la Universitat de Buffalo. D’acord amb els resultats, els individus amb insuficiència venosa cerebroespinal crònica són 2,7 vegades més propensos a tenir infeccions per mononucleosis que els que no tenen la patologia, 3,9 vegades a tenir síndrome de l’intestí irritable i 1,98 si es tenen antecedents per tabaquisme.

“La nostra troballa sobre els factors de risc és altament significatiu per la EM, concretament, és la primera vegada que es relaciona el virus Epstein-Barr i la insuficiència venosa cerebroespinal crònica”, matisa Zivadinov.

A pesar que en l’estudi es selecionaron subjectes tant independents com emparentats amb persones diagnosticades de EM, no es van trobar diferències entre tots dos grups en els factors de risc o en la freqüència de desenvolupament de la insuficiència venosa cerebroespinal crònica.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/factores-riesgo-insuficiencia-venosa-cerebroespinal-cronica-asocia-con-em

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

  En la investigación, realizada en una muestra de 252 voluntarios, se han tenido en cuenta la asociación entre dicha enfermedad y los factores demográficos, ambientales y clínicos de riesgo, de ahí la importancia de que los voluntarios no padecieran ningún daño neurológico.

“Nuestros resultados sugieren que los factores de riesgo de la patología en este grupo de voluntarios son similares en la medida en que podría confirmarse su importancia para la esclerosis múltiple, pero aún no comprendemos toda la historia”, declara Robert Zivadinov, autor del estudio y profesor de neurología de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Uniersidad de Buffalo.

La  insuficiencia venosa cerebroespinal crónica hace referencia a la circulación irregular entre el sistema nervioso central y el periférico. Se ha planteado la hipótesis de que este fenómeno restrinja el flujo sanguíneo cerebral, alterando su drenaje, y pudiera contribuir al daño de los tejidos cerebrales que están asociados con la EM.

Aunque dicha enfermedad haya generado un interés creciente entre los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple y entre otros organismos que han llevado a cabo estudios independientes relacionados, ningún estudio ha encontrado la clave por la que se asocia con la EM.

Sin embargo, el estudio ha determinado, como mínimo, tres características de la patología vascular que se confirmarían como factores de riesgo en la EM: la mononucleosis infecciosa (virus de Epstein-Barr), el síndrome de intestino irritable y el consumo de tabaco.

“Todos ellos han sido confirmados como factores de riesgo de la EM”, añade Bianca Weinstock-Guttman, co-autora del estudio y también profesora de neurología de la Universidad de Buffalo. De acuerdo con los resultados, los individuos con insuficiencia venosa cerebroespinal crónica son 2,7 veces más propensos a tener infecciones por mononucleosis que los que no tienen la patología, 3,9 veces a tener síndrome del intestino irritable y 1,98 si se tienen antecedentes por tabaquismo.

“Nuestro hallazgo acerca de los factores de riesgo es altamente significativo para la EM, concretamente, es la primera vez que se relaciona el virus Epstein-Barr y la insuficiencia venosa cerebroespinal crónica”, matiza Zivadinov.

A pesar de que en el estudio se selecionaron sujetos tanto independientes como emparentados con personas diagnosticadas de EM, no se encontraron diferencias entre ambos grupos en los factores de riesgo o en la frecuencia de desarrollo de la  insuficiencia venosa cerebroespinal crónica.

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/factores-riesgo-insuficiencia-venosa-cerebroespinal-cronica-asocia-con-em

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content