• Presentem l’Informe de Progrés dels projectes d’investigació que es van posar en marxa el 2014, gràcies a les aportacions rebudes per l’Aliança Internacional d’EM Progressiva a través del Projecte M1 i altres iniciatives de recaptació de fons internacionals.
  • Presentamos el Informe de Progreso de los proyectos de investigación que se pusieron en marcha en 2014, gracias a las aportaciones recibidas por la Alianza Internacional de EM Progresiva a través del Proyecto M1 y otras iniciativas de recaudación de fondos internacionales.

  El 2014 la Aliança Internacional d’EM Progressiva , en què contribueix Esclerosi Múltiple Espanya a través del Projecte M1 (www.eme1.es), va concedir les seves primeres Beques Desafiament per fomentar la innovació científica, i les Beques Infraestructura per promoure l’ús compartit d’informació i la gestió del coneixement.
  Un total de 22 projectes , amb investigadors de nou països, van ser finançats amb una subvenció total de més de 1,6 milions d’euros. Els projectes se centren en assaigs clínics i mesuraments de resultatsbiomarcadors (indicadors mesurables) de progressió , estudi de gens , proves derehabilitaciónous models de malaltia i investigació per a un millor enteniment de la progressióde la patologia.

  Al juny de 2016 s’ha presentat aquest  Informe de Progrés , que proporciona una actualització dels projectes subvencionats per les beques Desafiament i Infraestructura. Es podran conèixer més detalls quan els projectes arribin a la seva conclusió.

  Com següent pas, l’Aliança va emetre una convocatòria de les sol·licituds per a la Beca Planificació d’una Xarxa Col·laborativa al novembre de 2014. Aquest desenvolupament de la Xarxa Col·laborativa accelerarà el progrés en tres àrees prioritàries:

  • Programes de descobriment de tractaments que identifiquin i validin dianes moleculars i cel·lulars, i rastregin i caracteritzin fàrmacs candidats, que podrien ser tant reposicionats, com de nou ús.
  • El descobriment, avanç i validació de nous o ja existents biomarcadors biològics o per imatge.
  • Assaigs de prova de concepte s i dissenys d’assaigs , incloent, però no de forma limitada, a assajos en remielinització, neuroprotecció, plasticitat reforçada.

     De les 52 sol·licituds presentades per gairebé 500 investigadors de tot el món, 11 projectes van rebre el 2015 la «subvenció de planificació» i al maig de 2016 s’han enviat les propostes completes per prolongar les seves investigacions a través d’una subvenció de 4 anys i 4, 2 milions d’euros per al desenvolupament d’una xarxa col·laborativa . Diversos d’aquests projectes són continuació de projectes començats amb les Beques Desafiament.

     >> Descarrega AQUÍ l’Informe de Progrés complet en espanyol

      

     Esclerosi Múltiple Espanya canalitza els fons recaptats a través del Projecte M1 ( www.eme1.es ) a l’Aliança d’EM Progressiva, i aquesta els fa arribar als projectes de recerca sobre Esclerosi Múltiple més interessants de tot el món, i que necessiten finançament per poder seguir endavant.

     La investigació en Esclerosi Múltiple progressiva avança avui més ràpid que mai gràcies al suport de totes les persones que han contribuït a través del  Projecte M1 i altres iniciatives de recaptació de fons internacionals.  Tu avui també pots contribuir directament a finançar els millors projectes internacionals de recerca … UNEIX-TE !

     >> VULL DONAR SUPORT A LA RECERCA! <<

    En 2014 la Alianza Internacional de EM Progresiva, en que contribuye Esclerosis Múltiple España a través del Proyecto M1 (www.eme1.es), concedió sus primeras Becas Desafío para fomentar la innovación científica, y las Becas Infraestructura para promover el uso compartido de información y la gestión del conocimiento.
    Un total de 22 proyectos, con investigadores de nueve países, fueron financiados con una subvención total de más de 1,6 millones de euros. Los proyectos se centran en ensayos clínicos y mediciones de resultadosbiomarcadores (indicadores medibles) de progresión, estudio de genes, pruebas de rehabilitaciónnuevos modelos de enfermedad e investigación para un mejor entendimiento de la progresión de la patología.

    En junio de 2016 se ha presentado este Informe de Progreso, que proporciona una actualización de los proyectos subvencionados por las becas Desafío e Infraestructura. Se podrán conocer más detalles cuando los proyectos lleguen a su conclusión.

    Como siguiente paso, la Alianza emitió una convocatoria de las solicitudes para la Beca Planificación de una Red Colaborativa en noviembre de 2014. Este desarrollo de la Red Colaborativa acelerará el progreso en tres áreas prioritarias:

    • Programas de descubrimiento de tratamientos que identifiquen y validen dianas moleculares y celulares, y rastreen y caractericen fármacos candidatos, que podrían ser tanto reposicionados, como de nuevo uso.
    • El descubrimiento, avance y validación de nuevos o ya existentes biomarcadores biológicos o por imagen.
    • Ensayos de prueba de conceptos y diseños de ensayos, incluyendo, pero no de forma limitada, a ensayos en remielinización, neuroprotección, plasticidad reforzada.

       De las 52 solicitudes presentadas por casi 500 investigadores de todo el mundo, 11 proyectos recibieron en 2015 la “subvención de planificación” y en mayo de 2016 han enviado las propuestas completas para prolongar sus investigaciones a través de una subvención de 4 años y 4,2 millones de euros para el desarrollo de una red colaborativa. Varios de esos proyectos son continuación de proyectos comenzados con las Becas Desafío.

       >> Descarga AQUÍ el Informe de Progreso completo en español

        

       Esclerosis Múltiple España canaliza los fondos recaudados a través del Proyecto M1 (www.eme1.es) a la Alianza de EM Progresiva, y ésta los hace llegar a los proyectos de investigación sobre Esclerosis Múltiple más interesantes de todo el mundo, y que necesitan financiación para poder seguir adelante.

       La investigación en Esclerosis Múltiple progresiva avanza hoy más rápido que nunca gracias al apoyo de todas las personas que han contribuido a través del Proyecto M1 y otras iniciativas de recaudación de fondos internacionales. Tú hoy también puedes contribuir directamente a financiar los mejores proyectos internacionales de investigación… ¡ÚNETE!

       >> ¡QUIERO APOYAR LA INVESTIGACIÓN! <<

        

       INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
       http://www.esclerosismultiple.com/los-proyectos-de-investigacion-que-recibieron-financiacion-en-2014-ya-estan-dando-resultados/

       TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
       GOOGLE CHROME
       INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
       http://www.esclerosismultiple.com/los-proyectos-de-investigacion-que-recibieron-financiacion-en-2014-ya-estan-dando-resultados/