La Sociedade Galega de Neuroloxia i Novartis han organitzat els ‘IV Trobades d’Esclerosi Múltiple’ a la localitat de Baiona (Pontevedra) amb l’objectiu d’abordar novetats en el diagnòstic i tractament de la malaltia com la importància de la ressonància magnètica.

La Sociedade Galega de Neuroloxia y Novartis han organizado los ‘IV Encuentros de Esclerosis Múltiple’ en la localidad de Baiona (Pontevedra) con el objetivo de abordar novedades en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad como la importancia de la resonancia magnética.

“Es tracta d’una trobada en què neuròlegs experts en esclerosi múltiple debatem sobre per què tenim aquesta malaltia, com podem millorar el seu diagnòstic i quines són les últimes novetats en el seu tractament”, ha indicat el cap de neurologia de l’Hospital Povisa Vigo i coordinador de les jornades, José Ramón Lorenzo.

En relació a aquestes novetats en el tractament de la malaltia, el doctor Lorenzo ha comentat que “es tractaran totes aquelles rellevants en el camp del tractament, com el sorgiment de fàrmacs més eficaços perquè ara l’arsenal és més gran; abans no hi havia res o només una opció, i la situació actual facilita que puguem triar entre diverses opcions per al pacient “.

PREVALENÇA A ESPANYA

En general, “Espanya està entre les zones que es consideren de prevalença alta d’esclerosi múltiple en aquest moment i la incidència està augmentant”, ha assegurat el director de la Unitat d’Esclerosi Múltiple de l’Hospital Clínic de Santiago de Compostel·la, José María Prieto.

“Per regions, Galícia és una de les que té major prevalença, si no la que més, la xifra oficial és de 81 afectats per cada 100.000 habitants encara que alguns estudis estudien números que superen els 100 afectats”, afegeix.

L’aplicació del tractament adequat, detecció i diagnòstic precoç poden ajudar a controlar aquest trastorn neurològic que afecta tant en el pla físic com emocional del pacient.L’afectació en la qualitat de vida “és un aspecte que els metges hem de tenir en compte cava vegada més, més que la força del pacient o les seves condicions físiques”, ha subratllat el doctor Prieto.

UN TRACTAMENT TOLERABLE: ‘Gilenya’

La companyia Novartis ha desenvolupat ‘Gilenya’, un medicament per a l’inici o la ineficàcia de les teràpies convencionals en l’esclerosi múltiple.

“És un medicament molt eficaç pel que fa a l’eliminació dels brots perquè demostrat ser molt ben tolerat, molt millor del que inicialment pensàvem; considero un error que sigui utilitzat com a fàrmac de rescat, i no com a medicament de primera línia”, ha insistit el doctor Prieto.

No obstant això, l’ús de la ressonància magnètica és la base fonamental tant en el diagnòstic com en el seguiment ja que “tots els criteris actuals es basen en ella”, indica el doctor Llorenç.

FUTURS REPTES I PROBLEMÀTIQUES

Una de les principals problemàtiques derivades del diagnòstic de la malaltia és el desconeixement de les causes. Per al doctor Llorenç un dels principals reptes de la disciplina és “conèixer la causa de la malaltia; estem parlant d’una o de diverses malalties i és important millorar el diagnòstic, informant en el moment en què es diagnostica al pacient de quin pot ser seva evolució “.

Altres reptes importants serien el desenvolupament del “tractament personalitzat, així com resoldre el dilema de tractament escalat vs tractament de xoc”, afirma.

Respecte al NEDA (No Evidència d’Activitat de la Malaltia), l’especialista ha assegurat que el concepte planteja la necessitat de noves opcions d’aplicació com a mètode d’avaluació d’eficàcia en la lluita contra l’esclerosi múltiple.

Així, l’expert considera que “són moltíssims els reptes futur, no hem controlat la malaltia, ni tampoc l’hem curat; l’important és gestionar-la el millor possible, amb solucions que impliquin els menors efectes secundaris possibles ja que el més realista en aquest moment és cronificarla en la millor situació funcional possible i trobar marcadors que permetin fer un pronòstic més precís del que ara tenim “.

