L’arribada de nous anticossos monoclonals ha suposat un gir de rosca en l’abordatge de la escleroris múltiple (EM). Tanmateix, encara cal seguir avançant, com per exemple, en la monitorització dels pacients. Així ho afirma Francisco Javier Carod, neuròleg consultor i cap clínic de Neurologia de l’Hospital Raigmore (Regne Unit), amb motiu del Dia Mundial de l’EM (25 de maig). Dia en què Merck organitza el ‘I Trobada Amb l’EM’ a Madrid, Barcelona, ​​Bilbao i Sevilla i que es podrà veure en streaming a www.conlaem.es.

Pregunta. Quins són els avenços més importants que s’han produït en els últims dos anys en aquest àmbit?

Resposta. S’han produït en el camp de la recerca aplicada; fonamentalment s’han desenvolupat nous fàrmacs (anticossos monoclonals) amb resultats prometedors en assajos clínics, que ens permetran tractar millor i potser més agressivament les formes més actives i agressives de l’EM.

P. Properament, se celebra el II Congrés de l’Acadèmia Europea de Neurologia, en la qual es parlarà de les fites més rellevants dels últims mesos i del que està per arribar … com es perfila el futur de l’EM?

R. Es tracta d’un camp molt dinàmic, amb continus avenços en aspectes diagnòstics i terapèutics. Això obligarà a modificar la nostra forma de veure i diagnosticar la malaltia; els algoritmes de tractament probablement es van a modificar a la llum de les noves teràpies i els nous fàrmacs que van a aparèixer en el mercat.

P. Els nous fàrmacs seran potencialment més eficaços però potser tinguin un perfil de risc major, com caldria dissenyar els programes de seguretat i monitoratge?

R. Cada tractament ha de ser individualitzat i la decisió d’iniciar i monitoritzar un tractament de tenir en compte aspectes relacionats, amb el grau d’eficàcia, amb la tolerabilitat i el risc potencial d’efectes adversos. Això implica la necessitat d’un seguiment periòdic i clínic d’aquests pacients, mitjançant estudis de laboratori i neuroimatge. A l’hora de dissenyar els programes de seguretat i monitorització és important que hi hagi una bona interfase entre atenció primària i especialitzada, ja que alguns d’aquests tractaments requereixen realitzar estudis sanguinis seriats amb una certa periodicitat i freqüència.

P. Quines assignatures tenen encara pendents professionals i pacients?

R. Crec que certs aspectes com l’adherència al tractament crònic per part dels pacients necessiten ser avaluats en profunditat. En el cas dels professionals, necessitarem desenvolupar clars algoritmes terapèutics a l’hora de seleccionar un medicament específic, sobretot en el cas d’aquells pacients que pateixen un fracàs terapèutic o que presenten problemes de tolerabilitat. Igualment necessitem fàrmacs més segurs i eficaços, així com tractaments eficaços per a l’EM secundària progressiva i les formes primàries progressives (EMPP).

P. En aquest sentit, quines alternatives tenen avui en dia els pacients amb formes més greus de la malaltia i EMPP i EMSP,?

R. No s’ha avançat molt en aquest aspecte i amb prou feines hi ha alternatives o opcions terapèutiques eficaces per tractar la EMPP i la EMSP. Tan sols disposem de tractaments simptomàtics per tractar alguns símptomes relacionats, com el dolor neuropàtic. Els fàrmacs dissenyats per prevenir la progressió de la discapacitat o estimular la remielinització ofereixen resultats encara molt limitats.

P. Quina és la importància de la seguretat i la monitorització dels nous fàrmacs?

R. Atès que la major part dels nous fàrmacs són immunosupressors o tractaments biològics, cal monitoritzar no només els efectes immediats durant el tractament, sinó els riscos associats a llarg termini.

P. Com és la monitorització a Espanya respecte a altres països com, per exemple, el Regne Unit?

R. Al Regne Unit, els programes de monitoratge es realitzen mitjançant un equip multidisciplinar. Hi ha una coordinació entre el neuròleg, la infermera especialitzada en esclerosi múltiple, el farmacèutic hospitalari i el metge general, per tal de detectar efectes secundaris, alteracions de laboratori o símptomes clínics inesperats en els pacients. Els pacients que inicien amb nous fàrmacs reben un seguiment més regular per la seva infermera especialitzada en EM i es remeten per avaluació clínica al servei de neurologia en cas que se sospiti un efecte advers. El suport dels metges generals és important a l’hora de realitzar els exàmens sanguinis periòdics. Crec que a Espanya la monitorització és realitzada principalment pel neuròleg clínic i, a mitjà i llarg termini, això pot comportar una major sobrecàrrega.

P. El concepte de medicina de precisió està en boca de tots els experts, com de factible és trobar el tractament més adequat per a cada pacient ?, queda encara molt camí per recórrer en aquest sentit?

R. En l’actualitat, la seva aplicació real és encara limitada en el camp de l’EM. Probablement, necessitarem alguns anys fins que s’assentin els nous fàrmacs i tractaments biològics en potència en l’EM. Potser assistim a una nova reformulació de la forma de tractar la hepatologia. A més, cal un major consens a l’hora de decidir iniciar teràpies d’inducció o d’escalat.

P. Són necessaris més estudis comparatius entre fàrmacs per poder aclarir incògnites? Permetria avançar cap a la medicina de precisió?

R. Sens dubte. Calen nous estudis que permetin establir amb certesa el grau d’eficàcia entre fàrmacs de primera i segona línia, i entre els nous fàrmacs orals i immunosupressors; l’evidència disponible sobre cost-efectivitat i eficàcia és limitada.

P. Com és el paper dels medicaments clàssics versus els nous?

R. Crec que els fàrmacs clàssics es caracteritzen per tenir un perfil de seguretat adequat i segueixen sent útils com a primera opció terapèutica en els pacients amb EM lleu i moderada.

P. A l’hora d’escollir el tractament, quins factors ha de tenir en compte el professional sanitari?

R. Qualsevol decisió ha de ser presa en consens amb el pacient. L’opció terapèutica escollida ha de recollir aspectes que incloguin: les preferències i valors del pacient, el seu compromís d’adherència a llarg termini, expectatives realistes sobre l’eficàcia i un perfil de tolerabilitat i seguretat adequat. Els fàrmacs més eficaços per desgràcia no sempre són els més segurs.

P. L’EM exigeix ​​un abordatge multidisciplinari, ¿es realitza en tots els hospitals ?, s’aborda de manera diferent entre CC.AA.?

R. L’abordatge multidisciplinari en l’EM és fonamental. Ha d’incloure a metges d’atenció primària, neuròlegs, infermeres especialitzades, fisioterapeutes i rehabilitadors. Altres aspectes importants han de ser tractats per fisioterapeutes ocupacionals, neuropsicòlegs i uròlegs. No obstant això, l’accés a alguns d’aquests professionals específics pot estar limitat i tinc la impressió que alguns pacients són únicament tractats o avaluats pel seu metge responsable.

P. Regne Unit compta amb un programa de gestió compartida de risc, no passa així a Espanya ?, a què pot ser degut?

R. Crec que a Espanya haurien instaurar els programes de gestió de risc; és una assignatura pendent. Per a això, cal potenciar i formar infermeres especialitzades en EM i desenvolupar unitats multidisciplinars i interfases entre AP i especialitzada.

P. L’adhesió als tractaments en EM és més alta que en altres patologies, però no es caracteritza per unes xifres excel·lents, com es podria millorar?

R. Cal aportar temps, educació i informació als pacients sobre eficàcia i seguretat de cada tractament específic, per tal d’arribar a un consens a l’hora de seleccionar el fàrmac més apropiat per a cada un.