“Se trata de un encuentro en el que neurólogos expertos en esclerosis múltiple debatimos acerca de por qué tenemos esta enfermedad, cómo podemos mejorar su diagnóstico y cuáles son las últimas novedades en su tratamiento”, ha indicado el jefe de neurología del Hospital POVISA Vigo y coordinador de las jornadas, José Ramón Lorenzo.

En relación a estas novedades en el tratamiento de la enfermedad, el doctor Lorenzo ha comentado que “se tratarán todas aquellas relevantes en el campo del tratamiento, como el surgimiento de fármacos más eficaces porque ahora el arsenal es mayor; antes no había nada o solo una opción, y la situación actual facilita que podamos elegir entre varias opciones para el paciente”.

PREVALENCIA EN ESPAÑA

En general, “España está entre las zonas que se consideran de prevalencia alta de esclerosis múltiple en este momento y la incidencia está aumentando”, ha asegurado el director de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, José María Prieto.

“Por regiones, Galicia es una de las que tiene mayor prevalencia, si no la que más; la cifra oficial es de 81 afectados por cada 100.000 habitantes aunque algunos estudios barajan números que superan los 100 afectados”, añade.

La aplicación del tratamiento adecuado, detección y diagnóstico precoz pueden ayudar a controlar este trastorno neurológico que afecta tanto en el plano físico como emocional del paciente. La afectación en la calidad de vida “es un aspecto que los médicos tenemos que tener en cuenta cava vez más, más que la fuerza del paciente o sus condiciones físicas”, ha subrayado el doctor Prieto.

UN TRATAMIENTO TOLERABLE: ‘GILENYA’

La compañía Novartis ha desarrollado ‘Gilenya’, un medicamento para el inicio o la ineficacia de las terapias convencionales en la esclerosis múltiple.

“Es un medicamento muy eficaz en cuanto a la eliminación de los brotes porque demostrado ser muy bien tolerado, mucho mejor de lo que inicialmente pensábamos; considero un error que sea utilizado como fármaco de rescate, y no como medicamento de primera línea”, ha insistido el doctor Prieto.

No obstante, el uso de la resonancia magnética es la base fundamental tanto en el diagnóstico como en el seguimiento ya que “todos los criterios actuales se basan en ella”, indica el doctor Lorenzo.

FUTUROS RETOS Y PROBLEMÁTICAS

Una de las principales problemáticas derivadas del diagnóstico de la enfermedad es el desconocimiento de sus causas. Para el doctor Lorenzo uno de los principales retos de la disciplina es “conocer la causa de la enfermedad; estamos hablando de una o de varias enfermedades y es importante mejorar el diagnóstico, informando en el momento en que se diagnostica al paciente de cuál puede ser su evolución”.

Otros retos importantes serían el desarrollo del “tratamiento personalizado, así como resolver el dilema de tratamiento escalado vs tratamiento de choque”, afirma.

Respecto al NEDA (No Evidencia de Actividad de la Enfermedad), el especialista ha asegurado que el concepto plantea la necesidad de nuevas opciones de aplicación como método de evaluación de eficacia en la lucha contra la esclerosis múltiple.

Así, el experto considera que “son muchísimos los retos futuro, no hemos controlado la enfermedad, ni tampoco la hemos curado; lo importante es gestionarla lo mejor posible, con soluciones que impliquen los menores efectos secundarios posibles ya que lo más realista en este momento es cronificarla en la mejor situación funcional posible y encontrar marcadores que permitan hacer un pronóstico más preciso del que ahora tenemos”.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
https://es.noticias.yahoo.com/iv-encuentros-esclerosis-m%C3%BAltiple-abordan-novedades-diagn%C3%B3stico-tratamiento-111406920.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
https://es.noticias.yahoo.com/iv-encuentros-esclerosis-m%C3%BAltiple-abordan-novedades-diagn%C3%B3stico-tratamiento-111406920.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content