La llegada de nuevos anticuerpos monoclonales ha supuesto un giro de tuerca en el abordaje de la escleroris múltiple (EM). No obstante, todavía hay que seguir avanzando, como por ejemplo, en la monitorización de los pacientes. Así lo afirma Francisco Javier Carod, neurólogo consultor y jefe clínico de Neurología del Hospital Raigmore (Reino Unido), con motivo del Día Mundial de la EM (25 de mayo). Día en el que Merck organiza el ‘I Encuentro Con la EM’ en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla y que se podrá ver en streaming en www.conlaem.es.

Pregunta. ¿Cuáles son los avances más importantes que se han producido en los últimos dos años en este ámbito?

Respuesta. Se han producido en el campo de la investigación aplicada; fundamentalmente se han desarrollado nuevos fármacos (anticuerpos monoclonales) con resultados prometedores en ensayos clínicos, que nos van a permitir tratar mejor y quizás más agresivamente las formas más activas y agresivas de la EM.

P. Próximamente, se celebra el II Congreso de la Academia Europea de Neurología, en la que se hablará de los hitos más relevantes de los últimos meses y de lo que está por llegar… ¿cómo se perfila el futuro de la EM?

R. Se trata de un campo muy dinámico, con continuos avances en aspectos diagnósticos y terapéuticos. Ello va a obligar a modificar nuestra forma de ver y diagnosticar la enfermedad; los algoritmos de tratamiento probablemente se van a modificar a la luz de las nuevas terapias y los nuevos fármacos que van a aparecer en el mercado.

P. Los nuevos fármacos serán potencialmente más eficaces pero quizás tengan un perfil de riesgo mayor, ¿cómo habría que diseñar los programas de seguridad y monitorización?

R. Cada tratamiento ha de ser individualizado y la decisión de iniciar y monitorizar un tratamiento debe tener en cuenta aspectos relacionados, con el grado de eficacia, con la tolerabilidad y el riesgo potencial de efectos adversos. Ello implica la necesidad de un seguimiento periódico y clínico de estos pacientes, mediante estudios de laboratorio y neuroimagen. A la hora de diseñar los programas de seguridad y monitorización es importante que exista una buena interfase entre atención primaria y especializada, ya que algunos de estos tratamientos requieren realizar estudios sanguíneos seriados con una cierta periodicidad y frecuencia.

P. ¿Qué asignaturas tienen todavía pendientes profesionales y pacientes?

R. Creo que ciertos aspectos como la adherencia al tratamiento crónico por parte de los pacientes necesitan ser evaluados en profundidad. En el caso de los profesionales, necesitaremos desarrollar claros algoritmos terapéuticos a la hora de seleccionar un medicamento específico, sobre todo en el caso de aquellos pacientes que padecen un fracaso terapéutico o que presentan problemas de tolerabilidad. Igualmente necesitamos fármacos más seguros y eficaces, así como tratamientos eficaces para la EM secundaria progresiva y las formas primarias progresivas (EMPP).

P. En este sentido, ¿qué alternativas tienen hoy en día los pacientes con formas más graves de la enfermedad y EMPP y EMSP, ?

R. No se ha avanzado mucho en este aspecto y apenas existen alternativas u opciones terapéuticas eficaces para tratar la EMPP y la EMSP. Tan solo disponemos de tratamientos sintomáticos para tratar algunos síntomas relacionados, como el dolor neuropático. Los fármacos diseñados para prevenir la progresión de la discapacidad o estimular la remielinización ofrecen resultados todavía muy limitados.

P. ¿Cuál es la importancia de la seguridad y la monitorización de los nuevos fármacos?

R. Dado que la mayor parte de los nuevos fármacos son inmunosupresores o tratamientos biológicos, es necesario monitorizar no solo los efectos inmediatos durante el tratamiento, sino los riesgos asociados a largo plazo.

P. ¿Cómo es la monitorización en España respecto a otros países como, por ejemplo, Reino Unido?

R. En Reino Unido, los programas de monitorización se realizan mediante un equipo multidisciplinar. Existe una coordinación entre el neurólogo, la enfermera especializada en esclerosis múltiple, el farmacéutico hospitalario y el médico general, con el fin de detectar efectos secundarios, alteraciones laboratoriales o síntomas clínicos inesperados en los pacientes. Los pacientes que inician con nuevos fármacos reciben un seguimiento más regular por su enfermera especializada en EM y se remiten para evaluación clínica al servicio de neurología en caso de que se sospeche un efecto adverso. El apoyo de los médicos generales es importante a la hora de realizar los exámenes sanguíneos periódicos. Creo que en España la monitorización es realizada principalmente por el neurólogo clínico y, a medio y largo plazo, esto puede conllevar una mayor sobrecarga.

P. El concepto de medicina de precisión está en boca de todos los expertos, ¿cómo de factible es encontrar el tratamiento más adecuado para cada paciente?, ¿queda todavía mucho camino por recorrer en este sentido?

R. En la actualidad, su aplicación real es aún limitada en el campo de la EM. Probablemente, necesitaremos algunos años hasta que se asienten los nuevos fármacos y tratamientos biológicos en ciernes en la EM. Quizás asistamos a una nueva reformulación de la forma de tratar la epatología. Además, es necesario un mayor consenso a la hora de decidir iniciar terapias de inducción o de escalado.

P. ¿Son necesarios más estudios comparativos entre fármacos para poder despejar incógnitas? ¿Permitiría avanzar hacia la medicina de precisión?

R. Sin duda. Se necesitan nuevos estudios que permitan establecer con certeza el grado de eficacia entre fármacos de primera y segunda línea, y entre los nuevos fármacos orales e inmunosupresores; la evidencia disponible sobre coste-efectividad y eficacia es limitada.

P. ¿Cómo es el papel de los medicamentos clásicos versus los nuevos?

R. Creo que los fármacos clásicos se caracterizan por tener un perfil de seguridad adecuado y siguen siendo útiles como primera opción terapéutica en los pacientes con EM leve y moderada.

P. A la hora de escoger el tratamiento, ¿qué factores debe tener en cuenta el profesional sanitario?

R. Cualquier decisión debe ser tomada en consenso con el paciente. La opción terapéutica escogida debe recoger aspectos que incluyan: las preferencias y valores del paciente, su compromiso de adherencia a largo plazo, expectativas realistas sobre la eficacia y un perfil de tolerabilidad y seguridad adecuado. Los fármacos más eficaces por desgracia no siempre son los más seguros.

P. La EM exige un abordaje multidisciplinar, ¿se realiza en todos los hospitales?, ¿se aborda de manera diferente entre CC.AA.?

R. El abordaje multidisciplinar en la EM es fundamental. Ha de incluir a médicos de atención primaria, neurólogos, enfermeras especializadas, fisioterapeutas y rehabilitadores. Otros aspectos importantes deben ser tratados por fisioterapeutas ocupacionales, neuropsicólogos y urólogos. No obstante, el acceso a algunos de estos profesionales específicos puede estar limitado y tengo la impresión de que algunos pacientes son únicamente tratados o evaluados por su médico responsable.

P. Reino Unido cuenta con un programa de gestión compartida de riesgo, ¿no ocurre así en España?, ¿a qué puede deberse?

R. Creo que en España deberían instaurarse los programas de gestión de riesgo; es una asignatura pendiente. Para ello, es necesario potenciar y formar a enfermeras especializadas en EM y desarrollar unidades multidisciplinares e interfases entre AP y especializada.

P. La adhesión a los tratamientos en EM es más alta que en otras patologías, pero no se caracteriza por unas cifras excelentes, ¿cómo se podría mejorar?

R. Es necesario aportar tiempo, educación e información a los pacientes sobre eficacia y seguridad de cada tratamiento específico, con el fin de llegar a un consenso a la hora de seleccionar el fármaco más apropiado para cada uno.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-13/especializada/se-necesitan-estudios-para-delimitar-la-eficacia-entre-farmacos-de-1%C2%AA-y-2%C2%AA-linea/pagina.aspx?idart=981350&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-13/especializada/se-necesitan-estudios-para-delimitar-la-eficacia-entre-farmacos-de-1%C2%AA-y-2%C2%AA-linea/pagina.aspx?idart=981350&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content